PL

EN

MOSTAR

O programie 
Porozumienie zawarte między uczelniami partnerskimi w sprawie wymiennego kształcenia studentów. 
W realizacji programu uczestniczą następujące uczelnie:

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Istota kształcenia studentów w ramach programu MostAR 

 •  Program MostAR jest ofertą kształcenia adresowaną do studentów, którzy część studiów chcą realizować poza macierzystą uczelnią.
 • W ramach tego programu student ma możliwość odbycia rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania wybranych przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów w wybranej przez siebie uczelni.
 • Informacja o odbytych studiach poza uczelnią macierzystą znajduje odzwierciedlenie w suplemencie do dyplomu.
 • W ogólnych założeniach program MostAR nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS LLP.

Założenia i organizacja kształcenia w ramach programu 

 • Program MostAR obejmuje wszystkie kierunki studiów realizowane w uczelniach uczestniczących w programie.
 • Sprawy formalne i organizacyjne studentów biorących udział w programie, prowadzi macierzysta uczelnia.
 • Koordynacją wyjazdów studentów między uczelniami oraz uzgadnianiem programów zajmuje się Biuro MostAR-u, którego siedzibą jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • Zgłaszanie studentów do Biura MostAR-u na studia w danym roku akademickim następuje w terminie minimum 6 tygodni przed rozpoczęciem studiów.
 • W przypadku dużego zainteresowania w semestrze studiami w danej uczelni i na określonym kierunku studiów, przekraczającego możliwości przyjęcia przez daną uczelnię, studentom może być zaproponowana inna uczelnia prowadząca kształcenie na tym samym kierunku.
 • Informacja o studentach zakwalifikowanych do odbycia studiów w ramach programu MostAR będzie przekazywana przez Biuro do właściwej uczelni niezwłocznie po zatwierdzeniu programów studiów między uczelniami i ustaleniu liczby studentów wyjeżdżających.
 • W trakcie odbywania studiów w ramach programu MostAR, przysługujące studentowi stypendia z funduszu pomocy materialnej (z wyjątkiem dopłat do zakwaterowania), stypendia Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i inne, wypłaca uczelnia macierzysta.
 • Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają im miejsca w domu akademickim.
 • Uczelnie macierzyste pokrywają przez jeden semestr koszt zakwaterowania swoich studentów w domach studenckich uczelni przyjmujących.
 • Opłatę za zakwaterowanie w domu studenckim uiszcza uczelnia macierzysta studenta, na podstawie przesłanej przez uczelnię przyjmującą faktury. Termin zapłaty ustala się na 21 dni od daty jej otrzymania.

Studenci programu MostAR 

 • Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów poza uczelnią macierzystą.
 • Studia w ramach programu MostAR może podjąć student nie wcześniej niż:
  •  po zaliczeniu pierwszego roku studiów – na studiach pierwszego stopnia;
  • po zaliczeniu pierwszego semestru – na studiach drugiego stopnia.

Zaliczenie odbytych studiów 

 • Warunkiem zaliczenia semestru jest zrealizowanie programu studiów uzgodnionego między uczelniami i zaakceptowanego przez Dziekana uczelni macierzystej.
 • Zaliczenie poszczególnych przedmiotów jest ewidencjonowane w karcie okresowych osiągnięć studenta oraz w indeksie, o ile uczelnia wydaje studentom indeksy.
 • W karcie okresowych osiągnięć studenta, Dziekan wydziału, na którym student studiował potwierdza odbyte przez studenta zajęcia z wybranych przedmiotów wraz z uzyskanymi ocenami.
 • Zaliczenia semestru dokonuje Dziekan uczelni macierzystej.
 • Tryb zaliczania semestru oparty jest o przyjęty system punktowy ECTS. W przypadku zaliczenia części uzgodnionego programu, decyzję w sprawie zaliczenia brakujących przedmiotów wydaje właściwy Dziekan po powrocie studenta do uczelni macierzystej.
 • Uzyskane wyniki z zaliczenia przedmiotów są uwzględniane przy obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów zgodnie z zasadami obowiązującymi w uczelni macierzystej studenta.

Kontakt 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Biuro Spraw Studenckich
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166,
tel. 22 59 310 30
e-mail: mostar@sggw.pl

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie: https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/formy-ksztalcenia/studia-wymienne/mostar/.