Ochrona Danych Osobowych - ROZDZIAŁ 2.

Informacje ogólne

W sprawie ochrony danych osobowych w Polsce, od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują dwa dokumenty, a mianowicie:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5.2016
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Rozporządzenie obowiązuje w sposób jednolity na terenie całej Unii Europejskiej, natomiast Ustawa reguluje sprawy dotyczące ochrony danych osobowych przekazane przez Rozporządzenie do decyzji organów państw członkowskich i dotyczy tylko instytucji oraz obywateli polskich.

Bezpośrednia odpowiedzialność za przestrzeganie zapisów RODO dotyczy:

  1. Administratora danych osobowych (reprezentowanego przez kierownika instytucji lub podmiotu gospodarczego),
  2. Współadministratorów danych osobowych (w ramach wspólnej realizacji celu przetwarzania),
  3. Przedstawicieli administratorów na terenie unii (w przypadku, gdy administrator pochodzi spoza Unii),
  4. Podmioty przetwarzające na rzecz i z upoważnienia administratora (na ogół w wyniku umowy o przetwarzanie),

Rektor Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Kontakt z IOD jest dostępny w formie pisemnej pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Aleje prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
e-mail: iod@pbs.edu.pl
telefon: +48 52 374 94 71