Ochrona Danych Osobowych - ROZDZIAŁ 3.

Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Politechnika Bydgoska  im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pbs.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. dla potrzeb aktualnie ogłaszanej rekrutacji – na podstawie 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. w celu zawarcia umowy,
  2. przyszłych rekrutacji w razie udzielenia Pani/Pana zgody na podstawie 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, wyrażonej pisemnie na czas określony w oświadczeniu zgody,
 4. Pani/Pana dane osobowe, w przypadku nie zawarcia umowy, będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy lub czas określony w oświadczeniu zgody,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji, Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, z wyjątkiem przypadków wynikających z wyraźnego Pani/Pana żądania,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku udzielenia zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie,
 7. podanie danych osobowych dla bieżącej rekrutacji jest wymogiem ustawowym Prawa pracy. Konsekwencją niepodania danych jest wykluczenie z rekrutacji.
 8. podanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na przebieg oraz wyniki prowadzonej bieżąco rekrutacji.
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, z możliwością profilowania. Do prowadzenia rekrutacji pracowników nie stosuje się automatycznego podejmowania decyzji.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
 2. pisemny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pbs.edu.pl
 3. celem przetwarzania jest zatrudnianie oraz realizacja wszystkich uprawnień pracowniczych, wynikających z przepisów prawa
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  1. przepisy ustaw i rozporządzeń:
   1. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
   2. Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018
   3. ubezpieczeniach społecznych
   4. zamówieniach publicznych
   5. BHP
   6. rachunkowości
   7. podatkach
  2. prawnie uzasadnione interesy administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów zapewnienia bezpieczeństwa i rozliczalności,
 5. zgody na przetwarzanie udzielone w sposób zgodny z Art. 6 ust. 1 lit. a
  1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, zaliczane do kategorii:
  2. Banki
  3. Biura podróży, hotele, przewoźnicy (na potrzeby podróży służbowych)
  4. Firmy ochrony mienia
  5. Firmy pocztowe i kurierskie
  6. Instytucje szkolenia zawodowego
  7. Instytucje ubezpieczeniowe
  8. Służby zdrowia i Medycyny pracy
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody wyrażonej na piśmie.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn wynikających z przepisów lub do momentu odwołania zgody
 8. Pani/Pana dane osobowe są na bieżąco dostępne w dedykowanej aplikacji po zalogowaniu, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o zapisy pkt 4 a i b, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla użytkowników portalu konto.pbs.edu.pl udostępniających prywatne środki komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
 2. pisemny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pbs.edu.pl
 3. celem przetwarzania jest wyłącznie realizacja obowiązków pracowniczych, wynikających z przepisów prawa dotyczących okresowej zmiany hasła dostępowego do systemów przetwarzających dane osobowe w sposób bezpieczny, z użyciem alternatywnej drogi uwierzytelnienia.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie udzielonej dobrowolnie w sposób zgodny z Art. 6 ust. 1 lit. a, przy czym potwierdzeniem dobrowolności zgody jest samodzielne wprowadzenie danej osobowej w postaci adresu prywatnej poczty elektronicznej lub numeru prywatnego numeru telefonu komórkowego do bazy systemu informatycznego.
 5. uprawnione z przepisów prawa
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na portalu przez okres zatrudnienia lub do momentu odwołania zgody (samodzielnego usunięcia danych), oraz w zasobach backupu do 60 dni od ich usunięcia z portalu.
 8. Dane nie będą wykorzystane w sposób inny niż w zakresie udzielonej zgody.
 9. Pani/Pana dane osobowe są na bieżąco dostępne dla Pani/Pana w aplikacji portal.pbs.edu.pl po zalogowaniu, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, osobistą możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wywołuje żadnych negatywnych skutków dla osoby, której dane dotyczą. Skutkiem niewyrażenia zgody jest potrzeba użycia bezpośredniej metody identyfikacji osoby przez pracownika odpowiedzialnego za administrowanie portalem konto.pbs.edu.pl. Szczegółowe informacje i instrukcje użytkownika znajdują się na stronie głównej portalu konto.pbs.edu.pl, i nie wymagają zalogowania. 

Klauzula informacyjna dla osób proponowanych do prowadzenia zajęć na tworzonych studiach

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.)  im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich informuje, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tradycyjnie listem pocztowym na adres siedziby Administratora lub elektronicznie na adres e– mail: iod@pbs.edu.pl,
 4. Pani/Pana dane osobowe należące do kategorii danych identyfikacyjnych oraz danych o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym będą przetwarzane dla potrzeb związanych z utworzeniem studiów lub wnioskiem o pozwolenie na utworzenie studiów– na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1668 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1861 ze zm.) w celu utworzenia studiów lub uzyskania pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie studiów, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście na zasadach wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. U. 2019 r. poz. 553) jak dla materiałów archiwalnych, 
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Komisja Akredytacyjna), oraz podmioty należące do kategorii operatorów poczty, bankowości, kancelarii prawnych i innych wspierających działania Politechniki.
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku udzielenia zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie,
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1668 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1861 ze zm.), 
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, z możliwością profilowania. Do prowadzenia rekrutacji pracowników nie stosuje się automatycznego podejmowania decyzji.

Klauzula informacyjna – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Politechnika Bydgoszcz im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z siedzibą, przy ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. Listownie: ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Polska
 2. Pocztą elektroniczną poprzez adresy dostępne na stronie: www.pbs.edu.pl

Inspektor ochrony danych:
Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się z nim kontaktować listownie lub e-mailem na adres: iod@pbs.edu.pl
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę Bydgoską, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania:
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, głównie w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO1), na podstawie właściwych przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami, do których mogą dane zostać udostępnione będą jedynie instytucje uprawnione ustawowo, podmioty współpracujące przy realizacji naszych celów oraz podmioty, które uzyskają Państwa zgodę na takie udostępnienie.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Rektor Politechniki Bydgoskiej zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych:
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, do czasu przedawnienia roszczeń, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego właściwe przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 3. ograniczenia przetwarzania danych;
 4. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoba jest zobowiązana do ich podania. W przypadku ich nie podania nie będzie można zrealizować praw lub obowiązków wynikających z tych przepisów.

Sposób przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 [1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Z Administratorem może się Pan/Pani kontaktować listownie pod adresem:  Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
 2. W Politechnice został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: iod@pbs.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz wykorzystane do celów statystycznych i archiwalnych.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz uchwała Senatu UTP nr 5/445 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w UTP w roku akademickim 2021/2022 – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom odpowiedzialnym za przekaz poczty oraz płatności.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów wspierających Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną , które dostarczą i serwisują systemy informatyczne Politechniki.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan uczestniczył/a w postępowaniu rekrutacyjnym.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 m-cy od zakończenia procesu rekrutacji na studia.
 10. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ale pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest obowiązkowe z innych przepisów prawa.
 11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz decyzja o przyjęciu na studia nie będzie podejmowana automatycznie.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klauzula informacyjna dla studentów/doktorantów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Z Administratorem może się Pan/Pani kontaktować listownie pod adresem: Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
 2. W Politechnice został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: iod@pbs.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe będą przetwarzane w celu dokumentowania i obsługi przebiegu studiów w Politechnice i wykorzystane do celów statystycznych i archiwalnych.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przede wszystkim przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 661) w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zaliczane do kategorii:
  1. Banki
  2. Biura podróży, hotele, przewoźnicy (na potrzeby podróży)
  3. Firmy ochrony mienia
  4. Firmy pocztowe i kurierskie
  5. Instytucje szkolenia zawodowego
  6. Instytucje ubezpieczeniowe
  7. Służba zdrowia.
 6. Pani/Pana dane będą udostępniane organom publicznym zgodnie z prawem np. Sądy, Policja, Prokuratura.
 7. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów wspierających Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dostarczają i serwisują systemy informatyczne Politechniki.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie umowy międzynarodowej, w związku z realizacją toku studiów, ale tylko na wyraźne, pisemne Pani/Pana żądanie.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie przechowywane w archiwum uczelni przez okres 50 lat.
 10. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Żądanie zostanie spełnione bezzwłocznie, ale pod warunkiem, że legalność przetwarzania nie wynika z innych przepisów prawa.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia podyplomowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Z Administratorem może się Pan/Pani kontaktować listownie pod adresem: Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
 2. W Politechnice został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: iod@pbs.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe będą przetwarzane w celu dokumentowania i obsługi przebiegu studiów podyplomowych w Politechnice oraz wykorzystane do celów statystycznych i archiwalnych.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przede wszystkim przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zmianami) oraz przepisy wewnętrzne dotyczące organizacji studiów podyplomowych, wynikające z uchwał senatu Politechniki i zarządzeń rektora – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zaliczane do kategorii:
  1. banki
  2. biura podróży, hotele, przewoźnicy (na potrzeby podróży)
  3. firmy ochrony mienia
  4. firmy pocztowe i kurierskie
  5. instytucje szkolenia zawodowego
 6. Pani/Pana dane będą udostępniane organom publicznym zgodnie z prawem np. Sądy, Policja, Prokuratura.
 7. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów wspierających Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną , które dostarczą i serwisują systemy informatyczne Politechniki.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie umowy międzynarodowej, w związku z realizacją toku studiów podyplomowych, ale tylko na wyraźne, pisemne Pani/Pana żądanie.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów podyplomowych, a następnie przechowywane w archiwum uczelni przez okres 50 lat.
 10. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Żądanie zostanie spełnione bezzwłocznie, ale pod warunkiem, że przetwarzanie nie wynika z wymagań innych przepisów prawa.
 11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane automatycznemu podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących studiów podyplomowych.
 12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla uczestników studiów podyplomowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
 2. W Uniwersytecie został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: iod@pbs.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe będą przetwarzane w celu dokumentowania i obsługi przebiegu studiów podyplomowych w Politechnice oraz wykorzystane do celów statystycznych i archiwalnych.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przede wszystkim przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zmianami) oraz przepisy wewnętrzne dotyczące organizacji studiów podyplomowych, wynikające z uchwał senatu Politechniki.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zaliczane do kategorii:
  1. banki
  2. biura podróży, hotele, przewoźnicy (na potrzeby podróży)
  3. firmy ochrony mienia
  4. firmy pocztowe i kurierskie
  5. instytucje szkolenia zawodowego
 6. Pani/Pana dane będą udostępniane organom publicznym zgodnie z prawem np. Sądy, Policja, Prokuratura.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie umowy międzynarodowej, w związku z realizacją toku studiów podyplomowych, ale tylko na wyraźne, pisemne Pani/Pana żądanie.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów podyplomowych, a następnie przechowywane w archiwum uczelni przez okres 50 lat.
 9. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Żądanie zostanie spełnione bezzwłocznie, ale pod warunkiem, że przetwarzanie nie wynika z wymagań innych przepisów prawa.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane automatycznemu podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących studiów podyplomowych.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla członków rodziny studenta/doktoranta

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Z Administratorem może się Pan/Pani kontaktować listownie pod adresem:  Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
 2. W Politechnice został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: iod@pbs.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe identyfikacyjne i adresowe oraz dane o dochodach będą przetwarzane w celu ustalenia przesłanek (tj. w szczególności sytuacji materialnej w rodzinie, zaistnienia zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową studenta/doktoranta) będących podstawą do przyznania prawa do świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (stypendium socjalnego, zapomogi) członkowi Pana/Pani rodziny będącemu studentem lub doktorantem Politechniki.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021, poz. 478 ze zmianami) – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów wspierających Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną , które dostarczą i serwisują systemy informatyczne Politechniki.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom odpowiedzialnym za przekaz poczty oraz transfer płatności (jeżeli wymagana jest płatność).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami przyznawania świadczeń, a następnie przechowywane w archiwum uczelni przez okres 50 lat (jeżeli dotyczą studentów/doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2019 r.) lub 5 lat (jeżeli dotyczą studentów, którzy rozpoczęli studia po 1 października 2019 r.)
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o zapisy pkt. 4, a ich brak spowoduje pozostawienie wniosku o świadczenie studenta/ doktoranta będącego członkiem Pana/Pani rodziny bez rozpatrzenia, w związku z brakiem wymaganych dokumentów

Klauzule informacyjne dla osób uczestniczących w projektach unijnych

Klauzula informacyjna projektu „laboratoria nauk technicznych i ścisłych”

dot. projektu: „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85 – 796 Bydgoszcz.
 2. Osobą wyznaczoną przez Administratora Danych Osobowych w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych – iod@pbs.edu.pl.
 3. Celem zbierania/przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie realizacja Projektu w tym w szczególności: potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość, raportowanie oraz działania informacyjno-promocyjne w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 12 do Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny wynikający USTAWY z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  (Dz.U. 2014 poz. 1146)
 4. Kategoriami odbiorców danych są: Instytucje Pośredniczące we wdrażaniu RPO WK-P na lata 2014-2020, eksperci oceniający projekty, podmioty świadczące usługę IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, przedstawiciele podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia kontroli lub audytów w ramach RPO WK-P, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi, podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji lub inne podmioty świadczące usługi na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 6. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 7. Administrator danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów i osób wymienionych w treści umów

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
 2. pisemny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest zapewniony pod adresem – iod@pbs.edu.pl
 3. celem przetwarzania jest realizacja zobowiązań wynikających z relacji umownych i przepisów prawa
 4. zbierane dane osobowe należą do kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych
 5. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustaw i rozporządzeń: Kodeks Postępowania Cywilnego, o ubezpieczeniach społecznych, o zamówieniach publicznych, o ochronie osób i mienia, o rachunkowości, o podatkach, o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana żądania lub zgody wyrażonej na piśmie, nie będą także przetwarzane w systemach informatycznych jako dane wyodrębnione z dokumentów źródłowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do ustania przyczyn wynikających z przepisów,
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, dostępu do danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Dane osobowe pochodzą od podmiotów, które wskazały w swoich dokumentach osoby do reprezentacji oraz pełnienia funkcji kontaktowych przy realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi wobec Politechniki.
 11. Uzyskane dane osobowe nie są poddawane procesom profilowania oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), informuję, że:

 1. administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Al. Prof. S. Kaliskiego 7 („Administrator”);
 2. w Politechnice Bydgoskiej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail iod@pbs,.edu.pl
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na terenie Politechniki;
 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, wykorzystanie służy do monitorowania terenu, budynków i pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 5. Monitoringiem wizyjnym objęte są obiekty, obszary i tereny Politechniki Bydgoskiej:
  1. Tereny zewnętrzne przy ulicy Kaliskiego: otoczenie budynku RCI, budynku 2.1, Domów Studenta;
  2. Hole budynków – Domów Studenta, korytarze budynku RCI;
  3. Wjazd na teren uczelni od ul. Kaliskiego przy budynku 2.1;
  4. Zewnętrzne otoczenie Domu Studenta przy ul. Koszarowej;
  5. Zewnętrzne otoczenie budynków przy ul. Fordońskiej, Mazowieckiej, Seminaryjnej, Suchej i Bernardyńskiej.
 6. każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.;
 7. zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 9. dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania;
 10. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
 11. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych będzie  Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. Listownie: ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Polska
 2. Pocztą elektroniczną poprzez adresy dostępne na stronie: www.pbs.edu.pl

Inspektor ochrony danych:
Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się z nim kontaktować listownie lub e-mailem na adres: iod@pbs.edu.pl

Cele i podstawy przetwarzania:
Pani/Pana   dane   osobowe   przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit i) RODO  w  celu  ułatwienia  służbom  sanitarnym dochodzenia  epidemiologicznego  na  wypadek  wykrycia,  że  osoba  zakażona  przebywała na tym samym terenie, na którym Pani/Pan. 

Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  do  uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym Państwowy Inspektor Sanitarny.

Okres przechowywania danych:
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 2 tygodni od daty podania danych. Po tym terminie dane zostaną zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 3. ograniczenia przetwarzania danych;
 4. usuwania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Sposób przetwarzania danych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO.