PL

EN

Rozdział 3. - Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Politechnika Bydgoska  im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pbs.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
  1. dla potrzeb aktualnie ogłaszanej rekrutacji – na podstawie 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. w celu zawarcia umowy,
  2. przyszłych rekrutacji w razie udzielenia Pani/Pana zgody na podstawie 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, wyrażonej pisemnie na czas określony w oświadczeniu zgody,
 4. Pani/Pana dane osobowe, w przypadku nie zawarcia umowy, będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy lub czas określony w oświadczeniu zgody,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji, Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, z wyjątkiem przypadków wynikających z wyraźnego Pani/Pana żądania,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku udzielenia zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie,
 7. podanie danych osobowych dla bieżącej rekrutacji jest wymogiem ustawowym Prawa Pracy. Konsekwencją niepodania danych jest wykluczenie z rekrutacji.
 8. podanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na przebieg oraz wyniki prowadzonej bieżąco rekrutacji.
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
 2.  Pisemny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pbs.edu.pl
 3. Celem przetwarzania jest zatrudnianie oraz realizacja wszystkich uprawnień pracowniczych, wynikających z przepisów prawa,
 4.  Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: 
  1. przepisy ustaw i rozporządzeń: 
   • a.    Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
   • b.    Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
   • c.    ubezpieczeniach społecznych
   • d.    zamówieniach publicznych
   • e.    BHP
   • f.    rachunkowości
   • g.    podatkach
  2. prawnie uzasadnione interesy administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów zapewnienia bezpieczeństwa i rozliczalności,
  3. zgody na przetwarzanie udzielone w sposób zgodny z art. 6 ust. 1 lit. a 
 5. 5.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, zaliczane do kategorii:
  1. Banki,
  2. Biura podróży, hotele, przewoźnicy (na potrzeby podróży służbowych),
  3. Firmy ochrony mienia,
  4. Firmy pocztowe i kurierskie,
  5. Instytucje szkolenia zawodowego,
  6. Instytucje ubezpieczeniowe,
  7. Służby zdrowia i Medycyny pracy.
 6. Pani/Pana wizerunek Administrator może przetwarzać w celu weryfikacji wstępu na teren, do budynków i pomieszczeń służbowych Politechniki Bydgoskiej oraz w celach promocyjnych na stronie internetowej uczelni i portalach społecznościowych w formie fotografii z wydarzeń o charakterze publicznym.
 7. Pani/Pana dane osobowe służbowe (imię, nazwisko, nr telefonu i maila służbowego oraz lokalizacja) w celu realizacji zadań ustawowych mogą być udostępnione na stronie uczelni.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody wyrażonej na piśmie.
 9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn wynikających z przepisów lub do momentu odwołania zgody.
 10. Pani/Pana dane osobowe są na bieżąco dostępne w dedykowanej aplikacji po zalogowaniu, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 12. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna dla użytkowników portalu konto.pbs.edu.pl udostępniających prywatne środki komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
 2. pisemny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pbs.edu.pl
 3. Celem przetwarzania jest wyłącznie realizacja obowiązków pracowniczych, wynikających z przepisów prawa dotyczących okresowej zmiany hasła dostępowego do systemów przetwarzających dane osobowe w sposób bezpieczny, z użyciem alternatywnej drogi uwierzytelnienia.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie udzielonej dobrowolnie w sposób zgodny z Art. 6 ust. 1 lit. a, przy czym potwierdzeniem dobrowolności zgody jest samodzielne wprowadzenie danej osobowej w postaci adresu prywatnej poczty elektronicznej lub numeru prywatnego numeru telefonu komórkowego do bazy systemu informatycznego.
 5. uprawnione z przepisów prawa
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na portalu przez okres zatrudnienia lub do momentu odwołania zgody (samodzielnego usunięcia danych), oraz w zasobach backupu do 60 dni od ich usunięcia z portalu.
 8. Dane nie będą wykorzystane w sposób inny niż w zakresie udzielonej zgody.
 9. Pani/Pana dane osobowe są na bieżąco dostępne dla Pani/Pana w aplikacji portal.pbs.edu.pl po zalogowaniu, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, osobistą możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wywołuje żadnych negatywnych skutków dla osoby, której dane dotyczą. Skutkiem niewyrażenia zgody jest potrzeba użycia bezpośredniej metody identyfikacji osoby przez pracownika odpowiedzialnego za administrowanie portalem konto.pbs.edu.pl. Szczegółowe informacje i instrukcje użytkownika znajdują się na stronie głównej portalu konto.pbs.edu.pl, i nie wymagają zalogowania. 
Klauzula informacyjna dla osób proponowanych do prowadzenia zajęć na tworzonych studiach

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.)  im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich informuje, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tradycyjnie listem pocztowym na adres siedziby Administratora lub elektronicznie na adres e– mail: iod@pbs.edu.pl,
 4. Pani/Pana dane osobowe należące do kategorii danych identyfikacyjnych oraz danych o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym będą przetwarzane dla potrzeb związanych z utworzeniem studiów lub wnioskiem o pozwolenie na utworzenie studiów– na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1668 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1861 ze zm.) w celu utworzenia studiów lub uzyskania pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie studiów, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście na zasadach wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. U. 2019 r. poz. 553) jak dla materiałów archiwalnych, 
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Komisja Akredytacyjna), oraz podmioty należące do kategorii operatorów poczty, bankowości, kancelarii prawnych i innych wspierających działania Politechniki.
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku udzielenia zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie,
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1668 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1861 ze zm.), 
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Politechnika Bydgoszcz im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z siedzibą, przy ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. Listownie: ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Polska
 2. Pocztą elektroniczną poprzez adresy dostępne na stronie: www.pbs.edu.pl

Inspektor ochrony danych:
Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się z nim kontaktować listownie lub e-mailem na adres: iod@pbs.edu.pl
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę Bydgoską, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania:
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest :

 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 • Art. 144 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku -Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Bydgoskiej
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku od podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) oraz art. 9 ust 2 lit b) RODO tj. przetwarzanie szczególnych kategorii danych tzw. danych wrażliwych, jest niezbędne do wypełnienia obowiązków administratora w dziedzinie ochrony socjalnej.

Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami, do których mogą dane zostać udostępnione będą jedynie instytucje uprawnione ustawowo, podmioty współpracujące przy realizacji naszych celów oraz podmioty, które uzyskają Państwa zgodę na takie udostępnienie.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Rektor Politechniki Bydgoskiej zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych:
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, do czasu przedawnienia roszczeń, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego właściwe przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia czy przenoszenia, o ile pozwalają na to przepisy prawa; 
 3. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoba jest zobowiązana do ich podania. W przypadku ich nie podania nie będzie można zrealizować praw lub obowiązków wynikających z tych przepisów.
Sposób przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO.
 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia I i II stopnia, do Szkoły Doktorskiej oraz studia podyplomowe 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich informuje, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana  i Jędrzeja Śniadeckich. Z Administratorem można kontaktować się listownie pod adresem: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz. 
 2. W Politechnice został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: iod@pbs.edu.pl. 
 3. Pani/Pana dane osobowe identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia/do Szkoły Doktorskiej oraz wykorzystane do celów statystycznych i archiwalnych.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. Z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, jak również Statut Politechniki Bydgoskiej i wydane na jego podstawie przepisy wewnątrzuczelniane, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom odpowiedzialnym za przekaz poczty oraz płatności.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów wspierających Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dostarczają i serwisują systemy informatyczne Politechniki. 
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan uczestniczył/a w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 m-cy od zakończenia procesu rekrutacji na studia. 
 10. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ale pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest obowiązkowe z innych przepisów prawa. 
 11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz decyzja o przyjęciu na studia nie będzie podejmowana automatycznie.
 12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Klauzula informacyjna dla studentów/doktorantów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Z Administratorem może się Pan/Pani kontaktować listownie pod adresem: Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
 2. W Politechnice został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: iod@pbs.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe będą przetwarzane w celu dokumentowania i obsługi przebiegu studiów w Politechnice i wykorzystane do celów statystycznych i archiwalnych.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przede wszystkim przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 661) w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zaliczane do kategorii: 
  1. Banki
  2. Biura podróży, hotele, przewoźnicy (na potrzeby podróży)
  3. Firmy ochrony mienia
  4. Firmy pocztowe i kurierskie
  5. Instytucje szkolenia zawodowego
  6. Instytucje ubezpieczeniowe
  7. Służba zdrowia.
 6. Pani/Pana dane będą udostępniane organom publicznym zgodnie z prawem np. Sądy, Policja, Prokuratura.
 7. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów wspierających Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dostarczają i serwisują systemy informatyczne Politechniki.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie umowy międzynarodowej, w związku z realizacją toku studiów, ale tylko na wyraźne, pisemne Pani/Pana żądanie.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, kształcenia w Szkole Doktorskiej, a następnie przechowywane w archiwum uczelni przez okres minimum 50.
 10. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Żądanie zostanie spełnione bezzwłocznie, ale pod warunkiem, że legalność przetwarzania nie wynika z innych przepisów prawa.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna dla uczestników studiów podyplomowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy informuje, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
 2. W Politechnice Bydgoskiej został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: iod@pbs.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe będą przetwarzane w celu dokumentowania i obsługi przebiegu studiów podyplomowych w Politechnice oraz wykorzystane do celów statystycznych i archiwalnych.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przede wszystkim przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zmianami) oraz przepisy wewnętrzne dotyczące organizacji studiów podyplomowych, wynikające z uchwał senatu Politechniki w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zaliczane do kategorii: 
  1. banki
  2. biura podróży, hotele, przewoźnicy (na potrzeby podróży)
  3. firmy ochrony mienia
  4. firmy pocztowe i kurierskie
  5. instytucje szkolenia zawodowego
 6. Pani/Pana dane będą udostępniane organom publicznym zgodnie z prawem np. Sądy, Policja, Prokuratura.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie umowy międzynarodowej, w związku z realizacją toku studiów podyplomowych, ale tylko na wyraźne, pisemne Pani/Pana żądanie.
 8.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów podyplomowych, a następnie przechowywane w archiwum uczelni przez okres 50 lat.
 9. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Żądanie zostanie spełnione bezzwłocznie, ale pod warunkiem, że przetwarzanie nie wynika z wymagań innych przepisów prawa.
 10. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla członków rodziny studenta

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Z Administratorem może się Pan/Pani kontaktować listownie pod adresem:  Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
 2. W Politechnice został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: iod@pbs.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe identyfikacyjne i adresowe oraz dane o dochodach będą przetwarzane w celu ustalenia przesłanek (tj. w szczególności sytuacji materialnej w rodzinie, zaistnienia zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową studenta) będących podstawą do przyznania prawa do świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (stypendium socjalnego, zapomogi) członkowi Pana/Pani rodziny będącemu studentem Politechniki.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021, poz. 478 ze zmianami) – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe pochodzą z dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o stypendium socjalne/zapomogę, złożonego przez studenta/wnioskodawcę.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów wspierających Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dostarczą i serwisują systemy informatyczne Politechniki.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom odpowiedzialnym za przekaz poczty oraz transfer płatności (jeżeli wymagana jest płatność).
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami przyznawania świadczeń, a następnie przechowywane w archiwum uczelni przez okres 50 lat (jeżeli dotyczą studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2019 r.) lub 5 lat (jeżeli dotyczą studentów, którzy rozpoczęli studia po 1 października 2019 r.)
 9. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu przeciw przetwarzaniu, przenoszenia danych osobowych oraz ich usunięcia.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o zapisy pkt. 4, a ich brak spowoduje pozostawienie wniosku o świadczenie studenta będącego członkiem Pana/Pani rodziny bez rozpatrzenia, w związku z brakiem wymaganych dokumentów

Klauzula informacyjna dla studentów ubiegających się o przyznanie świadczeń z funduszu stypendialnego
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Z Administratorem może się Pan/Pani kontaktować listownie pod adresem: Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
 2. W Politechnice został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: iod@pbs.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przez Administratora postępowania o przyznanie pomocy stypendialnej lub zapomogi zgodnie ze złożonym wnioskiem, oraz w celu realizacji/wypłaty przyznanych Pani/Panu świadczeń, a także w celach statystycznych i archiwalnych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w niektórych przypadkach (zapomoga, stypendium dla osób niepełnosprawnych) także zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą, co oznacza, iż przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie danych dotyczących zdrowia, o ile dane takie przekazano, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia i rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku niepodania danych lub niewyrażenia zgody, nie będzie możliwe przyznanie świadczenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zaliczane do kategorii: 
  a.    Osoby/podmioty którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  b.    Osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  c.    Podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności , z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych(podmioty przetwarzające).
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Żądanie zostanie spełnione bezzwłocznie, ale pod warunkiem, że legalność przetwarzania nie wynika z innych przepisów prawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna dla studentów uczestniczących w projekcie „Nowoczesna i efektywna uczelnia – kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania Uczelnią”.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich informuje, że:

 1. Administrator Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 w  Warszawie, który powierzył Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. funkcję Podmiotu Przetwarzającego.
 2. Z Politechniką Bydgoską może się Pan/Pani kontaktować listownie pod adresem: Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
 3. W Politechnice został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: iod@pbs.edu.pl. 
 4. Pani/Pana dane osobowe identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe będą przetwarzane w celu dokumentowania i obsługi projektu „Nowoczesna i efektywna uczelnia – kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego |i efektywnego zarządzania Uczelnią” w Politechnice i wykorzystywane do celów statystycznych i archiwalnych.
 5. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przede wszystkim przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 661) w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);.
 6. Kategoriami odbiorców danych są: Instytucje Pośredniczące we wdrażaniu projektów, eksperci oceniający projekty, podmioty świadczące usługę IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, przedstawiciele podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia kontroli lub audytów w ramach projektu, operatorzy pocztowi, podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji lub inne podmioty świadczące usługi na rzecz obsługi projektu.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Projektu „Nowoczesna i efektywna uczelnia – kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania Uczelnią” (art. 140 i 141 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów i osób wymienionych w treści umów

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
 2. Pisemny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest zapewniony pod adresem – iod@pbs.edu.pl
 3. Celem przetwarzania jest realizacja zobowiązań wynikających z relacji umownych i przepisów prawa
 4. Zbierane dane osobowe należą do kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych
 5. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustaw i rozporządzeń: Kodeks Postępowania Cywilnego, o ubezpieczeniach społecznych, o zamówieniach publicznych, o ochronie osób i mienia, o rachunkowości, o podatkach, o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana żądania lub zgody wyrażonej na piśmie, nie będą także przetwarzane w systemach informatycznych jako dane wyodrębnione z dokumentów źródłowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do ustania przyczyn wynikających z przepisów,
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Dane osobowe pochodzą od podmiotów, które wskazały w swoich dokumentach osoby do reprezentacji oraz pełnienia funkcji kontaktowych przy realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi wobec Politechniki.
 11. Uzyskane dane osobowe nie są poddawane procesom profilowania oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących i wskazanych do kontaktu wymienionych w treści umów

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
 2. Pisemny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest zapewniony pod adresem – iod@pbs.edu.pl
 3. Celem przetwarzania jest realizacja zobowiązań wynikających z relacji umownych i przepisów prawa
 4. Zbierane dane osobowe należą do kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych
 5. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustaw i rozporządzeń: Kodeks Postępowania Cywilnego, o ubezpieczeniach społecznych, o zamówieniach publicznych, o ochronie osób i mienia, o rachunkowości, o podatkach, o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana żądania lub zgody wyrażonej na piśmie, nie będą także przetwarzane w systemach informatycznych jako dane wyodrębnione z dokumentów źródłowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do ustania przyczyn wynikających z przepisów,
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Dane osobowe pochodzą od podmiotów, które wskazały w swoich dokumentach osoby do reprezentacji oraz pełnienia funkcji kontaktowych przy realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi wobec Politechniki.
 11. Uzyskane dane osobowe nie są poddawane procesom profilowania oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), informuję, że:

 1. administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Al. Prof. S. Kaliskiego 7 („Administrator”);
 2. w Politechnice Bydgoskiej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail iod@pbs,.edu.pl
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na terenie Politechniki;
 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie względów bezpieczeństwa poprzez wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit c); ochronę żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej - art. 6 ust. 1 lit d) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ust. 1 lit e) wykorzystanie służy do monitorowania terenu, budynków i pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis art. 22(2).-[Monitoring w zakładzie pracy] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 5. 5.    monitoringiem wizyjnym objęte są obiekty, obszary i tereny Politechniki Bydgoskiej: 
  1. tereny zewnętrzne przy ulicy Kaliskiego: otoczenie budynku Regionalnego Centrum Innowacyjności (RCI), budynków: A, F, H, J, Domów Studenta,  Akademickiego Centrum Sportu (ACS), laboratorium (hamowni);
  2. dziedziniec kampusu pomiędzy RCI, Audytorium Novum (AN) a budynkami administracyjno-dydaktycznymi uczelni;
  3. wejścia oraz hole i ciągi komunikacyjne budynków: A, B, C, D, E, F, G, I, J, Domów Studenta, RCI, AN i ACS;
  4. wnętrze hali sportowej ACS;
  5. zewnętrzne otoczenie Domu Studenta przy ul. Koszarowej oraz budynków przy             ul. Fordońskiej, Mazowieckiej i Bernardyńskiej;
  6. hol budynku przy ul. Bernardyńskiej;
  7. otoczenie i wnętrze budynku przy ul. Suchej;
  8. pomieszczenie B317 w budynku B przy ul. Kaliskiego;
  9. pomieszczenia C110 oraz C111 w budynku C przy ul. Kaliskiego.
 6. każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.;
 7. zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 9. dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania;
 10. każdej osobie przysługuje prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem wizyjnym oraz prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
 11. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania: 
  1. dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
  2. prawo do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia wizerunku na rejestratorach w uzasadnionych przypadkach,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
 12. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących na mocy RODO pod adresem e-mail: iod@pbs.edu.pl;
 3.  Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, Pesel) i kontaktowych (adres mailowy, nr telefonu) są zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b)  i lit. c) RODO;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, którym Administrator powierzy ich przetwarzanie na podstawie stosownej umowy w związku ze świadczonymi przez w/w podmiot usługami na rzecz Administratora;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
 6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz nie będą poddawane profilowaniu.

Sposób przetwarzania danych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO.