PL

EN

Stypendia rektora dla studentów w semestrze letnim 2022/2023
20 lutego 2023

Drodzy Studenci.

Od soboty 25 lutego br. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2022/2023. Wniosek będzie można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 14 marca br. włącznie.

Wysokość świadczenia oraz liczbę miesięcy jego wypłaty (4 lub 5) określi Rektor w miesiącu kwietniu po otrzymaniu decyzji o wysokości dotacji na fundusz stypendialny w roku 2023 r. 

Podobnie jak w semestrze zimowym wniosek o stypendium należy wypełnić za pośrednictwem USOSweb. Wnioski będą udostępnione w systemie w terminie od 24 lutego godz. 1500 do 14 marca godz. 1700.

Przypominamy o obowiązku wydruku wypełnionego w USOSweb wniosku oraz oświadczenia o niepobieraniu stypendium rektora na więcej niż jednym kierunku, ich podpisania i dostarczenia do Centralnego Dziekanatu osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej SA w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2023 r. W przypadku wysyłki listem poleconym o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Godziny otwarcia Centralnego Dziekanatu wyszczególnione są w Aktualnościach na stronie USOSweb oraz na stronie Uczelni zobacz. Studenci Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt wniosek złożyć mogą również w punktach informacyjnych dla studentów zlokalizowanych w budynkach wydziałowych przy ul. Seminaryjnej i Mazowieckiej.

WAŻNE INFORMACJE!!!

  1. 14 marca 2023 r. o godz. 1700 student traci możliwość wydruku wniosku oraz oświadczenia, a tym samym możliwość złożenia wniosku i otrzymania stypendium. Samo zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia - jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku. Nie stanowi o złożeniu wniosku również wysyłka skanu wniosku na adres e-mail pracownika Uczelni.
  2. Odmiennie niż w poprzednim roku akademickim wniosek złożony w semestrze zimowym nie jest jednocześnie wnioskiem o stypendium na semestr letni. Student, który nie złoży wniosku na semestr letni nie otrzyma świadczenia, niezależnie od faktu jego otrzymania w semestrze zimowym.
  3. Dziekanat nie wystawia zaświadczeń na potwierdzenie złożenia wniosku. Student może otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku w formie pieczątki wpływu na przyniesionej przez siebie kserokopii wniosku.
  4. Z wyjątkiem studentów pierwszego i trzeciego semestru studiów II stopnia wszyscy studenci wnioskują o stypendium w oparciu o średnią ocen oraz osiągnięcia z tego samego okresu studiów, co w semestrze zimowym. Tabela okresów branych pod uwagę przy przyznawaniu świadczenia zobacz
  5. W przypadku ubiegania się o  stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe lub olimpiady/ mistrzostwa sportowe w przypadku studentów pierwszego roku studiów I stopnia - osiągnięcia te nie muszą być udokumentowane, jeżeli były udokumentowane we wniosku złożonym w semestrze zimowym, a sprawa wszczęta wnioskiem została zakończona prawomocną decyzją administracyjną. W takiej sytuacji student jedynie wskazuje we wniosku na semestr letni wybrane osiągniecia bez konieczności załączania dokumentacji. Powyższe nie dotyczy studentów pierwszego i trzeciego semestru studiów II stopnia, którzy w semestrze zimowym wnioski o stypendia składali na podstawie innych osiągnięć niż w semestrze letnim (zmiana okresów branych pod uwagę do obliczenia punktów).
  6. Studenci drugiego semestru studiów II stopnia, którzy w semestrze zimowym ubiegali się o stypendium rektora w oparciu o wyniki w nauce uzyskane na studiach I stopnia realizowanych w innych Uczelniach nie mają obowiązku ponownego dokumentowania wyników w nauce.