Wysokość stypendiów i zapomóg dla studentów
17 listopada 2022

Drodzy studenci.

JM Rektor podpisał Zarządzenia ustalające wysokość stypendiów rektora, stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg. Zachęcamy do zapoznania się.

 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie decyzje będą decyzjami elektronicznymi usostępnianymi do odbioru w USOSweb. Każdy wnioskodawca otrzyma na adres e-mail w domenie pbs.edu.pl powiadomienie o możliwości odbioru decyzji (Uwaga!  powiadomienie o zmianie statusu wniosku na rozpatrzony nie jest powiadomieniem o możliwości odbioru decyzji).

W celu odebrania decyzji należy:
1)  zalogować się do USOSweb,
2) otworzyć zakładkę "DLA WSZYSTKICH"
3) wybrać zakładkę  "Lista pism administracyjnych"
4) kliknąć "odbierz" przy udostępnionej decyzji,
5) wpisać kod autoryzacyjny otrzymany na adres e-mail w domenie pbs.edu.pl
 

Wypłata stypendiów i zapomóg nastąpi 29 listopada (za miesiace październik i listopad) oraz 21 grudnia (za miesiac grudzień).

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczeń warunkiem wypłaty pierwszej transzy przyznanego świadczenia jest odebranie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia oraz w przypadku świadczeń przyznawanych wg algorytmu progowego (tj. stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych) - złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od wydanej w tym zakresie decyzji administracyjnej (wzór nr 17). Brak wykonania wymienionych w zdaniu poprzednim czynności skutkować będzie wypłatą pierwszej transzy właściwego świadczenia na podstawie decyzji ostatecznej (czyli takiej w stosunku, do której upłynął 14-dniowy termin na złożenie odwołania). 

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania należy pobrać ze strony: pobierz, wydrukować, podpisać i dostarczyć do dziekanatu Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do  23.11.2022 r. Oświadczenia nie dotyczą stypendium rektora oraz zapomóg.

Uwaga!
Z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków o stypendium rektora w pierwszej kolejności zostały przygotowane i wysłane decyzje pozytywne. Osoby, których wniosek o stypendium rektora nadal ma status "gotowy do rozpatrzenia"  otrzymają decyzję do odbioru do końca listopada br.