PL

EN

Regulaminy i wnioski dotyczące stypendiów i zapomogi

Regulamin świadczeń dla studentów obowiązujący od 1 października 2023 r. 

 

Załączniki do Regulaminu świadczeń dla studentów - stypendia socjalne 

 

Załącznik do Regulaminu świadczeń dla studentów - stypendia rektora 

Wzory dokumentów i oświadczeń studenta - obowiązujące w roku akademickim 2023/2024: 

załącznik do wniosku o stypendium rektora:

wzór 1 - oświadczenie studenta pierwszego roku studiów II stopnia, który nie jest absolwentem studiów I stopnia PBŚ (załącznik do wniosku o stypendium rektora)

załączniki do oświadczenia o dochodach w USOSweb - stypendium socjalne:

wzór 2 - oświadczenie wnioskodawcy o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów (1) - przesłanki wynikające z art. 88 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1)
wzór 3 - oświadczenie wnioskodawcy o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów (2) - przesłanki wynikające z art. 88 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2) 
wzór 4 - zaświadczenie urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym 
wzór 5 - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczeń stypendialnych na uczelni, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
wzór 6 - oświadczenie studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
wzór 7 - Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta – obywatela Ukrainy, w związku z art. 40 ust. 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

pozostałe:

wzór 8 - Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie