Zmiana Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów począwszy od semestru letniego 2021/2022
28 luty 2022

Informujemy, że na mocy ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw począwszy od semestru letniego 2021/2022 zmianie uległy zapisy dotyczące zasad ubiegania się o stypendia i zapomogi.

Zmieniony art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uniezależnił okres przysługiwania stypendium od jego faktycznego pobierania przez studenta. Poprzednie brzmienie art. 93 znajdowało zastosowanie tylko w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022.

Nowe uregulowanie wynikające z  Art. 93 Ustawy:
Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do okresu, o którym mowa powyżej, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy PoSWiN, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

W związku z powyższym:

  • dotyczy stypendium rektora:
  1. studenci, którzy złożyli w semestrze zimowym wniosek o przyznanie stypendium rektora na semestr letni 2021/2022 mają obowiązek zgłoszenia Uczelni (do dziekanatu Wydziału) na wzorze nr 22 upływu okresu w jakim przysługuje stypendium na studiach wg nowego brzmienia art. 93 ust. 4-6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2022 r. - uwaga! obowiązek taki mają jedynie wnioskodawcy, którym w semestrze letnim mija termin wynikający z ustawy,
  2. studenci, którzy dopiero składać będą wniosek o przyznanie stypendium rektora w semestrze letnim (Uwaga! nowy wzór) mają obowiązek dołączenia oświadczenia o studiach na wzorze nr 22.
  • dotyczy stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych:
  1. W sytuacji niespełnienia przez studenta, któremu przyznano świadczenie w semestrze zimowym 2021/2022 na okres wykraczający poza ten semestr, warunku, o którym mowa w Art. 93, decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z dniem 28 lutego 2022 r. 
  2. Student ubiegający się o świadczenie albo otrzymujący takie świadczenie niezwłocznie powiadamia Politechnikę o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia.

Nowy Regulamin świadczeń, wzory wniosków oraz oświadczenia o studiach znajdują się na stronie Uczelni.