PL

EN

Kredyty dla doktorantów

Doktorant, który nie ukończył 35. roku życia oraz którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku jest niższy lub równy kwocie określonej na podstawie art. 98 ust. 4 PSWiN, może otrzymać kredyt studencki. Wysokość dochodu ustala się zgodnie z art. 88 PSWiN. O kredyt mogą się ubiegać cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej, uchodźcy oraz posiadacze Karty Polaka.

O kredyt mogą wnioskować także kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.

Kredyt jest udzielany na okres kształcenia w szkole doktorskiej tylko raz, nie dłużej niż na 4 lata.

Dowiedz się więcej!

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się zaświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca jest doktorantem Szkoły Doktorskiej PBŚ. Zaświadczenie można odebrać w Biurze Szkoły Doktorskiej, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na ten dokument. Takie zaświadczenie muszą również złożyć osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, niezwłocznie po uzyskaniu statusu doktoranta.

 

Informacja w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniającej do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2024/2025

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468) Minister Nauki ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2024/2025 wynosi 4.000 zł netto.

(informacja MNiSW z dnia 27 maja 2024 r.)

 

Informacja w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniającej do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2023/2024

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468) Minister Edukacji i Nauki ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2023/2024 wynosi 3.500 zł.

(informacja MEiN z dnia 31 maja 2023 r.

 

Umarzanie kredytów studenckich

Zaświadczenie niezbędne do ubiegania się o umorzenie części kredytu lub pożyczki studenckiej wydawane jest na wniosek absolwenta . Wniosek należy złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej.

Zasady umarzania kredytów studenckich

 

Listy najlepszych absolwentów

Rok akademicki 2023/2024 – zostanie opublikowana do 31.12.2024 r.

Listy najlepszych absolwentów z poprzednich lat akademickich dostępne są w Biurze Szkoły Doktorskiej. Informację o znalezieniu się na liście najlepszych absolwentów Szkoły Doktorskiej w poprzednich latach akademickich można uzyskać kontaktując się drogą mailową: szkoladoktorska@pbs.edu.pl

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz.U. poz. 2468)