PL

EN

Proces kształcenia w Szkole Doktorskiej PBŚ

W ramach kształcenia doktoranci zdobywają wiedzę na temat metodologii badań naukowych i poznają zaawansowane narzędzia przeznaczone do planowania i realizacji badań oraz opracowania wyników. Ważną umiejętnością naukowca jest zdolność komunikowania się w środowisku naukowym i z otoczeniem gospodarczym. Dlatego doktoranci w Szkole Doktorskiej PBŚ nabywają umiejętności pisania, publikowania i prezentacji prac naukowych. Staramy się, aby rozwijając się w ramach określonej dyscypliny naukowej, doktoranci mieli jednocześnie szeroką wiedzę naukową. Dlatego, w trakcie wykładów prowadzonych przez najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, doktoranci zapoznają się ze współczesnymi trendami rozwojowymi różnych obszarów nauki i techniki. Prowadzenie badań naukowych jest kosztowne, więc podczas zajęć praktycznych doktoranci zdobywają umiejętności pozyskiwania funduszy na badania naukowe ze źródeł państwowych, prywatnych i obywatelskich. Jako przyszli nauczyciele akademiccy doktoranci nabywają także kompetencji pedagogicznych. Z kolei jako przyszli współpracownicy z otoczeniem gospodarczym, doktoranci uczą się jak transferować do niego wiedzę naukową. 

Większość zajęć prowadzona jest wspólnie dla wszystkich dyscyplin, ale wybrane przedmioty, ze względu na swoją specyfikę, realizowane są oddzielnie dla dyscyplin technicznych i oddzielnie dla dyscyplin przyrodniczych.

Realizacja całego programu kształcenia Szkoły Doktorskiej PBŚ gwarantuje uzyskanie efektów uczenia się na 8. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Jest to warunek konieczny uzyskania stopnia naukowego doktora.

Kalendarz Szkoły Doktorskiej przewiduje 4 lata kształcenia. W ciągu pierwszych trzech miesięcy od rozpoczęcia kształcenia Rada Naukowa Dyscypliny, w której jest realizowana rozprawa, wyznacza doktorantowi promotora albo promotorów i ewentualnie promotora pomocniczego. Promotorzy bezpośrednio kierują rozwojem naukowym doktoranta. Warunkiem zaliczenia pierwszego roku kształcenia jest opracowanie przez doktoranta Indywidualnego Planu Badawczego. Plan ten stanowi szczegółową mapę drogową przewidzianych do realizacji badań naukowych i innych przedsięwzięć, mających prowadzić do uzyskania stopnia naukowego doktora. Po drugim roku następuje śródokresowa ocena postępów w realizacji Indywidualnego Planu Badawczego. Od wyników oceny zależy dalsze kształcenie w Szkole Doktorskiej. Konsekwentna realizacja Indywidualnego Planu Badawczego oraz postępy w kształceniu powinny zapewnić uzyskanie stopnia naukowego doktora w ciągu 4 lat.

Przez cały okres kształcenia doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie, którego wysokość jest określona w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce".

Szczegółowy program kształcenia w zakładce Akty prawne i dokumenty do pobrania.