PL

EN

O projekcie

 

NOWOCZESNA UCZELNIA = KOMPETENTNY ABSOLWENT - kształcenie dla branż kluczowych na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Numer umowy o dofinansowanie: FERS.01.05.-IP.08-0069/23-00

Nazwa Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym (strona Funduszy)

Wartość projektu: 8 799 798,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2023 - 30.06.2027

Kierownik Projektu: dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wzrost jakości kształcenia na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ), w zakresie branż kluczowych dla rozwoju gospodarki, tj. rolnictwo, przemysł spożywczy, transport.

GŁÓWNE ZADANIA:

1) MODUŁ I: NOWOCZESNE PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA UCZELNI - tworzenie nowych oraz modyfikacja istniejących programów kształcenia na wydziałach: WIM, WRiB oraz WTiICH
2) MODUŁ II: PODNOSZENIE KOMPETENCJI STUDENTÓW WSPOMAGAJĄCYCH REALIZACJĘ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na wydziałach: WIM, WRiB oraz WTiICH
3) MODUŁ III: PROGRAM DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA ZJAWISKA PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI na wydziałach: WIM, WRiB oraz WTiICH
4) MODUŁ IV: PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADRY ZAANGAŻOWANEJ W REALIZACJĘ PROCESU KSZTAŁCENIA na wydziałach: WIM, WRiB oraz WTiICH

Opis projektu:

Cel glówny projektu zostanie osiągnięty poprzez :

  • tworzenie/modyfikację 6 kierunków dostosowanych do potrzeb gospodarki - Transport i Logistyka (I i II stopień), Technologia i chemia żywności (II), Agrotechnologia (I), Biotechnologia (I) oraz Zielarstwo i Fitoterapia (I),
  • wzrost kompetencji studentów PBŚ poprzez realizację programów stażowych dopasowanych do potrzeb gospodarki, szkoleń specjalistycznych, warsztatów oraz wizyt studyjnych,
  • wzrost kompetencji u pracowników dydaktycznych poprzez realizację, szkoleń specjalistycznych (w tym certyfikowanych) i warsztatów,
  • wzrost świadomości u studentów mającej na celu ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki poprzez wsparcie psychologiczne oraz zajęcia wyrównawcze dla studentów, a także działania zmierzające do świadomej rekrutacji

 

Informujemy  o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):
1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,
2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.