Aktualności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów do Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta, stypendiów artystycznych,  Stypendiów Prezydenta dla wybitnych młodych naukowców,   oraz  Stypendiów Prezydenta dla wyróżniających się studentów

 • Wnioski o przyznanie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta wraz z uzasadnieniem można składać w terminie do dnia 10 lutego 2022 roku w Dziale Nauki i Ewaluacji pokój B104.

Kandydatów do Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta mogą zgłaszać:
- związki twórcze;
- instytucje kultury;
- uczelnie artystyczne;
- osoby fizyczne.

 •     Wnioski o przyznanie stypendiów artystycznych wraz z uzasadnieniem można składać w terminie do dnia 17 stycznia 2022 roku w Dziale Nauki i Ewaluacji pokój B104.

Kandydatów do stypendiów artystycznych mogą zgłaszać:
- związki twórcze;
- instytucje kultury;
- uczelnie artystyczne.

Uwaga! Nie obowiązuje oficjalny wzór wniosku. Treść pisma przewodniego oraz dobór ewentualnych materiałów dodatkowych pozostawia się do indywidualnego uznania kandydata.

Prosimy również o dołączanie ewentualnych załączników w formie elektronicznej (np. na płycie DVD).

Nagroda Artystyczna i stypendia artystyczne Prezydenta Miasta na rok 2022 - Aktualności - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy

 

 •     Wnioski o przyznanie stypendiów Prezydenta dla wybitnych młodych naukowców oraz stypendiów Prezydenta dla wyróżniających się studentów.

Termin składania: 17 stycznia 2022 roku w Dziale Nauki i Ewaluacji pokój B104.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania w poniższym linku:

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta 2021 (um.bydgoszcz.pl)

Ważne dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców
 2. Wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta dla wyróżniających się studentów
 3. Zgoda na przetwarzanie danych
 4. Obowiązek informacyjny
 5. Uchwała Rady Miasta o Mecenacie nad Kulturą i Nauką
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Jak zdobyć pieniądze na badania?

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 10 stycznia 2022 r. o godz. 12:00.

Szkolenia będzie miało formę hybrydową. Zapraszamy do sali C 8 (budynek RCI) lub na platformę MS Teams.

Plan szkolenia:

1. Informacje ogólne o programie i najbliższym naborze wniosków.
2. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego PROW 2014 - 2020 - najistotniejsze zmiany.
3. Umowa Konsorcjum - Jak właściwie zabezpieczyć interesy stron?
4. Koszty kwalifikowane - zasady montażu finansowego budżetu projektu.
5. Przykłady dobrych praktyk

Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Pani Karolina Grzybowska.

Prezentacja ze szkolenia w dniu 10.01.2022  pobierz

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasiło konkurs SONATINA 6 na projekty badawcze.  Konkurs ma na celu wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.
Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (tj. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r.
Kierownik projektu badawczego ma obowiązek zaplanować zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.
Projekt może zostać zaplanowany na 24 albo 36 miesięcy.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 6 wynosi 25 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Informacje dotyczące wypełniania wniosków w systemie ZSUN/OSF można znaleźć tutaj.
Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 16 grudnia 2021 r. do 15 marca 2022 r. do godziny 16:00.
Więcej informacji na temat konkursu pod LINK

Przypominamy: Wszyscy zainteresowani złożeniem wniosku zobowiązani są złożyć w Dziale Ewaluacji i Nauki dwa załączniki do Zarządzenia Z.143.2020-2021: Zgłoszenie propozycji projektu oraz Formularz oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie.


Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Dział Ewaluacji i Nauki. Kontakt do działu: REN@utp.edu.pl

 

Nauka dla Społeczeństwa – nowy program Ministra Edukacji i Nauki
Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.


Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach:

 1.    Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
 2.    Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
 3.    Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość.

Nabór wniosków: ciągły od sierpnia 2021 r. przez system OSF na stronie osf.opi.org.pl.
Więcej informacji można uzyskać w Dziale Ewaluacji i Nauki REN@utp.edu.pl oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs na projekty zamawiane w ramach Programu INFOSTRATEG „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”.
Celem program  jest wsparcie rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie  w praktyce.

Wnioskodawcą może być konsorcjum w skład którego wchodzą maksymalnie 3 podmioty, w tym co najmniej dwie jednostki naukowe, prowadzące działalność na terytorium Polski.

Tematem badawczym wspieranym w ramach konkursu jest:
Wykorzystanie sztucznej inteligencji SI do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality”.

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:
•    Faza I: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
•    Faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
•    Faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych.
Projekt opisany we wniosku o dofinansowanie musi obejmować realizację następujących faz: fazy I, fazy II oraz fazy III.

Nabór wniosków,  wyłącznie za pośrednictwem systemu LSI prowadzony jest w terminie od 1 grudnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 r.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie www NCBiR.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Działem Ewaluacji i Nauki (e-mail: REN@pbs.edu.pl, tel. 52 374 92 96 )

 

Szanowni Państwo,

JM Rektor prof. dr hab. inż. Marek Adamski ma prawo do zgłoszenia kandydatów do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta.
Prezydent Miasta Bydgoszczy przyznaje nagrodę indywidualną lub zespołową pracownikom nauki związanym ze środowiskiem bydgoskim, bądź za dzieło związane z Bydgoszczą. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:
- nauki humanistyczne, społeczne i sztuki;
- nauki ścisłe, medyczne i nauki o zdrowiu.

Pracownicy Uczelni mogą składać wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta do dnia 07 lutego 2022 r. w Dziale Ewaluacji i Nauki.
Wnioski zostaną zweryfikowane na poziomie naszej Uczelni. Wybrane otrzymają rekomendację JM Rektora do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta.

Wzory wniosków oraz dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Nagród Naukowych Prezydenta Miasta w załączeniu oraz na stronie BIP Miasta Bydgoszczy:
https://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_edukacji_i_sportu/ogloszenia/Nagroda_Naukowa_Prezydenta_Miasta___2021.aspx

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z Działem Ewaluacji i Nauki REN@pbs.edu.pl

 

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji.
Cel ten ma być osiągnięty poprzez stworzenie trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI), rozumianych jako wysoko wyspecjalizowane zespoły działające przy polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców – Liderów – o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym.
Budżet konkursu wynosi 60 mln zł.
Środki budżetu podstawowego zostaną przeznaczone na finansowanie 3 Centrów Doskonałości AI – do 20 mln na każde z nich (w tym do 1 mln wsparcia na zakładanie spółek celowych).
W każdym z Centrów Doskonałości AI zespoły badawcze skupione wokół pozyskanych zza granicy Liderów o międzynarodowej renomie i znaczącym dorobku naukowo-wdrożeniowym prowadzić będą w ramach innowacyjnych projektów.
NCBR wraz z NCN udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:
• badania podstawowe (NCN),
• badania przemysłowe (NCBR),
• prace rozwojowe (NCBR),
• prace przedwdrożeniowe (NCBR).

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system informatyczny LSI, dostępny pod adresem https://lsi.ncbr.gov.pl.

Termin składania wniosków w systemie informatycznym LSI potrwa do 20 grudnia 2021 r., do godziny 16:00.

W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie projektu na 60 miesięcy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-artiq-centra-doskonalosci-ai
Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować do Działu Ewaluacji i Nauki: REN@pbs.edu.pl

 

Wnioski o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.
1.    Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:
•    jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora
albo
•    posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, tj. uczelni

2.    Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:
a)    autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (obowiązuje wykaz z dnia 22 lipca 2021 r.);
b)    autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (obowiązuje wykaz z dnia 18 lutego 2021 r.*);
c)    kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
d)    zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
e)    odbycie zagranicznego stażu trwającego co najmniej trzy miesiące w podmiocie o wysokim prestiżu;
f)    otrzymane stypendium zagraniczne;
g)    autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej;
h)    uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.

3.    Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r.
4.    Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF). Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie ZSUN/OSF w dniu 1  grudnia 2021 r.
5.    Wniosek może podpisać elektronicznie wyłącznie osoba upoważniona. W przypadku naszej uczelni jest to JM Rektor prof. dr hab. inż. Marek Adamski
6.    Szczegółowe informacje:
a) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001637/O/D20211637.pdf
b) https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych naukowcow-w-grudniu-2021-r

7.    Kontakt: Dział Ewaluacji i Nauki: REN@pbs.edu.pl

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie OPUS 22 na projekty badawcze, w tym również realizowane we współpracy LAP w ramach programu Weave. Konkurs OPUS 22 jest skierowany do wszystkich naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych:

• bez udziału partnerów zagranicznych;
• z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
• z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej);
• w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave;
• w ramach współpracy LAP w programie Weave przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie OPUS 22 w systemie ZSUN/OSF.
 
Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2021 r. o godz. 16.00.

Więcej informacji na temat konkursu pod LINK
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Dział Ewaluacji i Nauki. Kontakt do działu: REN@pbs.edu.pl

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA 17 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe.

W konkursie będą finansowane projekty trwające 12, 24 lub 36 miesięcy.
Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.
Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 15 września do 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2022 r.
Więcej informacji na temat konkursu pod LINK
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Dział Ewaluacji i Nauki. Kontakt do działu: REN@pbs.edu.pl

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 3 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.
W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.
Budżet konkursu wynosi 60 mln zł.
 
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.
 
Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 15 września do 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w maju 2022 r.
Więcej informacji na temat konkursu pod LINK
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Dział Ewaluacji i Nauki. Kontakt do działu: REN@pbs.edu.pl