Analiza wpływu procesu trawienia implantów wytworzonych metodą addytywną z stopu Ti6Al4V ELI na ich wybrane właściwości fizyko-chemiczne

Nr umowy o dofinansowanie:
DWD/5/0266/2021
Nazwa programu:
program „Doktorat wdrożeniowy”
Wartość projektu:
338 632,36
Okres realizacji:
2021-10-01 - 2025-10-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Bogdan Ligaj, prof. PBŚ
Instytucje zewnętrzne biorące udział w projekcie:
DENMED spółka z o.o. w Toruniu
Cel projektu:

Celem naukowym jest określenie wpływu procesu trawienia na wybrane właściwości fizyko-chemiczne implantów wytworzonych metodą addytywną z stopu Ti6Al4V ELI.
Cele szczegółowe dotyczą analizy wpływu:
a) stężenia płynu trawiącego na wybrane właściwości mechaniczne tj. wytrzymałość na rozciąganie, twardość powierzchniową,
b) stężenia płynu trawiącego na skład chemiczny i strukturę materiału, a w szczególności warstwy wierzchniej,
c) stężenia płynu trawiącego na chropowatość powierzchni elementu,
d) czasu procesu trawienia na wybrane właściwości mechaniczne tj. wytrzymałość na rozciąganie, twardość powierzchniową,
e) czasu procesu trawienia na skład chemiczny i strukturę materiału, a w szczególności warstwy wierzchniej,
f) czasu procesu trawienia na chropowatość powierzchni elementu.

 

Opis projektu:

Praktyczne znaczenie realizacji badań dotyczy doboru parametrów procesu trawienia implantów ze stopu tytanu Ti6Al4V ELI wykonanych metodą druku 3D, które zapewnią zmniejszenie czasochłonności i kosztochłonności ich obróbki wykańczającej. W badaniach będą stosowane roztwory kwasów: azotowego i fluorowodorowego. Z uwagi na charakterystyczną strukturę materiału wytworzonego metodą druku 3D, proces trawienia może powodować niekorzystne zmian właściwości mechanicznych i materiałowych implantu. Jego właściwości fizyko-chemiczne wpływają na szereg czynników osteointegracji w jamie ustnej pacjenta. Opisywana tematyka jest ważna dla przedsiębiorstwa w aspekcie jakościowej i ilościowej oceny procesu obróbki wykańczającej, a także ze względu na rozwój wiedzy na temat metod addytywnych.