Filtry


Status projektu:
Instytucje finansujące:
Projekty realizowane przez:

Projekty PBŚ

ActEpi: Aktywacja mechanizmów epigenetycznych u drobiu przez programowanie mikrobioty jelitowej

Synteza oraz badanie właściwości spektroskopowych wybranych pochodnych 2 merkaptobenzotiazolu - potencjalnych inicjatorów w procesie fotopolimeryzacji

Doskonałość dydaktyczna uczelni

Dekonsumpcja jako alternatywny nurt racjonalizacji zachowań w dobie globalnego kryzysu gospodarczego

Ocena ekotoksykologiczna wybranych mikrozanieczyszczeń z grupy "emerging pollutants" w środowisku wodnym pod wpływem działania różnych czynników utleniających i chlorujących

Mikrofalowe nanoukłady oparte o ekscytony rydbergowskie

XIV International Conference EM’23 (Electromachining)

Nie Taka Straszna Chemia - Akademia Kreatywności

Sztuczna Inteligencja w procesach automatyzacji Configuration Management Data Base (CMDB)

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech edycja 2022-2024

Badania multiomiczne układu pokarmowego i cech fenotypowych kaczek żywionych paszą z dodatkiem glinokrzemianów

Sportowiec z indeksem

Nowa generacja maszyn dedykowanych innowacyjnej technologii strip-till one pass dostosowanych do rolnictwa smart fields i rolnictwa 4.0

Badania nad genetycznymi, epigenetycznymi, transkryptomicznymi i proteomicznymi mechanizmami regulującymi oporność owiec na lentiwirusa małych przeżuwaczy

Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem pasz antybiotykami

Mechanizmy molekularne osi jelitowo-wątrobowej kurcząt

Badania wstępne nad nowoczesnymi materiałami

Badania nad zastosowaniem łusek kawy w ściółce dla kurcząt i kaczek rzeźnych

System WykrywAnia dezinfoRmacji metOdami sztucznej inteliGencji

System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową

Badanie zagęszczania betonu nawierzchniowego wykonywanego w technologii wałowanej i określenie metodologii zagęszczania betonu w warunkach budowy

Technologia eradykacji endofitów w procesie produkcji traw symbiotycznie modyfikowanych

Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła mlecznego

Gospodarka w obiegu zamkniętym termoplastycznych wyprasek wielowarstwowych wytwarzanych metodą współwtryskiwania

Wdrożenia w uprawie i wykorzystaniu nasion konopi siewnej oraz soi nGM w zakładzie ZUBR na cele spożywcze

Analiza wpływu procesu trawienia implantów wytworzonych metodą addytywną z stopu Ti6Al4V ELI na ich wybrane właściwości fizyko-chemiczne

Badanie elementów z betonu ze zbrojeniem stalowym i kompozytowym wysokich wytrzymałości pod obciążeniem statycznym i dynamicznym

Opracowanie innowacyjnej technologii bezchlorowego uzdatniania wód popłucznych przemysłu rolno-spożywczego z wykorzystaniem składników bioaktywnych pochodzenia roślinnego

PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji

Inkubator Innowacyjności 4.0

Zawody mikro dronów Tiny-Whoop

Poszerzenie zasobów Repozytorium Cyfrowego UTP o pełnotekstową kolekcję norm branżowych-kontynuacja

Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologi o kluczowym znaczeniu dla dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego

NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA - kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania uczelnią

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne

Uczelnia kreatorem kompetencji kadr MŚP

Modelowanie procesu niskocyklowego zmęczenia stali w warunkach nieizotermicznych

Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie i wprowadzeniu na rynek polskiej odmiany ziemiaka wysoko odpornej na Phytophthora infestans

Innowacyjny model współpracy producentów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw

Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim - innowacyjne rozwiązania w uprawie, ochronie i skarmianiu w gospodarstw

Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzania na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej

Bezpieczna Ferma – innowacja produktowa, procesowa i marketingowa związana z chowem kurcząt brojlerów

Badania nad międzypokoleniowym oraz wielopokoleniowym fenotypowym i epigenetycznym efektem stymulacji in ovo zarodka kury

Zielone Mleko

Pierwotne komórki płciowe - nowe podejście do badań epigenetycznych u kurcząt

Probiotyki i prebiotyki- mechanizm ich oddziaływania na zdrowotność jelit i wydajność organizmu kury od okresu przedwylęgowego do pełnej dojrzałości zwierzęcia, poprzez wczesną modulację mikrobiomu.

W drodze do wieczności. Wieloaspektowa analiza wpływu nanocząstek na właściwości krioprzechowywanego materiału roślinnego

Otwarty Akademicki Festiwal Koszykówki Ulicznej w Bydgoszczy

Inteligentne monitorowanie charakterystyk rozdrabniania biomasy uziarnionej

Udoskonalenie publikowanych artykułów pod wzglądem językowym poprzez ich korektę wykonywaną przez native speakera

Cykl wykładów "Opowieści Naukowej Treści"

Acta Scientiarum Polonorum - Agricultura

Epigenetyczna regulacja ekspresji genów u kur po podaniu prebiotyku i synbiotyku in ovo

Stymulacja in ovo mikrobiomu kury - drogą do produkcji bezpiecznej żywności bez antybiotyków

Kompetencje relacyjne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Rola przywództwa i komunikacji w relacjach z otoczeniem

Kompozyty polimerowe z hybrydowym napełniaczem węglowym - badania struktury i właściwości

Badania nad zastosowaniem nanocząstek srebra w hodowli chryzantemy wielkokwiatowej

Wprowadzenie wilgotności jako parametru funkcji prawdopodobieństwa rozdrabniania biomasy ziarnistej- staż naukowy w Purdue University w USA

Probabilistyczne modelowanie efektu skali w zakresie zmęczenia wysokocyklowego mini-próbek wytwarzanych przyrostowo

Poszerzenie zasobów Repozytorium Cyfrowego UTP o pełnotekstową kolekcję Norm Branżowych oraz ich szerokie upowszechnienie dla pracowników i studentów UTP w Bydgoszczy, międzynarodowego środowiska naukowego a także przedsiębiorców

Telekomunikacyjne podejście do modelowania metabolizmu komórek

Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profilu glebowym w dniesieniu do zróżnicowanych typów gleb i sposobów ich rolniczego użytkowania

Spójne Oddziaływanie Ekscytonów Rydbergowskich z Promieniowaniem Elektromagnetycznym

Inkubator Innowacyjności 2.0

Mali odkrywcy na tropie nauki

Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnetrznego

Bezpieczna żywność - nowe programy kształcenia na UTP

Staż na start

Szarżuj na staż! - program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - II edycja

Certyfikowane szkolenia i zajęcia praktyczne jako podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku Zootechnika na WHiBZ UTP

Staż i pracę masz - program stażowy dedykowany studentom 7 kierunków Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Galopem na staż

Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej na WRiB UTP

Szarżuj na staż! - program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Techlologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Rynek pracy dla studenta! - podnoszenie kompetencji dostosowanych do potrzeb gospodarki studentów II stopnia kierunków: Mechanika i budowa maszyn i Transport

PROFESJONALNI I INNOWACYJNI SPECJALISCI OZE - kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Inkubator innowacyjności +