PL

EN

Filtry


Status projektu:
Instytucje finansujące:
Projekty realizowane przez:
Rodzaj projektu:

Projekty PBŚ

Inkubator innowacyjności +

PROFESJONALNI I INNOWACYJNI SPECJALISCI OZE - kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Rynek pracy dla studenta! - podnoszenie kompetencji dostosowanych do potrzeb gospodarki studentów II stopnia kierunków: Mechanika i budowa maszyn i Transport

Szarżuj na staż! - program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Techlologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej na WRiB UTP

Galopem na staż

Staż i pracę masz - program stażowy dedykowany studentom 7 kierunków Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Certyfikowane szkolenia i zajęcia praktyczne jako podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku Zootechnika na WHiBZ UTP

Szarżuj na staż! - program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - II edycja

Staż na start

Bezpieczna żywność - nowe programy kształcenia na UTP

Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnetrznego

Mali odkrywcy na tropie nauki

Inkubator Innowacyjności 2.0

Spójne Oddziaływanie Ekscytonów Rydbergowskich z Promieniowaniem Elektromagnetycznym

Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profilu glebowym w dniesieniu do zróżnicowanych typów gleb i sposobów ich rolniczego użytkowania

Telekomunikacyjne podejście do modelowania metabolizmu komórek

Poszerzenie zasobów Repozytorium Cyfrowego UTP o pełnotekstową kolekcję Norm Branżowych oraz ich szerokie upowszechnienie dla pracowników i studentów UTP w Bydgoszczy, międzynarodowego środowiska naukowego a także przedsiębiorców

Probabilistyczne modelowanie efektu skali w zakresie zmęczenia wysokocyklowego mini-próbek wytwarzanych przyrostowo

Wprowadzenie wilgotności jako parametru funkcji prawdopodobieństwa rozdrabniania biomasy ziarnistej- staż naukowy w Purdue University w USA

Badania nad zastosowaniem nanocząstek srebra w hodowli chryzantemy wielkokwiatowej

Kompozyty polimerowe z hybrydowym napełniaczem węglowym - badania struktury i właściwości

Kompetencje relacyjne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Rola przywództwa i komunikacji w relacjach z otoczeniem

Stymulacja in ovo mikrobiomu kury - drogą do produkcji bezpiecznej żywności bez antybiotyków

Epigenetyczna regulacja ekspresji genów u kur po podaniu prebiotyku i synbiotyku in ovo

Acta Scientiarum Polonorum - Agricultura

Cykl wykładów "Opowieści Naukowej Treści"

Udoskonalenie publikowanych artykułów pod wzglądem językowym poprzez ich korektę wykonywaną przez native speakera

Inteligentne monitorowanie charakterystyk rozdrabniania biomasy uziarnionej

Otwarty Akademicki Festiwal Koszykówki Ulicznej w Bydgoszczy

W drodze do wieczności. Wieloaspektowa analiza wpływu nanocząstek na właściwości krioprzechowywanego materiału roślinnego

Probiotyki i prebiotyki- mechanizm ich oddziaływania na zdrowotność jelit i wydajność organizmu kury od okresu przedwylęgowego do pełnej dojrzałości zwierzęcia, poprzez wczesną modulację mikrobiomu.

Pierwotne komórki płciowe - nowe podejście do badań epigenetycznych u kurcząt

Badania nad międzypokoleniowym oraz wielopokoleniowym fenotypowym i epigenetycznym efektem stymulacji in ovo zarodka kury

Zielone Mleko

Bezpieczna Ferma – innowacja produktowa, procesowa i marketingowa związana z chowem kurcząt brojlerów

Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzania na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej

Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim - innowacyjne rozwiązania w uprawie, ochronie i skarmianiu w gospodarstw

Innowacyjny model współpracy producentów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw

Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie i wprowadzeniu na rynek polskiej odmiany ziemiaka wysoko odpornej na Phytophthora infestans

Modelowanie procesu niskocyklowego zmęczenia stali w warunkach nieizotermicznych

Uczelnia kreatorem kompetencji kadr MŚP

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne

NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA - kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania uczelnią

Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologi o kluczowym znaczeniu dla dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego

Poszerzenie zasobów Repozytorium Cyfrowego UTP o pełnotekstową kolekcję norm branżowych-kontynuacja

Zawody mikro dronów Tiny-Whoop

Inkubator Innowacyjności 4.0

PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji

Opracowanie innowacyjnej technologii bezchlorowego uzdatniania wód popłucznych przemysłu rolno-spożywczego z wykorzystaniem składników bioaktywnych pochodzenia roślinnego

Badanie elementów z betonu ze zbrojeniem stalowym i kompozytowym wysokich wytrzymałości pod obciążeniem statycznym i dynamicznym

Analiza wpływu procesu trawienia implantów wytworzonych metodą addytywną z stopu Ti6Al4V ELI na ich wybrane właściwości fizyko-chemiczne

Wdrożenia w uprawie i wykorzystaniu nasion konopi siewnej oraz soi nGM w zakładzie ZUBR na cele spożywcze

Gospodarka w obiegu zamkniętym termoplastycznych wyprasek wielowarstwowych wytwarzanych metodą współwtryskiwania

Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła mlecznego

Technologia eradykacji endofitów w procesie produkcji traw symbiotycznie modyfikowanych

Badanie zagęszczania betonu nawierzchniowego wykonywanego w technologii wałowanej i określenie metodologii zagęszczania betonu w warunkach budowy

System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową

System WykrywAnia dezinfoRmacji metOdami sztucznej inteliGencji

Badania nad zastosowaniem łusek kawy w ściółce dla kurcząt i kaczek rzeźnych

Badania wstępne nad nowoczesnymi materiałami

Mechanizmy molekularne osi jelitowo-wątrobowej kurcząt

Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem pasz antybiotykami

Badania nad genetycznymi, epigenetycznymi, transkryptomicznymi i proteomicznymi mechanizmami regulującymi oporność owiec na lentiwirusa małych przeżuwaczy

Nowa generacja maszyn dedykowanych innowacyjnej technologii strip-till one pass dostosowanych do rolnictwa smart fields i rolnictwa 4.0

Sportowiec z indeksem

Badania multiomiczne układu pokarmowego i cech fenotypowych kaczek żywionych paszą z dodatkiem glinokrzemianów

ActEpi: Aktywacja mechanizmów epigenetycznych u drobiu przez programowanie mikrobioty jelitowej

Synteza oraz badanie właściwości spektroskopowych wybranych pochodnych 2 merkaptobenzotiazolu - potencjalnych inicjatorów w procesie fotopolimeryzacji

Doskonałość dydaktyczna uczelni

Dekonsumpcja jako alternatywny nurt racjonalizacji zachowań w dobie globalnego kryzysu gospodarczego

Ocena ekotoksykologiczna wybranych mikrozanieczyszczeń z grupy "emerging pollutants" w środowisku wodnym pod wpływem działania różnych czynników utleniających i chlorujących

Mikrofalowe nanoukłady oparte o ekscytony rydbergowskie

XIV International Conference EM’23 (Electromachining)

Nie Taka Straszna Chemia - Akademia Kreatywności

Sztuczna Inteligencja w procesach automatyzacji Configuration Management Data Base (CMDB)

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech edycja 2022-2024

Opracowanie technologii produkcji skrobiowo-białkowej paszy treściwej zgodniej z założeniami dekarbonizacji rolnictwa i Europejskiego Zielonego Ładu

Projekt automatycznego pojemnika na odpady o napędzie elektrycznym sterowany zdalnie

Ekologiczna produkcja ziarna oraz przetwarzanie pozostałości browarniczych na mączkę z wykorzystaniem innowacyjnego sposobu dehydratacji

Wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa poprzez promocję i optymalizację upraw czarnego jęczmienia ze wskazaniem możliwości jego wykorzystania w produkcji innowacyjnych produktów zbożowych typu instant

Organoidy jelitowe jako narzędzie do analizy interakcji gospodarz-mikrobiom u kur

Zużyte baterie litowo-jonowe jako elektrokatalizatory w układach konwersji energii – Baterie w gospodarce o obiegu zamkniętym

Synteza nowych nierozpuszczalnych w wodzie β-ketoimin otrzymanych z pochodnych β-diketonów i aminosilanów, zdolnych do wiązania jonów metali z roztworów wodnych

Wybrane aspekty bezpieczeństwa organizacji ruchu drogowego z sygnalizacją świetlną

Model trwałości gigacyklowej SWC złączy spawanych

Innowacyjne rozwiązania w niskowęglowej produkcji roślinnej w połączeniu z ulepszoną technologią odkamieniania pola - innowacyjna praktyka obniżenia śladu węglowego w uprawie żyta, buraka cukrowego i lucerny z wykorzystaniem maszyny do odkamieniania pola, poprawiająca strukturę gleby, sprawność technologii uprawowych oraz organizacyjną w gospodarstwie rolnym

Poszukiwanie efektywnych modeli ontologicznych oraz skutecznych metod i technik uczenia maszynowego w celu inteligentnej eksploracji wiedzy w zbiorach danych typu BIG DATA.

Inżynierowie Ratują Świat – rola naukowców w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata

Doskonałość naukowa w obszarze nauk rolniczych na Politechnice Bydgoskiej

NOWOCZESNA UCZELNIA = KOMPETENTNY ABSOLWENT - kształcenie dla branż kluczowych na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich