Badanie elementów z betonu ze zbrojeniem stalowym i kompozytowym wysokich wytrzymałości pod obciążeniem statycznym i dynamicznym

Nr umowy o dofinansowanie:
DWD/5/0263/2021
Nazwa programu:
program „Doktorat wdrożeniowy”
Wartość projektu:
324 077,36
Okres realizacji:
2021-10-01 - 2025-10-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. PBŚ
Instytucje zewnętrzne biorące udział w projekcie:
Budimex S.A., Warszawa
Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie metodyki badań, diagnostyki i projektowania elementów z betonu ze zbrojeniem stalowym i kompozytowym wysokich wytrzymałości, o szerokim zastosowaniu, elementów stosowanych m.in. w budownictwie kubaturowym, znajdujących się pod  obciążeniem statycznym i dynamicznym, co wpisuje się w potrzeby firm wykonawczych realizujących tego typu obiekty, także w aspekcie ekonomicznym. W projekcie przeprowadzona zostanie wielokryterialna analiza dynamiki strukturalnej pozwalająca na szczegółowy opis modeli konstytutywnych. Przeprowadzona będzie eksperymentalna analiza modalna konstrukcji z betonu. Celem projektu jest także opracowanie receptury i technologii wykonania modyfikowanego betonu, dla różnych warunków użytkowania wynikających z agresywności środowiska oraz różnej intensywności obciążeń. Szczegółowym efektem realizacji wnioskowanego projektu jest dobór składników mieszanki betonowej, badanie właściwości  mieszanki, dobór stosu okruchowego w zależności od procesu zagęszczania mieszanki betonowej. Kolejnym ważnym celem jest określenie relacji między parametrami elementu z betonu znajdującego się pod obciążeniem statycznym i dynamicznym.

 

Opis projektu:

W projekcie prócz opracowana metodologii badania elementów betonowych ze zbrojeniem wysokiej wytrzymałości będzie opracowane stanowiska badawczego, umożliwiającego przeprowadzenie szerokiego zakresu badań statycznych i dynamicznych. Prócz badanych elementów, analizie poddany zostanie beton zwykły oraz beton modyfikowany. Badania będą prowadzone na składnikach mieszanki, świeżej mieszance betonowej i stwardniałym betonie. Kolejnym etapem będzie analiza mikrostruktury dla badanych betonów. Praktyczne znaczenie projektu i potencjał wdrożeniowy wiążą się z aspektem ekonomicznym zastosowania elementów betonowych ze zbrojeniem stalowym i kompozytowym wysokiej wytrzymałości. Kompleksowe i jednocześnie nowatorskie podejście do zasad badania, wykonania i diagnozowania konstrukcji w złożonym stanie obciążeń, pozwoli na ujednolicenie powyższych metod, zapewnienie doboru optymalnego zbrojenia i uzyskanie większej trwałości elementów w środowiskach agresywnych, w związku z odpornością zbrojenia kompozytowego na korozję. Wnioskowany projekt dotyczący badań elementów betonowych ze zbrojeniem wysokiej wytrzymałości spowoduje, że zaproponowana metodologia będzie alternatywą dla rozwiązań konstrukcyjnych dotąd stosowanych, zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i trwałościowym.