Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła mlecznego

Nr umowy o dofinansowanie:
DWD/5/0264/2021
Nazwa programu:
program „Doktorat wdrożeniowy”
Wartość projektu:
324 077,36
Okres realizacji:
2021-10-01 - 2025-10-31
Kierownik projektu:
dr hab. Beata Sitkowska, prof. PBŚ
Instytucje zewnętrzne biorące udział w projekcie:
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Bądecz
Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzaniu stadem bydła mlecznego oraz pozyskanie dodatkowych danych i informacji w celu optymalizacji poziomu hodowli. Cele szczegółowe to poprawa dobrostanu bydła (na każdym etapie życia), optymalizacja warunków środowiskowych i żywieniowych, wskazanie genotypu krów najlepiej funkcjonujących w realiach „hali udojowej”, optymalny wybór buhajów, wskazanie różnic między grupą wyselekcjonowaną w porównaniu do grupy kontrolnej krów, ocena zmiany poziomu produkcji stada na drodze genetycznego doskonalenia w oparciu o historyczną bazę danych gospodarstwa, możliwości ograniczenia występowania chorób w stadzie, zwiększenie efektywności i zysku ekonomicznego z hodowli.

 

 

Opis projektu:

Projekt obejmuje wykorzystanie dostępnych, rejestrowanych informacji odnośnie wszystkich zdarzeń w oborze w celu optymalnego zarządzania stadem bydła mlecznego. Początkowy etap badań obejmować będzie analizę danych archiwalnych dotyczących gospodarstwa, w którym obecnie utrzymywanych jest około 1000 sztuk krów mlecznych. Wybrana zostanie grupa "elita", którą stanowić będą krowy o najwyższym potencjale produkcyjnym. Wskazane zostaną zdarzenia, które wymagać będą ciągłej rejestracji. Zebrane zostaną informacje dotyczące: parametrów mleka i doju, danych o krowach, pomiarów warunków zoohigienicznych w oborze, analizy składu i jakości paszy. W każdym roku wykonywana będzie analiza genetyczna jałówek wprowadzanych do stada. Wszystkie zebrane informacje posłużą do przeprowadzenia analizy statystycznej i bioinformatycznej, która pozwoli na wytypowanie zwierząt do kojarzeń. Na każdym etapie prac analizowany będzie poziom produkcyjny grupy krów wytypowanych "elity" na tle całego stada. Wyniki stada przeanalizowane zostaną również pod kątem wpływu rozpłodników męskich, odpowiedni dobór buhajów - ojców. Zaproponowane badania pozwolą na dokładne zidentyfikowanie dostępnych danych środowiskowych, genetycznych i fenotypowych. Przygotowanie efektywnego systemu zarządzania i wykorzystywania tych danych w gospodarstwie zaowocuje zwiększeniem jego efektywności produkcyjnej. Zwiększenie produkcyjności, z jednoczesnym zapewnieniem zdrowotności krów pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw. Wypracowane działania będą mogły zostać powielone w innych gospodarstwach tego typu na terenie kraju, jak i za granicą.