Badanie zagęszczania betonu nawierzchniowego wykonywanego w technologii wałowanej i określenie metodologii zagęszczania betonu w warunkach budowy

Nr umowy o dofinansowanie:
DWD/5/0208/2021
Nazwa programu:
program „Doktorat wdrożeniowy”
Wartość projektu:
324 077,36
Okres realizacji:
2021-10-01 - 2025-10-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. PBŚ
Instytucje zewnętrzne biorące udział w projekcie:
Lafarge Cement S.A.
Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie metodologii wykonania betonu wałowanego, co pozwoli na wprowadzenie na rynek rozwiązania o szerokim zastosowaniu, m.in. na drogi dla ruchu pojazdów samochodowych, parkingi, chodniki. W szczególności, celem badań jest opracowanie receptury i technologii wykonania betonu wałowanego dla różnych warunków użytkowania wynikających z agresywności środowiska oraz różnej intensywności obciążeń mechanicznych. Szczegółowymi, nowatorskimi efektami realizacji wnioskowanego projektu są dobór składników mieszanki betonowej i badanie właściwości mieszanki i betonu wałowanego, dobór stosu okruchowego w zależności od procesu zagęszczania mieszanki betonowej, określenie relacji między parametrami betonu wałowanego pobranego ze świeżej mieszanki betonowej i odwiertów z wykonanej konstrukcji w technologii betonu wałowanego oraz określenie technologii wykonania betonu wałowanego w celu wyeliminowania błędów wykonawczych. Parametry betonu określane będą przy zastosowaniu wielokryterialnej analizy dynamiki strukturalnej.

 

Opis projektu:

W projekcie opracowana będzie metodologia zagęszczania oraz opracowane zostanie mobilne stanowisko badawcze, umożliwiając pracę w terenie. Badania będą prowadzone na składnikach mieszanki, świeżej mieszance betonowej i stwardniałym betonie. Kolejnym etapem będzie opracowanie metodologii zagęszczania, określenie czasu i siły zagęszczania – bez ingerencji siły operatora, aby zapewnić powtarzalność uzyskanych wyników laboratoryjnych. Następnie analizowana będzie mikrostruktura betonu dla metody zagęszczania opracowanej w projekcie i porównanie z wynikami próbek uzyskanymi w warunkach budowy. Praktyczne znaczenie projektu i potencjał wdrożeniowy wiąże się z aspektem ekonomicznym budowy dróg betonowych oraz ich utrzymania w czasie eksploatacji. Nowatorskie podejście do zagęszczenia betonów wałowanych pozwoli na ujednolicenie metody i zapewnienie trwałości betonu wbudowanego. Wnioskowany projekt technologii wykonania betonu wałowanego jest alternatywą dla rozwiązań konstrukcyjnych z nawierzchni bitumicznych, przede wszystkim w aspekcie ekonomicznym i trwałościowym.