Rekrutacja do szkoły doktorskiej PBŚ

Informacje ogólne

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych dla następujących kryteriów:

  • oceny na dyplomie ukończenia studiów,

  • zgodności kierunku studiów z dyscyplinami naukowymi reprezentowanymi w Szkole Doktorskiej,

  • planów naukowych kandydata,

  • dotychczasowej aktywności naukowej,

  • oceny autoprezentacji kandydata i przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wskazanie kandydata na przyszłego promotora oraz przedstawienie zarysu swoich planów badawczych. Aby ułatwić spełnienie tego wymogu, na stronie Dyscypliny naukowe prezentujemy charakterystykę dyscyplin naukowych Politechniki Bydgoskiej wraz z sylwetkami potencjalnych promotorów oraz tematów rozpraw doktorskich.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny kandydata, wymaganych dokumentów i zasad rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczone są w zakładce  Akty prawne i dokumenty do pobrania

Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Lista przyjętych na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Bydgoskiej

Zgodnie z § 171 ust. 2 Statutu Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (tj. wprowadzony uchwałą nr 1/460 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 14.07.2021 r.) oraz § 1 ust. 5 Zasad przyjmowania kandydatów na I rok kształcenia do Szkoły Doktorskiej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich uchwalonych uchwałą nr 6/466 z dnia 15.12.2021 r., limity przyjęć oraz terminarz postępowania klasyfikacyjnego ustalany jest przez Rektora i ogłaszany na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej PBŚ, nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.

Limit przyjęć i terminarz postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na rok akademicki 2022/2023 określa zarządzenie nr Z.157.2021.2022 z dnia 28.06.2022 r.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem, limit dla kandydatów określonych w ust. 3  § 1 Zasad przyjmowania kandydatów na I rok kształcenia do Szkoły Doktorskiej, wynosi 0, zaś dla kandydatów wskazanych w ust. 4, wynosi 20 osób.