Rekrutacja do szkoły doktorskiej PBŚ

Informacje o procesie rekrutacji

Zgodnie z § 171 ust. 2 Statutu Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (tj. wprowadzony uchwałą nr 1/460 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 14.07.2021 r.) oraz § 1 ust. 5 Zasad przyjmowania kandydatów na I rok kształcenia do Szkoły Doktorskiej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich uchwalonych uchwałą nr 6/466 z dnia 15.12.2021 r., limity przyjęć oraz terminarz postępowania klasyfikacyjnego ustalany jest przez Rektora i ogłaszany na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej PBŚ, nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.

Limit przyjęć i terminarz postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na rok akademicki 2022/2023 określa zarządzenie nr Z.157.2021.2022 z dnia 28.06.2022 r.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem, limit dla kandydatów określonych w ust. 3  § 1 Zasad przyjmowania kandydatów na I rok kształcenia do Szkoły Doktorskiej, wynosi 0, zaś dla kandydatów wskazanych w ust. 4, wynosi 20 osób.

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych dla następujących kryteriów:

  • oceny na dyplomie ukończenia studiów,

  • zgodności kierunku studiów z dyscyplinami naukowymi reprezentowanymi w Szkole Doktorskiej,

  • planów naukowych kandydata,

  • dotychczasowej aktywności naukowej,

  • oceny autoprezentacji kandydata i przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny kandydata, wymaganych dokumentów i zasad rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczone są w zakładce  Akty prawne i dokumenty do pobrania