PL

EN

FAQ

Rekrutacja na studia wyższe odbywa się zgodnie z terminarzem rekrutacji na dany rok akademicki. 

Egzamin dojrzałości (nowa matura) to egzamin maturalny zdawany od roku 2005, organem wydającym świadectwo jest OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna), wyniki wyrażane są w procentach;
Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin maturalny zdawany do roku 2004, organem wydającym świadectwo jest szkoła średnia, wyniki wyrażane są w ocenach.
 

TAK, można już rejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK (wg terminarza rekrutacji). W miejscu gdzie należy wprowadzić egzaminy maturalne (na koncie rejestracyjnym) trzeba zaznaczyć zdawane przedmioty oraz ich poziom. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości należy niezwłocznie uzupełnić: wyniki, nr dokumentu; datę wydania; instytucję (OKE) i miejsce wystawienia. Dane te powinny być uzupełnione najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji internetowej.
 

Nie ma ograniczenia co do ilości kierunków. Uczelnia umożliwia kandydatom ubieganie się o przyjęcie na dowolnie wybraną liczbę kierunków studiów. Rejestracja elektroniczna jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich kierunków i form studiów. Jednocześnie, poza rejestracją elektroniczną, obowiązkowe jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wgranie zdjęcia elektronicznego oraz złożenie wymaganych dokumentów - zgodnie z terminarzem rekrutacji. Forma i miejsce składania dokumentów zostaną podane w odrębnym komunikacie.

150 zł - kierunki: architektura, architektura wnętrz, komunikacja wizualna, wzornictwo (s. stacjonarne pierwszego stopnia)

85 zł - pozostałe kierunki studiów
 

Opłatę rekrutacyjną należy  wnieść na SWÓJ indywidualny numer konta wygenerowany podczas rejestracji internetowej. System automatycznie obliczy należność, jaką należy wpłacić. Nie wolno dokonywać wpłat na konto kolegi lub koleżanki. Dane do przelewu można pobrać z indywidualnego konta w IRK, zakładka: moje konto/płatności. Opłata rekrutacyjna powinna wpłynąć do Uczelni do ostatniego dnia rejestracji, tak żeby została zarejestrowana  na koncie kandydata do dnia klasyfikacji przez Komisje Rekrutacyjne.

Uwaga! Każdy kandydat ma swój indywidualny numer konta.

Opłata będzie widoczna w systemie rekrutacyjnym/na koncie kandydata po wpłynięciu na konto bankowe Uczelni. Czas oczekiwania na informację wynosi około 3 dni roboczych. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, należy wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę. Nie ma możliwości samodzielnego zaznaczenia, że dokonano opłaty.

Nie. Uczelnia automatycznie nie przeksięguje opłat z jednego konta na drugie. Kandydat, który błędnie wpłacił opłatę rekrutacyjną powinien niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Biura Rekrutacji.
Jeżeli opłata została błędnie wpłacona -na konto innego kandydata – to należy jak najszybciej wpłacić opłatę rekrutacyjną na właściwe (swoje) konto. Jednocześnie osoba, na której konto wpłynęła ponadwymiarowa opata rekrutacyjna powinna skierować do Uczelni podanie z prośbą o zwrot tej nadpłaty – informacji udziela pracownik Biura Rekrutacji.
 

Można wnioskować o zwrot opłaty rekrutacyjnej np. w przypadku: podwójnego wniesienia opłaty; kandydat wniósł opłatę po terminie i nie był uwzględniony w postępowaniu klasyfikacyjnym przez Komisję Rekrutacyjną; w przypadku kiedy dany kierunek studiów nie został uruchomiony. 

Problemy związane z rejestracją oraz pytania dotyczące procesu rekrutacji można kierować do: pracownika Biura Rekrutacji: rekrutacja@pbs.edu.pl; 52 374 94 1152 340 88 20.

Pracownicy Biura Rekrutacji nie udzielają informacji odnośnie wyników z egzaminów praktycznych, decyzjach o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, planach zajęć. Zaleca się podczas rekrutacji na bieżąco śledzić informacje, które umieszczane są na koncie internetowym w zakładce „Aktualności”. PBŚ na bieżąco przekazuje za pośrednictwem IRK ważne komunikaty dla kandydatów.

Nie, nie ma to żadnego znaczenia.

Tak.  Wszyscy kandydaci na studia muszą zamieścić zdjęcie elektroniczne w systemie IRK. To jeden z wymaganych dokumentów. Zdjęcie będzie wydrukowane na ankiecie osobowej/podaniu o przyjęcie na studia; będzie również na twojej legitymacji studenckiej. Zdjęcie elektroniczne musi być wgrane do IRK przed wydrukowaniem podania/ankiety (przed dostarczeniem dokumentów na uczelnię)! 

Musi spełniać parametry techniczne jak dla zdjęcia do dowodu osobistego, min. wymiary 500 x 625 pikseli. LINK

Zdjęcie ma być takie, jak do dowodu osobistego. Dodatkowo warto wziąć ze sobą nośnik elektroniczny i pobrać od fotografa zdjęcie w formie elektronicznej potrzebne do wgrania do systemu IRK. 

To oznacza, że zdjęcie elektroniczne zostało wgrane do systemu IRK; będzie podlegało akceptacji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną - po przyjęciu kandydata na studia. 

Ten komunikat nie ma wpływu na wydruk podania o przyjęcie na studia. 

Termin i miejsce składania dokumentów zostaną podane w odrębnym komunikacie, prosimy o śledzenie informacji na umieszczanych na stronach internetowych Politechniki.

Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje pracownik uczelni; notariusz. Kandydat jest zobowiązany przedstawić pracownikowi uczelni (do wglądu) oryginał/odpis świadectwa dojrzałości/dyplomu.

Do składanych dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia (zaświadczenie można otrzymać w dziekanacie). Oryginalny odpis dyplomu należy uzupełnić niezwłocznie po jego odebraniu (w ciągu 30 dni od egzaminu dyplomowego).


Tak. Niedostarczenie w wyznaczonym przez uczelnię terminie kompletu dokumentów jest jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z dalszego ubiegania się o przyjęcie na studia.
 

Tak.

Dokumenty muszą być w teczce tekturowej, wiązanej, z opisem (imię, nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów).

 

Wydruk podania na studia dokonywany jest z indywidualnego konta w IRK – zakładka: Moje konto/Zgłoszenie rekrutacyjne/Dokumenty i dalsze kroki/Dokumenty do pobrania/Pobierz.

Nie zostały wypełnione wszystkie pola dotyczące danych osobowych lub wykształcenia ! W takim przypadku należy uzupełnić brakujące dane System IRK podpowiada których danych brakuje (np. dane kontaktowe, adres, wykształcenie, inne). Jeżeli to nie zadziała prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Rekrutacji: rekrutacja@pbs.edu.pl, 52 374 94 1152 340 88 20

Jeśli masz prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego i zdasz go, to możesz brać udział w rekrutacji uzupełniającej (patrz terminarz rekrutacji). Należy pamiętać, że rekrutacja uzupełniająca będzie otwarta tylko, na te kierunki, na których pozostaną wolne miejsca.

Należy skorzystać z funkcji „nie pamiętam hasła”, znajdującej się pod oknem logowania. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane na adres email podany w danych osobowych.

Zgodnie z prawem każda uczelnia może ustalać własne zasady przyjęć na studia wyższe i jest w tym niezależna.
 

Nie.

Wyniki rekrutacji będą ogłaszane zgodnie z terminarzem rekrutacji, tylko i wyłącznie na koncie indywidualnym kandydata w IRK. Pracownicy Biura Rekrutacji nie udzielają informacji odnośnie wyników z egzaminów praktycznych, decyzjach o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, planach zajęć.
Zaleca się podczas rekrutacji na bieżąco śledzić informacje, które umieszczane są na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Aktualności” oraz za pośrednictwem systemu IRK.
 

Nie było progów punktowych. Ograniczeniem przy przyjęciu na studia był limit miejsc dla danego kierunku studiów.

Nie. Studia stacjonarne są bezpłatne.

Nie. Skierowanie na badania lekarskie (do lekarza medycyny pracy) będzie wydawane po przyjęciu na studia wyższe.

Informacji udzielają pracownicy Biura Rekrutacji: 52 374 94 11 , 52 340 88 20; rekrutacja@pbs.edu.pl.
.

Kandydat powinien niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej, cis@pbs.edu.pl52 374 92 59; 374 92 99 

Rekrutację cudzoziemców prowadzi Dział Współpracy Międzynarodowej, cis@pbs.edu.pl52 374 92 59; 374 92 99 

Rejestracja internetowa do Domów Studenta dla osób przyjętych na I rok studiów rozpoczyna się po ogłoszeniu wyników rekrutacji. 

Co oznacza skrót RODO?
Skrót RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Od kiedy RODO jest stosowane?
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych jest stosowane od dnia 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.

Kim jest Inspektor ochrony danych?
Jest to osoba, z którą możesz skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?
Z Inspektorem możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc pod adres iod@pbs.edu.pl.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?
Do celów tych należą wszystkie niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (uczelni wyższej) i wynikającego z obowiązujących uczelnie publiczne przepisów prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Dane mogą zostać udostępnione jedynie instytucjom uprawnionym ustawowo, podmiotom współpracującym przy realizacji naszych celów oraz podmiotom, które uzyskają zgodę właściciela danych na takie udostępnienie

Czy moje dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Tak, jeśli właściciel danych będzie tego oczekiwał, dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą.

Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?
Dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem, że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”). Administrator nie będzie przetwarzał danych dłużej niż wymaga tego obowiązujące prawo.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Masz prawo do:
a) dostępu do swoich danych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) pozyskania wiedzy i informacji, w szczególności w zakresie celów, w jakich Twoje dane osobowe są przetwarzane,
d) uzyskania informacji na temat okresu przez jaki Twoje dane osobowe będą przetwarzane,
e) uzyskania wiedzy na temat odbiorców Twoich danych osobowych,
f) żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody,
g) poznania założeń ewentualnego zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz przynajmniej w przypadku profilowania, konsekwencji takiego przetwarzania,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy mam prawo do cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych?
Tak, jeżeli wcześniej została wyrażona zgoda na takie przetwarzanie i dane nie są konieczne do wypełnienia obowiązków wynikających z innych przepisów prawa.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone?
Skargę taką można wnieść do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych.
W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest konieczne?
Tak, obowiązek podania danych osoby wynika z przepisów prawa i jest niezbędny do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której te dane dotyczą, a administratorem.

Czy wobec podanych przez mnie danych osobowych następuje automatyczne podejmowanie decyzji lub profilowanie?
W oparciu o Twoje dane osobowe nie są podejmowane żadne automatyczne decyzje lub profilowanie. Podejmowane automatycznie czynności ograniczają się do porządkowania danych, a wszelkie decyzje są podejmowane przez uprawnione Komisje oraz osoby. Każda osoba odbierająca decyzję jest poinformowana o trybie wyrażenia własnego stanowiska i prawie do zakwestionowania tej decyzji.