PL

EN

Zapomogi

Poniższe zasady w formie pytań i odpowiedzi dotyczą roku akademickiego 2023/2024.

W roku akademickim 2023/2024 zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu stypendialnego, w tym zapomóg określa Regulamin świadczeń  dla studentów, wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Studenckim zarządzeniem Rektora nr Z.163.2022.2023 z dnia 24.08.2023 r. i opublikowany na stronie Uczelni (przejdź do strony).
O zapomogach stanowi Rozdział 7.
 

Obowiązuje ciągła tura wnioskowania od 2 października 2023 r. (godz. 10:00) przez cały rok akademicki.

Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż w terminie 100 dni od daty zaistnienia okoliczności powodującej przejściowo trudną sytuację życiową, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje, że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe.
 

Zapomogę może otrzymać student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki studiujący na studiach pierwszego lub drugiego stopnia.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Łączny okres, przez który przysługuje zapomoga, wynosi 12 semestrów, bez względu na jej pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenie przysługuje na studiach:
1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Do okresu, o którym mowa powyżej, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Zapomoga nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
Powyższe stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Zapomogi nie przysługują także:
1) studentom będącym żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej,
2) studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.
 

O zapomogę może wnioskować student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Za trudną sytuację życiową, która uzasadnia wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności sytuację spowodowaną następującymi okolicznościami:
1) zdarzeniami losowymi mającymi wpływ na zdrowie lub mienie studenta lub członków rodziny, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 Ustawy (np. kradzież, pożar, ciężka choroba, wypadek);
2) śmiercią członka rodziny, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 Ustawy;
3) nagłej konieczności sprawowania przez wnioskodawcę opieki nad chorym członkiem rodziny, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 Ustawy;
4) poniesieniem przez studenta lub członka jego rodziny o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 Ustawy, minimum 20% strat z gospodarstwa rolnego spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi (powódź, susza, gradobicie) lub chorobami zakaźnymi zwierząt gospodarskich;
5) zajęciem komorniczym mienia studenta lub członków rodziny, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 Ustawy, z wyjątkiem zajęć o charakterze alimentacyjnym;
6) urodzenie się dziecka studentce lub studentowi, z zastrzeżeniem, że zapomogę może otrzymać tylko jedno z nich. W przypadku złożenia wniosku o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka zarówno przez studentkę, jak i studenta liczy się data wpływu wniosku;
7) niespodziewaną utratą stałego i głównego źródła dochodu przez wnioskodawcę, jego małżonka lub jego rodzica, o ile wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodzica;
8) koniecznością zakupu pomocy medycznej niezbędnej do studiowania, w szczególności okularów korekcyjnych lub sprzętu rehabilitacyjnego.

Za trudną sytuację życiową nie są uznawane w szczególności sytuacje związane z:
- ponoszeniem kosztów codziennego życia i studiowania, leczenia doraźnego lub leczenia chorób przewlekłych, zakupu sprzętu np. komputerowego,
- trudną sytuacją materialną (w takim przypadku przysługuje wniosek o stypendium socjalne i obowiązuje udokumentowanie dochodów),
- ponoszeniem kosztów świadomych wyborów np. wyjazdów na studia w ramach Programu Erasmus+.

Zapomoga nie przysługuje drugi raz z powodu tego samego zdarzenia oraz z powodu, z którego student otrzymuje zwiększoną wysokość stypendium socjalnego.
 

Wniosek składany jest w USOSweb po zalogowaniu (zakładka DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI).

Wniosek składa się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Wnioski w innej formie nie są przyjmowane. 

Składanie wniosków w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb odbywa się z wykorzystaniem akcji “DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE“. Po kliknięciu USOSweb otworzy kolejny ekran, na którym należy wprowadzić kod autoryzacyjny, który zostanie wysłany na adres mailowy wnioskodawcy w domenie pbs.edu.pl. Dopiero po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego nastąpi złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb. 

Obsługę merytoryczną wniosków o zapomogę zapewnia Biuro świadczeń dla studentów.

Uwaga!
Złożonych i autoryzowanych elektronicznych formularzy Wniosków nie można poprawiać (edytować). By ponownie uzyskać możliwość edycji, należy zwrócić się do Biura świadczeń dla studentów o cofnięcie dokumentu elektronicznego do poprawy.  Prośby należy kierować wysyłając wiadomość elektroniczną z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (pbs.edu.pl) lub kontaktując się telefonicznie z Biurem świadczeń dla studentów. Po zakończeniu ponownej edycji należy powtórzyć procedurę złożenia i autoryzacji formularza właściwego wniosku. 

W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.
 

Trudną sytuację życiową należy udokumentować na etapie składania wniosku. Dokumentację należy zeskanować i przygotować z niej plik PDF. Wielostronicowa dokumentacja musi stanowić jeden plik PDF.

Nie należy dostarczać dokumentów w formie papierowej.

Opisaną w uzasadnieniu wniosku okoliczność, która spowodowała trudną sytuację życiową dokumentuje się poprzez dołączenie do wniosku odpowiednio: 
- zaświadczenia lub protokołu z policji, straży pożarnej, komornika, 
- zaświadczenia lekarskiego, 
- skróconego aktu zgonu, 
- skróconego aktu urodzenia dziecka, 
- protokołu komisji powołanej ds. oszacowania straty z rolnictwa, 
- rachunku na zakup okularów korekcyjnych lub sprzętu rehabilitacyjnego wystawionego na studenta - wnioskodawcę wraz z zaświadczeniem konieczności jego zakupu.
lub innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.
 

Student może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w roku akademickim. Ograniczenia w zakresie liczby zapomóg nie stosuje się do studentów – obywateli Ukrainy, o których mowa w ust. 10 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kolejna zapomoga związana z koniecznością zakupu pomocy medycznej niezbędnej do studiowania w formie okularów korekcyjnych może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 1 roku (12 miesięcy kalendarzowych).

Zapomoga nie przysługuje drugi raz z powodu tego samego zdarzenia.

Dla każdego rozpatrzonego wniosku w systemie USOSweb udostępniana jest podpisana cyfrowo decyzja, z której treścią można zapoznać się za potwierdzeniem składanym automatycznie w formie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) odnotowywanego w systemie.

W pierwszej kolejności wniosek zmienia status na rozpatrzony, o czym wnioskodawca jest powiadamiany wiadomością e-mail oraz w USOSweb. Na tym etapie nie ma możliwości zapoznania się z treścią decyzji.

Zapoznanie się z treścią decyzji jest możliwe po jej podpisaniu przez organ przyznający i udostępnieniu (o czym wnioskodawca jest powiadamiany w odrębnej wiadomości).

W celu odebrania decyzji należy:
1) zalogować się do USOSweb,
2) otworzyć zakładkę "DLA WSZYSTKICH”
3) wybrać zakładkę "Lista pism administracyjnych"
4) kliknąć "odbierz" przy udostępnionej decyzji,
5) wpisać kod autoryzacyjny otrzymany na adres e-mail w domenie pbs.edu.pl

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich w I instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru (doręczenia) decyzji.

Odebrane decyzje są jedyną podstawą do wnoszenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowanych do rektora jako II instancji.

Wniosek w II instancji rozpatrywany jest wyłącznie w zakresie treści i dokumentacji wniosku będącego podstawą wydania zaskarżonej decyzji.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy może być złożony w następujący sposób:
1)    na piśmie – wniosek wniesiony na piśmie powinien być podpisany przez wnoszącego,
2)    w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych (ePUAP: /UTPBYDGOSZCZ/SkrytkaESP) - wniosek wniesiony w postaci elektronicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w formie pisemnej (patrz pkt. 1) składa się w Biurze świadczeń dla studentów lub dostarcza za pośrednictwem operatora pocztowego na adres tego Biura (Uwaga! W przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej za datę złożenia uważa się datę wpływu wniosku).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zawierać następujące elementy:
1)    wskazanie wnioskodawcy,
2)    adres wnioskodawcy,
3)    roszczenie wobec rozstrzygnięcia zaskarżonej decyzji,
4)    podpis wnioskodawcy.

Do wniosku o ponowne rozpatrzenie nie dołącza się dokumentów uprzednio złożonych w USOSweb z wnioskiem o świadczenie.

Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesione na adres poczty elektronicznej (e-mail) pozostawia się bez rozpoznania.
 

Status „pozostawiony bez rozpoznania” uzyskuje wniosek, którego wnioskodawca, pomimo wezwania, nie uzupełnił brakujących informacji lub dokumentów niezbędnych w procesie jego rozpatrywania.
W przypadku, gdy wniosek w I instancji uzyskał status „pozostawiony bez rozpoznania” możliwe jest jedynie złożenie kolejnego wniosku. Nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 

Wysokość maksymalnej kwoty zapomogi obowiązującej w danym semestrze roku akademickiego ustala rektor, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, w drodze Zarządzenia publikowanego na stronie Uczelni.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 wysokość maksymalnej jednorazowej zapomogi wynosi 2.500 zł, z wyjątkiem zapomogi przyznanej z tytułu konieczności zakupu okularów korekcyjnych, której wysokość wynosi maksymalnie 400 zł.

Na faktyczną wysokość przyznanej studentowi zapomogi wpływa oprócz uzasadnienia wniosku, liczba wniosków złożonych w danym miesiącu oraz wysokość środków funduszu stypendialnego zaplanowanego na zapomogi.

Decyzje dotyczące wniosków składanych z początkiem roku akademickiego wydawane są nie wcześniej niż w miesiącu listopadzie tj. po ustaleniu obowiązujących stawek zapomóg. Pierwsza wypłata zapomóg następuje z końcem listopada.Terminy kolejnych wypłat w kolejnych miesiącach ogłaszane są w Aktualnościach w USOSweb.

Warunkiem wypłaty przyznanego świadczenia jest odebranie decyzji administracyjnej.
W przypadku zapomogi wypłata następuje na podstawie decyzji ostatecznej tj. takiej, od której nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (upłynęło 14 dni kalendarzowych od daty odbioru decyzji). 
Student, który otrzymał decyzję pozytywną może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i w ten sposób skrócić 14-dniowy okres oczekiwania na status decyzji ostatecznej. Wzór oświadczenia, składanego w Biurze Świadczeń dla Studentów Centralnego Dziekanatu, stanowi załącznik (pobierz).

Listy stypendialne (do wypłaty) w danym miesiącu zamykane są na 7 dni roboczych przed planowaną wypłatą świadczeń. Osoby, dla których decyzja stanie się ostateczna po zamknięciu list otrzymają wypłatę zapomogi w kolejnym miesiącu.

Wszystkie świadczenia wypłacane są na rachunek bankowy wnioskodawcy prowadzony w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie Polski. 

Wprowadzenie pierwszego numeru konta możliwe jest w trakcie wypełniania wniosku o zapomogę lub w zakładce DLA WSZYSTKICH => MOJE DANE.

Zmianę konta bankowego (jeżeli wniosek o stypendium pokazuje nieaktualny numer) należy zgłosić przed podpisaniem wniosku w zakładce DLA STUDENTÓW => MOJE STUDIA => Podania (zgłoszenie zmiany numeru rachunku bankowego). Nowy numer pojawi się we wniosku następnego dnia po jego wprowadzeniu przez pracownika Biura świadczeń dla studentów. Tylko taka kolejność spowoduje złożenie wniosku z prawidłowym numerem. 

W przypadku braku poinformowania uczelni o zmianie rachunku lub podania błędnego numeru, Politechnika nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy.

Zapomoga - jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy finansowej przyznawanej na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
USOSweb – Uniwersytecki System Obsługi Studiów dostępny pod adresem https://usosweb.pbs.edu.pl/
 

Biuro świadczeń dla studentów –  Biuro funkcjonujące w strukturze Centralnego Dziekanatu, odpowiedzialne w Politechnice Bydgoskiej za obsługę wszystkich świadczeń dla studentów z funduszu stypendialnego tj. stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych, stypendiów rektora oraz zapomóg.

Biuro znajduje się w głównym kampusie w Fordonie w budynku J – pok. 107.

Kontakt w sprawach złożonych wniosków:

obsługa studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
mgr Ewelina Borowska, tel.  52 374-92-95, e-mail: Ewelina.Borowska@pbs.edu.pl

obsługa studentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Wydziału Zarządzania
mgr inż. Agnieszka Michalik, tel.  52 374-94-58, e-mail: Agnieszka.Michalik@pbs.edu.pl

obsługa studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Sztuk Projektowych
mgr Violetta Kuczbańska, tel.  52 374-94-38, e-mail: Violetta.Kuczbanska@pbs.edu.pl

Adres do korespondencji:
Politechnika Bydgoska
Biuro świadczeń dla studentów
Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz