Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki.

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:

 1. niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
 4. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 5. niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:

 1. niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:

 1. niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów

Wysokość stypendium jest zróżnicowana dla poszczególnych stopni niepełnosprawności.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznawane są na rok akademicki i wypłacane, w zależności od decyzji rektora (podejmowanej w danym roku akademickim w m-cu listopadzie) przez okres:
- 9 miesięcy (nie dłużej jednak niż do czerwca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim) lub
- 10 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lipca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do lipca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim).

Liczba miesięcy, na którą zostanie przyznane stypendium, uzależniona jest od miesiąca złożenia wniosku o stypendium. Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia o ile z nowego orzeczenia wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności i wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.
Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w sytuacji, o której mowa powyżej należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 100 dni od dnia wydania orzeczenia, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje, że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe.

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się w formie pisemnej (papierowej) po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb zakładka "dla wszystkich" WNIOSKI  (Uwaga! samo zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia; jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku).

Wnioski na rok akademicki 2022/2023 udostępnione będą w USOSweb począwszy od 3 października 2022 r. 

Przed zarejestrowaniem formularza elektronicznego w USOSweb należy uprzednio przedłożyć w Dziekanacie właściwy dokument potwierdzający niepełnosprawność. Udokumentowanie niepełnosprawności nie jest wymagane w przypadku, gdy Dziekanat posiada już aktualną dokumentację w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji uniemożliwiających rozpatrzenie wniosku właściwy organ stypendialny wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, a następnie, w przypadku niedostarczenia dokumentacji, ponawia wezwanie. Niedostarczenie brakujących dokumentów w terminie wyznaczonym w ponownym wezwaniu skutkuje wydaniem postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Dopuszcza się doręczenie wezwania na adres e-mail studenta  w domenie utp.edu.pl. Student zobligowany jest potwierdzić otrzymanie niniejszej wiadomości e-mail poprzez udzielenie odpowiedzi na tą wiadomość np. o treści "potwierdzam odbiór".


Zapoznaj się z obowiązującym Regulaminem świadczeń dla studentów - przejdż do strony