Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Poniższe zasady w formie pytań i odpowiedzi dotyczą roku akademickiego 2023/2024.

W roku akademickim 2023/2024 zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu stypendialnego, w tym stypendium dla osób niepełnosprawnych określa Regulamin świadczeń  dla studentów, wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Studenckim zarządzeniem Rektora nr Z.163.2022.2023 z dnia 24.08.2023 r.  i opublikowany na stronie Uczelni (przejdź do strony).

O stypendiach dla osób niepełnosprawnych stanowi Rozdział 4.

Stypendium może otrzymać student Politechniki posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (czyli orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego i drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Łączny okres, przez który przysługuje stypendium, wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do okresu, o którym mowa powyżej, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Powyższe stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Wniosek składany jest w USOSweb po zalogowaniu (zakładka DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI).

Wniosek składa się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Wnioski w innej formie nie są przyjmowane. 

Składanie wniosków w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb odbywa się z wykorzystaniem akcji “DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE“. Po kliknięciu USOSweb otworzy kolejny ekran, na którym należy wprowadzić kod autoryzacyjny, który zostanie wysłany na adres mailowy wnioskodawcy w domenie pbs.edu.pl. Dopiero po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego nastąpi złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb. 

Obsługę merytoryczną wniosków o stypendium zapewnia Biuro świadczeń dla studentów.

Uwaga!
Złożonych i autoryzowanych elektronicznych formularzy Wniosków nie można poprawiać (edytować). By ponownie uzyskać możliwość edycji, należy zwrócić się do Biura świadczeń dla studentów o cofnięcie dokumentu elektronicznego do poprawy.  Prośby należy kierować wysyłając wiadomość elektroniczną z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (pbs.edu.pl) lub kontaktując się telefonicznie z Biurem świadczeń dla studentów. Po zakończeniu ponownej edycji należy powtórzyć procedurę złożenia i autoryzacji formularza właściwego wniosku. 

W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Dokumentami uprawniającymi do otrzymania stypendium są:
- orzeczenie o niepełnosprawności,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
- orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (czyli orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym)

Niepełnosprawność należy udokumentować orzeczeniem, o którym mowa powyżej na etapie składania wniosku. Udokumentowanie niepełnosprawności nie jest wymagane w przypadku, gdy uczelnia posiada już aktualną dokumentację w tym zakresie tj. wniosek pokazuje właściwe dane dotyczące niepełnosprawności.

Orzeczenie należy zeskanować i przygotować z niego plik PDF. Wielostronicowe orzeczenie musi stanowić jeden plik PDF.

Nie należy dostarczać dokumentów w formie papierowej.

O stypendium można ubiegać się przez cały okres ich wypłacania w roku akademickim od dnia udostępnienia wniosków w USOSweb.

Aby mieć pewność otrzymania świadczenia wniosek należy złożyć z poczatkiem semestru w terminie ustalonym przez rektora w komunikacie publikowanym na stronie internetowej Uczelni (www.pbs.edu.pl) oraz w Aktualnościach w USOSweb.
Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane pozytywnie, tylko w sytuacji niewyczerpania środków funduszu stypendialnego. 

Terminy obowiązujące w roku akademickim 2023/2024 podamy wkrótce.
 

Dla każdego rozpatrzonego wniosku w systemie USOSweb udostępniana jest podpisana cyfrowo decyzja, z której treścią można zapoznać się za potwierdzeniem składanym automatycznie w formie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) odnotowywanego w systemie.

W pierwszej kolejności wniosek zmienia status na rozpatrzony, o czym wnioskodawca jest powiadamiany wiadomością e-mail oraz w USOSweb. Na tym etapie nie ma możliwości zapoznania się z treścią decyzji.

Zapoznanie się z treścią decyzji jest możliwe po jej podpisaniu przez organ przyznający i udostępnieniu (o czym wnioskodawca jest powiadamiany w odrębnej wiadomości).

W celu odebrania decyzji należy:
1) zalogować się do USOSweb,
2) otworzyć zakładkę "DLA WSZYSTKICH”
3) wybrać zakładkę "Lista pism administracyjnych"
4) kliknąć "odbierz" przy udostępnionej decyzji,
5) wpisać kod autoryzacyjny otrzymany na adres e-mail w domenie pbs.edu.pl

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich w I instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru (doręczenia) decyzji.

Odebrane decyzje są jedyną podstawą do wnoszenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowanych do rektora jako II instancji.

Wniosek w II instancji rozpatrywany jest wyłącznie w zakresie treści i dokumentacji wniosku będącego podstawą wydania zaskarżonej decyzji.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy może być złożony w następujący sposób:
1)    na piśmie – wniosek wniesiony na piśmie powinien być podpisany przez wnoszącego,
2)    w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych (ePUAP: /UTPBYDGOSZCZ/SkrytkaESP) - wniosek wniesiony w postaci elektronicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w formie pisemnej (patrz pkt. 1) składa się w Biurze świadczeń dla studentów lub dostarcza za pośrednictwem operatora pocztowego na adres tego Biura (Uwaga! W przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej za datę złożenia uważa się datę wpływu wniosku).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zawierać następujące elementy:
1)    wskazanie wnioskodawcy,
2)    adres wnioskodawcy,
3)    roszczenie wobec rozstrzygnięcia zaskarżonej decyzji,
4)    podpis wnioskodawcy.

Do wniosku o ponowne rozpatrzenie nie dołącza się dokumentów uprzednio złożonych w USOSweb z wnioskiem o świadczenie.

Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesione na adres poczty elektronicznej (e-mail) pozostawia się bez rozpoznania.

Status „pozostawiony bez rozpoznania” uzyskuje wniosek, którego wnioskodawca, pomimo wezwania, nie uzupełnił brakujących informacji lub dokumentów niezbędnych w procesie jego rozpatrywania.
W przypadku, gdy wniosek w I instancji uzyskał status „pozostawiony bez rozpoznania” możliwe jest jedynie złożenie kolejnego wniosku. Nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wysokość stypendium ustala rektor, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, w drodze Zarządzenia publikowanego na stronie Uczelni w połowie listopada każdego roku.

Obowiązujące w danym roku akademickim wysokości świadczeń ustalane są na  podstawie złożonych wniosków oraz środków finansowych funduszu stypendialnego z dotacji ministerialnej. 

Wysokość stypendium jest zróżnicowana dla poszczególnych stopni niepełnosprawności.

W roku akademickim 2022/2023 obowiązywały następujące wysokości świadczeń:
stopień znaczny: 1500 zł miesięcznie,
stopień umiarkowany: 950 zł miesięcznie,
stopień lekki: 750 zł miesięcznie.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznawane są na rok akademicki i wypłacane, w zależności od decyzji rektora (podejmowanej w miesiącu listopadzie każdego roku) przez okres:
1)  9 miesięcy (nie dłużej jednak niż do czerwca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim) lub
2)  10 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lipca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do lipca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim).

W roku akademickim 2022/2023 stypendium przyznawane było na maksymalny okres 10 miesięcy.

Liczba miesięcy, na którą zostanie przyznane stypendium uzależniona jest również od miesiąca złożenia wniosku o stypendium oraz miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Decyzja o przyznaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów co najmniej równorzędnego stopnia.
 

Decyzje dotyczące wniosków składanych z początkiem roku akademickiego wydawane są nie wcześniej niż w miesiącu listopadzie. 

Świadczenie wypłacane jest w równych miesięcznych transzach. Pierwsza wypłata świadczenia obejmująca wyrównania za październik następuje z końcem listopada. Terminy kolejnych wypłat ogłaszane są w Aktualnościach w USOSweb.

Warunkiem wypłaty pierwszej transzy przyznanego świadczenia jest odebranie decyzji administracyjnej.
W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych wypłata następuje na podstawie decyzji ostatecznej tj. takiej, od której nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (upłynęło 14 dni kalendarzowych od daty odbioru decyzji).
Student, który otrzymał decyzję pozytywną może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i w ten sposób skrócić 14-dniowy okres oczekiwania na status decyzji ostatecznej. Wzór oświadczenia, składanego w Biurze Świadczeń dla Studentów Centralnego Dziekanatu, stanowi załącznik (pobierz).

Listy stypendialne (do wypłaty) w danym miesiącu zamykane są na 7 dni roboczych przed planowaną wypłatą stypendiów. Osoby, dla których decyzja stanie się ostateczna po zamknięciu list otrzymają wypłatę stypendium z wyrównaniem w kolejnym miesiącu.

Wszystkie świadczenia wypłacane są na rachunek bankowy wnioskodawcy prowadzony w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie Polski. 

Wprowadzenie aktualnego numeru konta możliwe jest w trakcie wypełniania wniosku o stypendium. 

Zmianę numeru konta, która nastąpiła po złożeniu i autoryzowaniu elektronicznego wniosku należy zgłosić w module Podania w USOSweb (zgłoszenie/zmiana numeru konta bankowego). 

W przypadku braku poinformowania uczelni o zmianie rachunku lub podania błędnego numeru, Politechnika nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia o ile z nowego orzeczenia wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności i wnioskodawca złożył (kolejny) wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych w powyższej sytuacji, należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 100 dni od dnia wydania orzeczenia, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje, że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe.
 

Orzeczenie o niepełnosprawności – formalne potwierdzenie niepełnosprawności.  O niepełnosprawności orzekają Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja oraz Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewidują stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki. 

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:
1.    niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2.    całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
3.    stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
4.    posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5.    niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:
1.    niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2.    całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
3.    posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.
Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:
1.    niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2.    częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
3.    posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów

USOSweb – Uniwersytecki System Obsługi Studiów dostępny pod adresem https://usosweb.pbs.edu.pl/

Biuro świadczeń dla studentów –  Biuro funkcjonujące w strukturze Centralnego Dziekanatu, odpowiedzialne w Politechnice Bydgoskiej za obsługę wszystkich świadczeń dla studentów z funduszu stypendialnego tj. stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych, stypendiów rektora oraz zapomóg.

Biuro znajduje się w głównym kampusie w Fordonie w budynku J – pok. 107.

Kontakt w sprawach złożonych wniosków:

obsługa studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
mgr Ewelina Borowska, tel.  52 374-94-38, e-mail: Ewelina.Borowska@pbs.edu.pl

obsługa studentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Wydziału Zarządzania
mgr inż. Agnieszka Michalik, tel.  52 374-94-58, e-mail: Agnieszka.Michalik@pbs.edu.pl

obsługa studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Sztuk Projektowych
mgr Violetta Kuczbańska, tel.  52 374-94-38, e-mail: Violetta.Kuczbanska@pbs.edu.pl

Adres do korespondencji:
Politechnika Bydgoska
Biuro świadczeń dla studentów
Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz