PL

EN

Dla kadry zarządzającej

Szkolenie „Zarządzanie w edukacji i nauce” w roku akademickim 2022/2023 zostało zakończone. Obejmowało  48h szkoleniowych, w trybie online/stacjonarnie 6 dni szkoleniowych, w cyklach 2-dniowych – dla 15 osób pełniących funkcje kierownicze.
Niektórzy z nas są stworzeni do bycia liderami zespołów, ludzie chętnie za nimi podążają i identyfikują się z ich wizją. Inni z kolei muszą w swoją pozycję zawodową menedżera włożyć dużo wysiłku, pracy nad sobą i pracy z ludźmi. Nie ważne jaki jest cel, kluczem jest proces i budowanie swoich kompetencji krok po kroku. W tym procesie dobrym wsparcie będzie właśnie ten warsztat, który stanowi realne wsparcie w procesie budowania kompetencji liderskich.
Poruszane zakresy tematyczne:
• Tożsamość lidera – czym jest i jak ją zbudować;
• GROW – w ujęciu pracy z zespołem;
• Teoria Ograniczeń (TOC) w pracy lidera z zespołem; 
• Mapa Działań: Co mówi, Co czuje, Co myśli, Co robi – Kreatywna praca z zespołem;
• Trudne sytuacje w relacji z zespołem;
• Mój zakres obowiązków - czyli za co odpowiadam i co jest priorytetem;
• Jak pogodzić obowiązki związane z byciem menadżerem i jednocześnie dobrym liderem.

Ramowy program
Dzień 1 (09:00- 16:00) ONLINE
Moduł 1 
Budowanie autorytetu: 
Część wykładowa 
• Źródła autorytetu;
• Jak budować autorytet poprzez podejmowanie decyzji, (podejmowanie trudnych decyzji, 
podejmowanie decyzji według modelu Vrooma-Yettona-Jago; model podejmowania decyzji 
zarządczych w oparciu o technikę 635). 
Moduł 2 
Część Praktyczna 
Analiza i diagnoza swojego zespołu 
• Test - teoria X i Y McGregora - style pracy ludzi i jak z kim postępować jako menedżer, 
zastosowanie odpowiednich stylów kierowania;
• Analiza poziomu zaawansowania wiedzy i umiejętności poszczególnych pracowników w 
odniesieniu do określonych zadań. 

Dzień 2 (09:00- 16:00) ONLINE
Moduł 3 
Część wykładowa 
Etapy rozwoju pracownika w procesie realizacji celu i dostosowanie stylu zarządzania –
przywództwo sytuacyjne według Blancharda. 

• Style komunikacyjne – każdy komunikuje się inaczej; 
• Moje oczekiwania wobec zespołu.

Moduł 4 
Część Praktyczna 
• Komunikacja na poziomie FAKTU;
• model von Thuna, którym uchem słyszysz;
• Praktyczny wymiar komunikacji nieantagonizującej;
• Czym jest proces generalizacji: zawsze, nigdy, za każdym razem i czy służy budowaniu 
dobrych relacji?

Dzień 3 (09:00- 16:00) ONLINE
Moduł 5
Część Praktyczna 
Katalizatory konfliktu 
• FUO& FUKO& GROW;
• Szumy i błędy w komunikacji kaskadowej;
• Wąskie gardła w komunikacji pomiędzy menedżerem, a zespołem;
• Specyfika spotkań indywidualnych oraz zespołowych.

Moduł 6 
Część Praktyczna 
Tożsamość lidera- Kim jestem jako Lider 
• Moja samocena i poczucie pewności w roli menadżera;
• Jak odnaleźć się w roli menadżera, czyli z jakimi wyzwaniami mogę się spotkać?
• Co jest moja mocną stroną a co muszę wzmocnić;
• Czym jest autorytet lidera i jak go zbudować;
• Inteligencja emocjonalna w budowaniu tożsamości lidera i świadomości zespołu.

Dzień 4 (09:00- 16:00) ONLINE
Moduł 7
Część Praktyczna 
• Trudne sytuacji w zarządzaniu Pracownikami;
• Podważanie autorytetu - konfrontacja z pracownikiem publicznie;
• Podważanie pozycji Przełożonego za jego plecami;
• Reagowanie na komunikaty nie wprost (śmiechy, aluzje, przesadne reakcje);
• Reagowanie na milczący opór.

Moduł 8
Część Praktyczna 
Trudne sytuacji w zarządzaniu Pracownikami
• Podważanie autorytetu - konfrontacja z pracownikiem publicznie;
• Podważanie pozycji Przełożonego za jego plecami;
• Reagowanie na komunikaty nie wprost (śmiechy, aluzje, przesadne reakcje);
• Reagowanie na milczący opór.
Dzień 5 (09:00- 16:00) STACJONARNIE
Moduł 9
Część Praktyczna 
Mój zakres obowiązków - czyli za co odpowiadam i co jest priorytetem.
• Myślenie strategiczne - rozwój struktury, podnoszenie efektywności działania;
• Check lista pytań do „nowego” menedżera – sposób na kreowanie wizji swojej pracy i pracy 
swojego zespołu;
• Podejmowanie decyzji – branie odpowiedzialności za działania;
• Rozwiązywanie problemów –bieżące rozwiązywanie trudnych sytuacji;
• 8 zasad postępowania w celu budowania dobrych relacji z innymi.
Dzień 6 (09:00- 16:00) STACJONARNIE
Moduł 10
Podsumowanie 
Część praktyczna 
Narzędzia zarządzania - Podstawą Sukcesu
• Planowanie – planowanie strategiczne, kwartalne, miesięczne i bieżące;
• Wyznaczanie celów;
• TOC, DT;
• Organizacja pracy- Zasada Pareto;
• Skuteczne delegowanie;
• Kontrola i rozliczanie z realizacji celów.
 

 

Szkolenie "Mentoring w praktyce” w roku akademickim 2022/2023 zostało zakończone. Obejmowało 48h szkoleniowych, w trybie online/stacjonarnie 6 dni szkoleniowych, w cyklach 2-dniowych – dla 15 osób pełniących funkcje kierownicze.
Zadaniem mentoringu jest wyposażenie ucznia (mentee) przez nauczyciela-praktyka (mentora) w nowe kompetencje, a także ich skuteczne wyćwiczenie do takiego poziomu, w którym mentee stanie się samodzielny w danej dziedzinie, a tym samym zdolny do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów.

Ramowy program
1.    Kim jestem? Jak wygląda moja organizacja?
• Samoświadomość lidera i styl zarządzania;
• Nastawienie na relacje vs nastawienie na zadania;
• Przywództwo służebne i silne przywództwo;
• W jakim środowisku działam? Jaki jest poziom rozwoju mojej organizacji?
2.   Zadania lidera wobec ludzi i organizacji
• Moje zadania wobec organizacji jako całości. Zarządzanie przez wartości (wspólnota) oraz zarządzanie przez cele (efektywność);
• Techniki zarządzania, motywowanie, udzielanie informacji zwrotnych;
• Różnice indywidualne pomiędzy moimi pracownikami. Dostosowanie stylu zarządzania do potrzeb i oczekiwań podwładnych;
• Case study.
3.    Od zarządzania do przywództwa
• Tworzenie efektywnej organizacji;
• Poziomy wiarygodności i rozwoju lidera;
• Cnoty liderskie;
• Plan życia, czyli jak zarządzać aby żyć długo i szczęśliwie.