PL

EN

Stypendia rektora

Poniższe zasady w formie pytań i odpowiedzi dotyczą roku akademickiego 2023/2024.

W roku akademickim 2023/2024 zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu stypendialnego, w tym stypendium rektora określa Regulamin świadczeń  dla studentów, wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Studenckim zarządzeniem Rektora nr Z.163.2022.2023 z dnia 24.08.2023 r. i opublikowany na stronie Uczelni (przejdź do strony).
O stypendiach rektora stanowi Rozdział 6 oraz szczegółowe zasady przyznawania punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz dokumentowania tych osiągnięć do stypendium rektora, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

Wnioski o stypendium rektora przyznawanego na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 będzie można złożyć w terminie od 1 listopada 2023 r. (godz. 00:01) do 5 listopada 2023 r. (godz. 23:59).
Wnioski o stypendium rektora przyznawanego na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 będzie można złożyć w terminie od 1 kwietnia 2024 r. (godz. 00:01) do 5 kwietnia 2024 r. (godz. 23:59).

Powyższe terminy są ostateczne. Nie ma możliwości złożenia wniosku po upływie terminu.

Uwaga! Warunkiem złożenia wniosku jest rejestracja (w USOS) na semestr studiów, na który student ubiega się o stypendium.

Stypendium rektora może otrzymać student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki studiujący na studiach pierwszego lub drugiego stopnia.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Łączny okres, przez który przysługuje stypendium rektora, wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenie przysługuje na studiach:
1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Do okresu, o którym mowa powyżej, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
Powyższe stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Stypendium rektora nie przysługuje także:
1) studentom będącym żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej,
2) studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.
 

Tak, może.
Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów I stopnia, który spełnił łącznie następujące warunki:
1) złożył wniosek o stypendium w terminie do 5 listopada 2023 r. (w semestrze zimowym) lub 5 kwietnia 2024 (w semestrze letnim);
2) został przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego;
3) jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Student pierwszego roku studiów I stopnia do wniosku o stypendium dołącza odpowiednio: 
1) dokument potwierdzający status laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
2) zaświadczenie prezesa/wiceprezesa właściwego związku sportowego potwierdzający status medalisty co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

Do otrzymania stypendium rektora wystarczy jedno z powyższych osiągnięć, dlatego przy ubieganiu się o stypendium nie ma konieczności dokumentowania wszystkich osiągnięć w sytuacji posiadania odpowiedniego statusu w więcej niż jednej olimpiadzie lub posiadania więcej niż jednego statusu medalisty w różnych dziedzinach sportu.

Dokumentację należy zeskanować i przygotować z niej plik PDF. Wielostronicowa dokumentacja musi stanowić jeden plik PDF.

Nie należy dostarczać dokumentów w formie papierowej.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnił łącznie następujące warunki:

student II, III i IV roku studiów I stopnia oraz student II roku studiów II stopnia:
a) złożył wniosek o stypendium w terminie do 5 listopada 2023 r. (w semestrze zimowym) lub 5 kwietnia 2024 (w semestrze letnim)
b) uzyskał pełną rejestrację na semestr rozpoczynający rok studiów, na którym ubiega się o stypendium (bez rejestracji warunkowej z semestrów niższych),
c) uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym w poprzednim roku studiów,
d) nie powtarzał żadnego z semestrów w poprzednim roku studiów;

student I roku studiów II stopnia:
a) złożył wniosek o stypendium w terminie do 5 listopada 2023 r. (w semestrze zimowym) lub 5 kwietnia 2024 (w semestrze letnim)
b) uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym w ostatnich dwóch semestrach studiów I stopnia (w przypadku, gdy data osiągnięcia przypada w okresie między ukończeniem studiów I stopnia, a rozpoczęciem studiów II stopnia osiągnięcie to uwzględnia się),
c) nie powtarzał żadnego z semestrów w ostatnich dwóch semestrach studiów I stopnia.

Liczba stypendiów rektora jest ograniczona i wynika z liczby studentów na danym kierunku studiów, w związku z czym stypendium rektora otrzymuje student, który w danym semestrze zajmie odpowiednią pozycję na liście rankingowej.

Klasyfikacja wnioskodawców na listach rankingowych wynika z sumy punktów obliczonej według wzoru:
średnia ocen x 1000 + 100 x (punkty za osiągnięcia naukowe + punkty za osiągnięcia artystyczne + punkty za osiągnięcia sportowe)
 
Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przeliczane są na punkty zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia (zobacz).

W przypadku braku osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych stypendium nie może być przyznane, gdy średnia ocen jest niższa niż 4,0.
W przypadku posiadania osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych stypendium nie może być przyznane, gdy suma uzyskanych punktów wynikająca z powyższego wzoru jest niższa niż 4000.

Udokumentowania wymagają:

1) osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia (zobacz). 

 Dokumentację z pkt 1) należy zeskanować i przygotować z niej pliki PDF po jednym dla każdego osiągnięcia. 
W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wszystkie informacje niezbędne do właściwej kwalifikacji wskazanego przez studenta osiągnięcia nie przyznaje się za nie punktów. W takim przypadku wniosek rozpatruje się wyłącznie na  podstawie średniej ocen oraz osiągnięć udokumentowanych we właściwy sposób.

2) średnia ocen wyłacznie w przypadku studentów pierwszego roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia Politechniki Bydgoskiej 

Studenci pierwszego roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia Politechniki, do wniosku o przyznanie stypendium załączają oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do zarządzenia (pobierz) oraz zaświadczenie z uczelni, na której ukończyli studia I stopnia o ocenach pozytywnych i negatywnych uzyskanych z egzaminów i zaliczeń (z podziałem na semestry). Załącznikiem do ustalenia średniej ocen nie jest suplement do dyplomu.

Dokumentację z pkt 2) należy zeskanować i przygotować z niej plik PDF. Wielostronicowa dokumentacja musi stanowić jeden plik PDF.

W przypadku dokumentów wystawionych w języku obcym, innym niż angielski, należy dołączyć dokonane przez profesjonalne biuro/agencję tłumaczeń tłumaczenia tych dokumentów na język polski. Dokumenty nie wymagają tłumaczenia przysięgłego.

Nie należy dostarczać dokumentów w formie papierowej.

Średnia ocen jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych i negatywnych z wszystkich przedmiotów i rodzajów zajęć objętych planem studiów wyliczoną z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Do średniej ocen nie są wliczane przedmioty stanowiące różnice w efektach kształcenia oraz przedmioty zrealizowane wskutek rejestracji warunkowej na niższych semestrach. W przypadku studentów I roku studiów II stopnia do średniej ocen nie są liczone oceny z egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej.

Średnią ocen studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia w PBŚ, w przypadku gdy skala ocen jest inna niż obowiązująca w Politechnice, przelicza się wg następujących wzorów:
1) dla skali ocen od 2,0 do 5,5: średnia ocen PBŚ = 6 x średnia ocen inna uczelnia/7 + 2/7;
2) dla skali ocen od 2,0 do 6,0: średnia ocen PBŚ = 3 x średnia ocen inna uczelnia/4 + 2/4.
 

Wykaz uwzględnianych w punktacji do stypendium osiągnięć studenta (naukowych, artystycznych lub sportowych) zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia (zobacz).
Osiągnięcia nie ujete w wykazie nie są uwzględniane.

Wniosek składany jest w USOSweb po zalogowaniu (zakładka DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI).

Wniosek składa się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Wnioski w innej formie nie są przyjmowane. 

Warunkiem złożenia wniosku jest rejestracja (w USOS) na semestr studiów, na który student ubiega się o stypendium.

Składanie wniosków w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb odbywa się z wykorzystaniem akcji “DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE“. Po kliknięciu USOSweb otworzy kolejny ekran, na którym należy wprowadzić kod autoryzacyjny, który zostanie wysłany na adres mailowy wnioskodawcy w domenie pbs.edu.pl. Dopiero po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego nastąpi złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb. 

Obsługę merytoryczną wniosków o stypendia rektora zapewnia Biuro świadczeń dla studentów.

Uwaga!
Złożonych i autoryzowanych elektronicznych formularzy Wniosków nie można poprawiać (edytować). By ponownie uzyskać możliwość edycji, należy zwrócić się do Biura świadczeń dla studentów o cofnięcie dokumentu elektronicznego do poprawy.  Prośby należy kierować wysyłając wiadomość elektroniczną z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (pbs.edu.pl) lub kontaktując się telefonicznie z Biurem świadczeń dla studentów. Po zakończeniu ponownej edycji należy powtórzyć procedurę złożenia i autoryzacji formularza właściwego wniosku. 

W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.
 

Dla każdego rozpatrzonego wniosku w systemie USOSweb udostępniana jest podpisana cyfrowo decyzja, z której treścią można zapoznać się za potwierdzeniem składanym automatycznie w formie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) odnotowywanego w systemie.

W pierwszej kolejności wniosek zmienia status na rozpatrzony, o czym wnioskodawca jest powiadamiany wiadomością e-mail oraz w USOSweb. Na tym etapie nie ma możliwości zapoznania się z treścią decyzji.

Zapoznanie się z treścią decyzji jest możliwe po jej podpisaniu przez organ przyznający i udostępnieniu (o czym wnioskodawca jest powiadamiany w odrębnej wiadomości).

W celu odebrania decyzji należy:
1) zalogować się do USOSweb,
2) otworzyć zakładkę "DLA WSZYSTKICH”
3) wybrać zakładkę "Lista pism administracyjnych"
4) kliknąć "odbierz" przy udostępnionej decyzji,
5) wpisać kod autoryzacyjny otrzymany na adres e-mail w domenie pbs.edu.pl

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich w I instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru (doręczenia) decyzji.

Odebrane decyzje są jedyną podstawą do wnoszenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowanych do rektora jako II instancji.

Wniosek w II instancji rozpatrywany jest wyłącznie w zakresie treści i dokumentacji wniosku będącego podstawą wydania zaskarżonej decyzji. 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy może być złożony w następujący sposób:
1)    na piśmie – wniosek wniesiony na piśmie powinien być podpisany przez wnoszącego,
2)    w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych (ePUAP: /UTPBYDGOSZCZ/SkrytkaESP) - wniosek wniesiony w postaci elektronicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w formie pisemnej (patrz pkt. 1) składa się w Biurze świadczeń dla studentów lub dostarcza za pośrednictwem operatora pocztowego na adres tego Biura (Uwaga! W przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej za datę złożenia uważa się datę wpływu wniosku).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zawierać następujące elementy:
1)    wskazanie wnioskodawcy,
2)    adres wnioskodawcy,
3)    roszczenie wobec rozstrzygnięcia zaskarżonej decyzji,
4)    podpis wnioskodawcy.

Do wniosku o ponowne rozpatrzenie nie dołącza się dokumentów uprzednio złożonych w USOSweb z wnioskiem o świadczenie.

Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesione na adres poczty elektronicznej (e-mail) pozostawia się bez rozpoznania.

Status „pozostawiony bez rozpoznania” uzyskuje wniosek, którego wnioskodawca, pomimo wezwania, nie uzupełnił brakujących informacji lub dokumentów niezbędnych w procesie jego rozpatrywania.
W przypadku, gdy wniosek w I instancji uzyskał status „pozostawiony bez rozpoznania” możliwe jest jedynie złożenie kolejnego wniosku. Nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wysokość stypendium rektora obowiązująca w danym semestrze roku akademickiego ustala rektor, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, w drodze Zarządzenia publikowanego na stronie Uczelni w połowie listopada każdego roku (dla semestru zimowego) oraz w połowie kwietnia (dla semestru letniego).

W roku akademickim 2022/2023 stypendium wynosiło 1000 zł w semestrze zimowym oraz 1100 zł w semestrze letnim.

Stypendia rektora dla studentów przyznawane są na semestr tj.:
1) na okres 5 miesięcy w semestrze zimowym;
2) na okres 4 lub 5 miesięcy w semestrze letnim w zależności od decyzji rektora.

Studenci ostatniego roku studiów mogą otrzymać stypendium rektora nie dłużej niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do:
1) czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim (gdy stypendium przyznawane jest na 4 miesiące);
2) lipca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim (gdy stypendium przyznawane jest na 5 miesięcy).

W roku akademickim 2022/2023 stypendium przyznawane było na okres 5 miesięcy w semestrze zimowym oraz 5 miesięcy w semestrze letnim. Decyzja rektora na rok akademicki 2023/2024 opublikowana zostanie w formie Zarządzenia na stronie Uczelni w połowie listopada (dla semestru zimowego) oraz w połowie kwietnia (dla semestru letniego).

Decyzja o przyznaniu stypendium rektora wygasa również z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów co najmniej równorzędnego stopnia.

Terminy wypłat ogłaszane są w Aktualnościach w USOSweb.

Warunkiem wypłaty jest odebranie decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. 

Listy stypendialne (do wypłaty) w danym miesiącu zamykane są na 7 dni roboczych przed planowaną wypłatą świadczeń. Osoby, które odbiorą decyzję po zamknięciu list otrzymają wypłatę stypendium z wyrównaniem w kolejnym miesiącu.

Wszystkie świadczenia wypłacane są na rachunek bankowy wnioskodawcy prowadzony w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie Polski. 

Wprowadzenie pierwszego numeru konta możliwe jest w trakcie wypełniania wniosku o stypendium lub w zakładce DLA WSZYSTKICH => MOJE DANE.

Zmianę konta bankowego (jeżeli wniosek o stypendium pokazuje nieaktualny numer) należy zgłosić przed podpisaniem wniosku w zakładce DLA STUDENTÓW => MOJE STUDIA => Podania (zgłoszenie zmiany numeru rachunku bankowego). Nowy numer pojawi się we wniosku następnego dnia po jego wprowadzeniu przez pracownika Biura świadczeń dla studentów. Tylko taka kolejność spowoduje złożenie wniosku z prawidłowym numerem. 

Jeżeli zmiana numeru rachunku nastąpiła po otrzymaniu decyzji o przyznaniu świadczenia zgłoszenie zmiany należy dokonać nie później niż 7 danego miesiąca. Zgłoszenie zmiany po tym terminie spowoduje wypłatę świadczenia za dany miesiąc na poprzedni rachunek bankowy.

W przypadku braku poinformowania uczelni o zmianie rachunku lub podania błędnego numeru, Politechnika nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy.

rok studiów – dwa następujące po sobie semestry studiów licząc od rozpoczęcia studiów, tj.: rok I (1 i 2 semestr studiów), rok II (3 i 4 semestr studiów), rok III (5 i 6 semestr studiów), rok IV (7 i 8 semestr studiów) z zastrzeżeniem, że wyjątek stanowią studia kończące się semestrem nieparzystym, dla których ostatni rok studiów ogranicza się do ostatniego semestru;

USOSweb – Uniwersytecki System Obsługi Studiów dostępny pod adresem https://usosweb.pbs.edu.pl/

Biuro świadczeń dla studentów –  Biuro funkcjonujące w strukturze Centralnego Dziekanatu, odpowiedzialne w Politechnice Bydgoskiej za obsługę wszystkich świadczeń dla studentów z funduszu stypendialnego tj. stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych, stypendiów rektora oraz zapomóg.

Biuro znajduje się w głównym kampusie w Fordonie w budynku J – pok. 107.

Kontakt w sprawach złożonych wniosków:

obsługa studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
mgr Ewelina Borowska, tel.  52 374-92-95, e-mail: Ewelina.Borowska@pbs.edu.pl

obsługa studentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Wydziału Zarządzania
mgr inż. Agnieszka Michalik, tel.  52 374-94-58, e-mail: Agnieszka.Michalik@pbs.edu.pl

obsługa studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Sztuk Projektowych
mgr Violetta Kuczbańska, tel.  52 374-94-38, e-mail: Violetta.Kuczbanska@pbs.edu.pl

Adres do korespondencji:
Politechnika Bydgoska
Biuro świadczeń dla studentów
Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz