Stypendia rektora

Stypendia rektora przyznawane są na semestr tj. 
-    na okres 5 miesięcy w semestrze zimowym,
-    na okres 4 lub 5 miesięcy w semestrze letnim w zależności od decyzji rektora (decyzja podejmowana w danym roku akademickim w m-cu listopadzie).

Studenci ostatniego roku studiów mogą otrzymać stypendium nie dłużej niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do: 
-    czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim (gdy stypendium przyznawane jest na 4 miesiące),
-    lipca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim (gdy stypendium przyznawane jest na 5 miesięcy).
z zastrzeżeniem, że decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa w miesiącu obrony pracy dyplomowej. 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów:
-    przyznawanego na semestr zimowy – upływa 8 dnia roboczego października (12 października 2022 r.),
-    przyznawanego na semestr letni – upływa 10 dnia roboczego marca (14 marca 2023 r.)

Powyższe terminy są terminami ostatecznymi. Ich przekroczenie pozbawia prawa do otrzymania stypendium.

W roku akademickim 2022/2023 obowiązywać będzie dla wszystkich wniosków forma pisemna po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb - zakładka "dla wszystkich" WNIOSKI (Uwaga! samo zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia; jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku). Terminy składania wniosków odnoszą się do złożenia wniosku w formie pisemnej (data wpływu do Dziekanatu lub data nadania w placówce Poczty Polskiej), a nie ich zatwierdzenia w USOSweb.

Formularze wniosków będą dostępne w USOSweb od 3 października godz. 16.00 do 12 pażdziernika godz. 23.59.

Po wypełnieniu i zatwierdzeniu wniosku w USOSweb należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do Dziekanatu (osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej SA). Do wniosku należy załączyć:

  1. oświadczenie o niepobieraniu stypendium rektora na więcej niż jednym kierunku (wydruk z USOSweb),
  2. dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (zgodnie z załącznikiem 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów) jeżeli wnioskodawca wnioskuje o stypendium za osiągnięcia,
  3. dokumenty poświadczające status laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalisty co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie jeżeli wnioskodawca jest studentem I semestru studiów pierwszego stopnia,
  4. oświadczenie wg wzoru nr 3 do Regulaminu oraz zaświadczenie z uczelni, na której wniosodawca ukończył studia I stopnia o ocenach pozytywnych i negatywnych uzyskanych z egzaminów i zaliczeń (z podziałem na semestry) - jeżeli wnioskodawca jest studentem I semestru studiów drugiego stopnia i jednocześnie nie jest absolwentem studiów pierwszego stopnia Politechniki Bydgoskiej.

 

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na I rok studiów I stopnia, który spełnił łącznie następujące warunki:
-    złożył wniosek o stypendium,
-    został przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego,
-    jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnił łącznie następujące warunki:
student II, III i IV roku studiów I stopnia oraz student II roku studiów II stopnia:  
-    złożył w wymaganym terminie wniosek o stypendium,
-    uzyskał pełną rejestrację na semestr rozpoczynający rok studiów, na którym ubiega się o stypendium (bez rejestracji warunkowej z semestrów niższych)
-    uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym w poprzednim roku studiów,
-    nie powtarzał żadnego z semestrów w poprzednim roku studiów.
student I roku studiów II stopnia: 
-    złożył w wymaganym terminie wniosek o stypendium,
-    złożył oświadczenie wg wzoru nr 3 oraz zaświadczenie z uczelni, na której ukończył studia I stopnia o ocenach pozytywnych i negatywnych uzyskanych z egzaminów i zaliczeń z podziałem na semestry (dotyczy wyłącznie osób, które nie są absolwentami Politechniki)
-    uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym w ostatnich dwóch semestrach studiów I stopnia (w przypadku, gdy data osiągnięcia przypada w okresie między ukończeniem studiów I stopnia, a rozpoczęciem studiów II stopnia osiągniecie to uwzględnia się),
-    nie powtarzał żadnego z semestrów w ostatnich dwóch semestrach studiów I stopnia (wyjątek stanowią studenci, którzy na ostatnim semestrze studiów I stopnia skierowani zostali na powtarzanie w związku z niezłożeniem w terminie pracy dyplomowej lecz zdali egzamin dyplomowy w tym samym roku w terminie: do 30 dni po ostatnim dniu zimowej poprawkowej sesji egzaminacyjnej na studiach kończących się semestrem zimowym, do 30 dni po ostatnim dniu letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej na studiach kończących się semestrem letnim. Ostatni dzień letniej lub zimowej poprawkowej sesji egzaminacyjnej reguluje zarządzenie rektora w sprawie organizacji roku akademickiego).

Warunki dla poszczególnych semestrów studiów, na których przyznawane jest stypendium przedstawia poniższa tabela:  

Stypendium rektora dla studentów może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów na każdym kierunku studiów prowadzonym w Politechnice. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi. Studentów pierwszego roku studiów I stopnia nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym.

Liczebność grupy 10% studentów ustalana jest osobno dla: 
-    studentów kierunku studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na obu poziomach kształcenia (I i II stopnia) z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów II stopnia oraz studentów po ostatnim roku studiów,
-    studentów pierwszego roku studiów II stopnia studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Do ustalenia liczby 10% w każdej grupie przyjmuje się stan studentów wpisanych na poprzedni rok studiów na danym kierunku na dzień 15 czerwca poprzedniego roku akademickiego. W przypadku nowych kierunków na studiach II stopnia do ustalenia liczby 10% przyjmuje się stan osób przyjętych na I rok studiów wg stanu na dzień ogłoszenia wyników rekrutacji. Do stanu studentów nie wlicza się studentów Programu Erasmus+.

Stypendia rektora przyznawane są na podstawie list rankingowych sporządzanych według sumy punktów uzyskanej przez wnioskodawców.  W obu semestrach sporządzane są dwie listy rankingowe w ramach kierunku studiów: 
-    pierwsza lista rankingowa obejmująca wnioskodawców - studentów kierunku studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na obu poziomach kształcenia (I i II stopnia) z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów II stopnia, 
-    druga lista rankingowa obejmującą wnioskodawców - studentów pierwszego roku studiów II stopnia studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Klasyfikacja wnioskodawców na liście rankingowej (z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów I stopnia) wynika z sumy punktów obliczonej według wzoru: średnia ocen x 1000 + 100 x (punkty za osiągnięcia naukowe + punkty za osiągnięcia artystyczne + punkty za osiągnięcia sportowe)
Studenci I roku studiów I stopnia, spełniający kryteria do przyznania stypendium, umieszczani są na czele pierwszej listy rankingowej.

W przypadku braku osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych stypendium nie może być przyznane, gdy średnia ocen jest niższa niż 4,0.
W przypadku posiadania osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych stypendium nie może być przyznane, gdy suma uzyskanych punktów wynikająca z powyższego wzoru jest niższa niż 4000.

Średnia ocen jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych i negatywnych z wszystkich przedmiotów i rodzajów zajęć objętych planem studiów wyliczoną z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Do średniej ocen nie są wliczane przedmioty stanowiące różnice w efektach kształcenia oraz przedmioty zrealizowane w skutek rejestracji warunkowej na niższych semestrach. W przypadku studentów I roku studiów II stopnia do średniej ocen nie są liczone oceny z egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej.

Średnią ocen studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia w PBŚ, w przypadku gdy skala ocen jest inna niż obowiązująca w Politechnice, przelicza się wg następujących wzorów:
1)    skala ocen od 2,0 do 5,5:  średnia ocen PBŚ = 6 x średnia ocen inna uczelnia/7 + 2/7
2)    skala ocen od 2,0 do 6,0: średnia ocen PBŚ = 3 x średnia ocen inna uczelnia/4 + 2/4

Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przeliczane są na punkty zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów. 

Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe wnioskodawca potwierdza odpowiednimi dokumentami. Sposób udokumentowania osiągnięć określa Załącznik nr 3 do Regulaminu  świadczeń dla studentów. 

W przypadku zaświadczeń w języku obcym innym niż język angielski należy przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wszystkie informacje niezbędne do właściwej kwalifikacji wskazanego przez studenta osiągnięcia nie przyznaje się za nie punktów.

Nie wzywa się do uzupełnienia wniosku o stypendium rektora w przypadku braku dokumentów potwierdzających osiągnięcia wskazane we wniosku lub w przypadku złożenia błędnych dokumentów. W takim przypadku wniosek rozpatruje się wyłącznie na podstawie średniej ocen oraz osiągnięć udokumentowanych we właściwy sposób. 


Zapoznaj się z obowiązującym Regulaminem świadczeń dla studentów  - przejdż do strony