Stypendia rektora

Zmiana od semestru letniego 2021/2022 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
Świadczenia przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Łączny okres, przez który przysługują, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
1)    pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2)    drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Do okresu, o którym mowa powyżej, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy PoSWiN, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.
Celem zweryfikowania długości trwania studiów do wniosku o stypendium należy dołączyć oświadczenie wg wzoru 22.   

Studenci, którzy złożyli w semestrze zimowym wniosek o przyznanie stypendium rektora na semestr letni 2021/2022 mają obowiązek zgłoszenia Uczelni (do dziekanatu Wydziału) na wzorze nr 22 upływu okresu w jakim przysługuje stypendium na studiach wg nowego brzmienia art. 93 ust. 4-6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2022 r. - uwaga! obowiazek taki mają jedynie wnioskodawcy, którym w semestrze letnim mija termin wynikajacy z ustawy.
Studenci, którzy dopiero złożą wniosek o stypendium rektora na semestr letni, mają obowiazek dołączenia oświadczenia o studiach (wzór nr 22) w każdym przypadku.

Zasady przyznawania stypendium w roku akademickim 2021/2022:

 1. Stypendia rektora dla studentów przyznawane są na semestr tj.
  • na okres 5 miesięcy w semestrze zimowym,
  • na okres 4 lub 5 miesięcy w semestrze letnim w zależności od decyzji rektora, o której mowa w §2 ust. 4 pkt a) Regulaminu
   Studenci ostatniego roku studiów mogą otrzymać stypendium nie dłużej niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do:
  • czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim (gdy stypendium przyznawane jest na 4 miesiące),
  • lipca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim (gdy stypendium przyznawane jest na 5 miesięcy).
 2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów:
  przyznawanego na semestr zimowy – upływa 8 dnia roboczego października (12 października 2021 r.);
  studenci ubiegający się o stypendium na semestr nieparzysty, który nie jest semestrem kończącym studia (I, III, V i VII studiów 8-semestralnych I stopnia oraz I i III studiów 4-semestralnych II stopnia) wniosek o stypendium składają równocześnie na semestr zimowy oraz letni. 
  przyznawanego na semestr letni – upływa 10 dnia roboczego marca (14 marca 2022 r.)
  Wnioski złożone w danym semestrze po terminie wskazanym w pkt. 2 rozpatrzone zostaną nie wcześniej niż w terminie rozpatrywania wniosków (odwołań lub wniosków o ponowne rozpatrzenie) przez organ II instancji. Wnioski złożone po terminie mogą być rozpatrzone pozytywnie, w ramach pozostałej w wyniku decyzji organu I instancji puli miejsc oraz w ramach dostępnych środków funduszu, wyłącznie od miesiąca wpływu wniosku o stypendium.
 3. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na I rok studiów I stopnia, który spełnił łącznie następujące warunki
  • złożył wniosek o stypendium (wzór 2),
  • został przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego,
  • jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 4. Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnił łącznie następujące warunki:
  student II, III i IV roku studiów I stopnia oraz student II roku studiów II stopnia:  student I roku studiów II stopnia:
  • złożył w terminie, o którym mowa w pkt. 2 wniosek o stypendium (wzór nr 1),
  • uzyskał pełną rejestrację na semestr rozpoczynający rok studiów, na którym ubiega się o stypendium (bez rejestracji warunkowej z semestrów niższych)
   wyjątek stanowi rejestracja niepełna wynikająca z niezaliczenia zajęć na skutek "uzasadnionych okoliczności związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2"* potwierdzona odpowiednią decyzją prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich.
   * zgłoszona do dnia 20.09.2021 r. przez studenta/doktoranta choroba lub fakt objęcia kwarantanną powodujące niemożność uczestniczenia w r. a. 2020/2021 w zajęciach/egzaminach prowadzonych w formie tradycyjnej lub niezrealizowanie zajęć dydaktycznych/ praktyk przez Wydział.
  • uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym w poprzednim roku studiów,
  • nie powtarzał żadnego z semestrów w poprzednim roku studiów.
  • złożył w terminie, o którym mowa w pkt. 2 wniosek o stypendium (wzór nr 1 lub wzór nr 1 i nr 3),
  • uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym w ostatnich dwóch semestrach studiów I stopnia (w przypadku, gdy data osiągnięcia przypada w okresie między ukończeniem studiów I stopnia, a rozpoczęciem studiów II stopnia osiągniecie to uwzględnia się),
  • nie powtarzał żadnego z semestrów w ostatnich dwóch semestrach studiów I stopnia**.
   ** wyjątek stanowią studenci, którzy na ostatnim semestrze studiów I stopnia skierowani zostali na powtarzanie w związku z niezłożeniem w terminie pracy dyplomowej lecz zdali egzamin dyplomowy w tym samym roku w terminie: do 30 dni po ostatnim dniu zimowej poprawkowej sesji egzaminacyjnej na studiach kończących się semestrem zimowym, do 30 dni po ostatnim dniu letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej na studiach kończących się semestrem letnim. Ostatni dzień letniej lub zimowej poprawkowej sesji egzaminacyjnej reguluje zarządzenie rektora w sprawie organizacji roku akademickiego.
   Warunki dla poszczególnych semestrów studiów, na których przyznawane jest stypendium przedstawia tabela.
 5. Stypendium rektora dla studentów może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów na każdym kierunku studiów prowadzonym w Politechnice. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.
  Studentów, o których mowa w pkt. 3 nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 6. Liczebność grupy 10% studentów ustalana jest osobno dla:
  • studentów kierunku studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na obu poziomach kształcenia (I i II stopnia) z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów II stopnia oraz studentów po ostatnim roku studiów,
  • studentów pierwszego roku studiów II stopnia studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 7. Do ustalenia liczby 10% w każdej grupie przyjmuje się stan studentów wpisanych na poprzedni rok studiów na danym kierunku na dzień 15 czerwca poprzedniego roku akademickiego. W przypadku nowych kierunków na studiach II stopnia do ustalenia liczby 10% przyjmuje się stan osób przyjętych na I rok studiów wg stanu na dzień ogłoszenia wyników rekrutacji.
 8. Stypendia rektora przyznawane są na podstawie list rankingowych sporządzanych według sumy punktów uzyskanej przez wnioskodawców. Listy sporządzane są w semestrze zimowym do 15 dnia roboczego października, w semestrze letnim do 20 dnia roboczego marca.  
 9. W obu semestrach sporządzane są dwie listy rankingowe w ramach kierunku studiów:
  • pierwsza lista rankingowa obejmująca wnioskodawców - studentów kierunku studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na obu poziomach kształcenia (I i II stopnia) z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów II stopnia (wzór nr 15),
  • druga lista rankingowa obejmującą wnioskodawców - studentów pierwszego roku studiów II stopnia studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wzór nr 15a).
 10. Stypendium rektora może otrzymać student, który w danym semestrze zajmie odpowiednią pozycję na liście rankingowej i spełni warunki określone w pkt. 4.
 11. Studenci I roku studiów I stopnia, spełniający kryteria o których mowa w pkt. 3 umieszczani są na czele pierwszej listy rankingowej, o której mowa w pkt 6 ppkt. 1).
 12. Ostateczną liczbę stypendiów w ramach każdej z list rankingowych ustala rektor albo komisja stypendialna jeżeli została powołana.  Liczba stypendiów przyznawanych przez organ I instancji w ramach każdej z list rankingowych może być mniejsza niż to wynika z 10% studentów celem zabezpieczenia możliwości przyznania należnych stypendiów  przez organ II instancji. W sytuacji, gdy liczba wnioskodawców w jednej grupie rankingowej jest mniejsza niż 10% studentów organ przyznający może zdecydować o zwiększeniu liczby stypendiów w drugiej grupie rankingowej w ramach kierunku.
 13. W przypadku studentów, którzy w danej grupie rankingowej uzyskali taką samą liczbę punktów, a znaleźli się na ostatnim miejscu listy osób, którym można przyznać stypendium, o miejscu w rankingu decydują kolejne kryteria posiłkowe:
  • uzyskanie średniej powyżej 4,0 oraz osiągnięcia naukowego, artystycznego lub sportowego;
  • liczba punktów za średnią ocen, liczba punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,
  • liczba przedmiotów liczona do średniej ocen,
  • liczba ocen z egzaminów z przedmiotów liczonych do średniej ocen,
  • średnia arytmetyczna ocen (obliczona z dokładnością do 4 miejsc po przecinku) uzyskanych w roku studiów poprzedzającym rok studiów uwzględniany w danym wniosku, a w przypadku  studentów I roku studiów II stopnia średnia arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia.
   Jeżeli, po uwzględnieniu kryteriów posiłkowych, uwzględnienie w liczbie uprawnionych do stypendium grupy wnioskodawców z taką samą liczbą punktów spowodowałoby przekroczenie limitu, o którym mowa w pkt. 5, wówczas liczbę uprawnionych pomniejsza się o tę grupę. W takiej sytuacji organ przyznający może zdecydować o zwiększeniu liczby stypendiów w drugiej grupie rankingowej w ramach kierunku.
 14. Na ostateczny wynik klasyfikujący wnioskodawcę na liście rankingowej (z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów I stopnia), składa się: stanowiąca wyznacznik wyróżniających wyników w nauce suma punktów za wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,00) albo liczba punktów uzyskana za średnią ocen i osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
 15. Średnia ocen przeliczana jest na punkty według wzoru:
  liczba punktów za średnią ocen = uzyskana średnia ocen x 10
  W przypadku ubiegania się o stypendium rektora jedynie za wyróżniające wyniki w nauce, średnia ocen niższa niż 4,00 nie podlega przeliczeniu na punkty, a wnioskodawca nie zostaje wpisany na listy rankingowe, o których mowa w pkt 8.
  W przypadku ubiegania się o stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe średnia ocen przeliczana jest na punkty bez względu na jej wysokość, przy czym minimalna liczba punktów uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora wynosi 40 punktów.
 16. Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przeliczane są na punkty zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu 
 17. W przypadku osiągnięć naukowych i artystycznych będących wygranymi w konkursach uwzględniana jest data ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu, a nie data rozpoczęcia konkursu.
 18. Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe wnioskodawca potwierdza odpowiednimi dokumentami. Sposób udokumentowania osiągnięć określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  W przypadku zaświadczeń w języku obcym innym niż język angielski należy przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wszystkie informacje niezbędne do właściwej kwalifikacji wskazanego przez studenta osiągnięcia nie przyznaje się za nie punktów.
  Student I roku studiów I stopnia do wniosku o stypendium dołącza dokument potwierdzający status laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub dokument potwierdzający status medalisty co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
  Nie wzywa się do uzupełnienia wniosku o stypendium rektora w przypadku braku dokumentów potwierdzających osiągnięcia wskazane we wniosku lub w przypadku złożenia błędnych dokumentów. W takim przypadku wniosek rozpatruje się wyłącznie na podstawie średniej ocen oraz osiągnięć udokumentowanych we właściwy sposób.
 19. Dana praca naukowa stanowiąca osiągnięcie naukowe może zostać uwzględniona w punktacji tylko raz. W przypadku kilkukrotnego publikowania bądź wygłaszania danej pracy naukowej należy wybrać to miejsce publikacji albo wygłoszenia, które jest najwyżej punktowane.
  Ta sama praca artystyczna może zostać uwzględniona w punktacji tylko raz.
 20. Punkty za osiągnięcia sportowe przyznawane są za najwyżej punktowane osiągnięcie w ramach danej dyscypliny sportu. Przy ocenie osiągnięć sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
  W przypadku wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 umożliwia się studentowi, który złożył wniosek o przyznanie stypendium w terminie określonym przez Rektora na podstawie §5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, uzupełnienie wniosku o udokumentowane osiągnięcia sportowe uzyskane nie później niż do dnia 30 października 2021 r., jeśli zakończenie zawodów lub rozgrywek zaplanowanych na rok akademicki 2020/2021, w których wnioskodawca brał udział, zostało przesunięte z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii wirusa SARS-CoV-2. Wskazanie takich osiągnięć we wniosku o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 i ich uznanie oznacza, że nie będą one punktowane przy przyznawaniu stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023.”.
 21. Średnia ocen, o której mowa w pkt. 15, jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych i negatywnych z wszystkich przedmiotów i rodzajów zajęć objętych planem studiów wyliczoną z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
  Do średniej ocen nie są wliczane przedmioty stanowiące różnice w efektach kształcenia, przedmioty zrealizowane w skutek rejestracji warunkowej na niższych semestrach, jak również przedmioty niezaliczone przez studenta na skutek "uzasadnionych okoliczności związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2"*
  * zgłoszona do dnia 20.09.2021 r. przez studenta/doktoranta choroba lub fakt objęcia kwarantanną powodujące niemożność uczestniczenia w r. a. 2020/2021 w zajęciach/egzaminach prowadzonych w formie tradycyjnej lub niezrealizowanie zajęć dydaktycznych/ praktyk przez Wydział..
  W przypadku studentów I roku studiów II stopnia do średniej ocen nie są liczone oceny z egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej.
 22. Średnią ocen studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia w UTP, w przypadku gdy skala ocen jest inna niż obowiązująca w Politechnice, przelicza się wg następujących wzorów:
  skala ocen od 2,0 do 5,5
  średnia ocen UTP = 6 x średnia ocen inna uczelnia/7 + 2/7
  skala ocen od 2,0 do 6,0
  średnia ocen PBŚ = 3 x średnia ocen inna uczelnia/4 + 2/4
 23. Załącznikiem do wniosku o stypendium rektora dla studentów jest wydrukowane przez dziekanat zestawienie ocen z semestrów branych pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen. Wymóg ten nie dotyczy studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia Politechniki, którzy do wniosku o przyznanie stypendium załączają oświadczenie wg wzoru nr 3 oraz zaświadczenie z uczelni, na której ukończyli studia I stopnia o ocenach pozytywnych i negatywnych uzyskanych z egzaminów i zaliczeń (z podziałem na semestry). Załącznikiem do ustalenia średniej ocen nie jest suplement do dyplomu. Student zobowiązany jest przedłożyć oryginał zaświadczenia albo poświadczoną przez notariusza albo daną uczelnię kopię.