PL

EN

Stypendia socjalne

Poniższe zasady w formie pytań i odpowiedzi dotyczą roku akademickiego 2023/2024.

 

W roku akademickim 2023/2024 zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu stypendialnego, w tym stypendium socjalnego określa Regulamin świadczeń  dla studentów, wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Studenckim zarządzeniem Rektora nr Z.163.2022.2023 z dnia 24.08.2023 r. i opublikowany na stronie Uczelni (przejdź do strony).
O stypendiach socjalnych stanowi Rozdział 3 oraz
1) zasady obliczania dochodu w rodzinie, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) wykaz dokumentów potwierdzających skład rodziny oraz sytuację materialną wnioskodawcy, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

Tura 1 

  • od 2 października 2023 r. (godz. 10:00) do 22 października 2023 r. (godz. 23:59) – składanie wniosków w systemie USOSweb
  • do 2 listopada 2023 r. (godz. 23:59) - poprawianie wniosków przez studentów, których wnioski zostały cofnięte do poprawy

Tura 2

  • od 3 listopada 2023 r. (godz. 10:00) przez cały rok akademicki - kontynuowanie składania wniosków w systemie USOSweb

Uwaga! Fundusz stypendialny z przeznaczeniem na stypendia socjalne dzielony jest w oparciu o wnioski złożone w miesiącu październiku. Tylko wnioski złożone w październiku i rozpatrzone pozytywnie mają gwarancję pokrycia w środkach funduszu. Wnioski złożone w listopadzie i później będą rozpatrywane pozytywnie tylko w sytuacji niewyczerpania środków.
 

Stypendium socjalne otrzymują wszyscy studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, których przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie mieści się w przedziale od 600,01 zł do 1.294,40 zł.

W sytuacji, gdy wykazany w oświadczeniu o dochodach dochód w rodzinie jest równy lub niższy 600 zł stypendium może otrzymać jedynie student, który potwierdzi trudną sytuację materialną:

  • zaświadczeniem wydanym przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych o korzystaniu w roku złożenia wniosku o stypendium ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny lub
  • dokumentami potwierdzającymi aktualne w dniu składania wniosku źródła utrzymania rodziny (tj. takie dochody stanowiące źródła utrzymania rodziny, których nie uwzględnia się w dochodzie o stypendium np. zasiłków rodzinnych, 500+).

Stypendium socjalne może otrzymać student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki studiujący na studiach pierwszego lub drugiego stopnia.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Łączny okres, przez który przysługuje stypendium socjalne, wynosi 12 semestrów, bez względu jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenie przysługuje na studiach:
1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Do okresu, o którym mowa powyżej, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
Powyższe stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Stypendium socjalne nie przysługuje także:
1) studentom będącym żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej,
2) studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Wysokość stypendium socjalnego obowiązującą w danym roku akademickim ustala rektor, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, w drodze Zarządzenia publikowanego na stronie Uczelni w połowie listopada każdego roku.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta osiągniętego w roku bazowym (2022), z zastrzeżeniem przepisów o dochodzie utraconym i uzyskanym.

W roku akademickim 2022/2023 stypendium socjalne wynosiło w zalezności od dochodu: 1400 zł miesięcznie (dochód nieprzekraczający 700 zł) oraz 1200 zł miesięcznie (dochód powyżej 700 zł).
 
Student uprawniony do stypendium socjalnego może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, otrzymywać zwiększoną wysokość stypendium socjalnego. W roku akademickim 2022/2023 zwiększenie stypendium socjalnego wynosiło 300 zł.

Student uprawniony do stypendium socjalnego może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności z tytułu:

  1. zamieszkania w Domu Studenta Politechniki (dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych jeżeli w dniu wydania decyzji I instancji wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie stacjonarnej lub hybrydowej);
  2. zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w okresie odbywania części studiów poza Politechniką, gdy studia te odbywają się na zasadzie oddelegowania przez Politechnikę, w tym w ramach programów wymiany zagranicznej lub krajowej;
  3. korzystania przez wnioskodawcę lub pozostawania wnioskodawcy na utrzymaniu rodziny korzystającej ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub zasiłków okresowych (zasiłki, o ktorych mowa w Art. 36 ust. 1 pkt a) i b) ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej);
  4. zupełnego sieroctwa wnioskodawcy, który nie ukończył 26 roku życia;
  5. posiadania statusu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W przypadku jednoczesnego spełniania więcej niż jednego z kryteriów, o których mowa powyżej zwiększenie stypendium socjalnego przysługuje za jedno z nich.

Wnioskodawca jest zobowiązany poinformować Biuro świadczeń dla studentów w terminie 7 dni od momentu zaprzestania spełniania wyłącznie następujących przesłanek do otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości:
1) rezygnacji z zakwaterowania w Domu Studenta,
2) rezygnacji z odbywania części studiów poza Politechniką
– pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu pobranych świadczeń.

W przypadkach, o których mowa w pkt 1 i 2 student traci prawo do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości począwszy do miesiąca następującego po miesiącu, w którym wygasła przesłanka do otrzymywania zwiększenia.

Student ubiegający się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 generuje i składa dwa integralne formularze: oświadczenie o dochodach za rok 2022 oraz wniosek o stypendium socjalne. 

Wniosek oraz oświadczenie o dochodach składane są w USOSweb po zalogowaniu (zakładka DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI). Oświadczenie należy złożyć przed wnioskiem.

Wniosek/oświadczenie składa się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Wnioski/ oświadczenia w innej formie nie są przyjmowane. 

Składanie wniosków/oświadczenia w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb odbywa się z wykorzystaniem akcji “DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE“. Po kliknięciu USOSweb otworzy kolejny ekran, na którym należy wprowadzić kod autoryzacyjny, który zostanie wysłany na adres mailowy wnioskodawcy w domenie pbs.edu.pl. Dopiero po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego nastąpi złożenie wniosku/ oświadczenia w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb. 


Obsługę merytoryczną oświadczeń oraz wniosków o stypendia socjalne zapewnia Biuro świadczeń dla studentów.

Uwaga!
Złożonych i autoryzowanych elektronicznych formularzy wniosków lub oświadczenia o dochodach nie można poprawiać (edytować). By ponownie uzyskać możliwość edycji, należy zwrócić się do Biura świadczeń dla studentów o cofnięcie dokumentu elektronicznego do poprawy.  Prośby należy kierować wysyłając wiadomość elektroniczną z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (pbs.edu.pl) lub kontaktując się telefonicznie z Biurem świadczeń dla studentów. Po zakończeniu ponownej edycji należy powtórzyć procedurę złożenia i autoryzacji formularza właściwego wniosku lub oświadczenia. 

W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.
 

Trudną sytuację materialną należy udokumentować na etapie składania oświadczenia o dochodach w USOSweb. 

Dokumentację posiadającą oryginalnie formę pisemną należy zeskanować i przygotować z niej pliki PDF. Wielostronicowa dokumentacja stanowiąca jedno zaświadczenie musi stanowić jeden plik PDF. 
W przypadku otrzymania przez wnioskodawcę wymaganego dokumentu wystawionego przez upoważnioną instytucję w postaci elektronicznej dokument ten należy załączyć w postaci otrzymanej. Powyższe ma na celu zweryfikowanie przez organ przyznający świadczenie podpisu elektronicznego. Skanu zaświadczenia z podpisem elektronicznym nie uznaje się za dokument.

Każda pozycja wpisana do oświadczenia o dochodach musi być udokumentowana oświadczeniem lub zaświadczeniem w zależności od wymaganej formy. Sposób udokumentowania określa Załącznik nr 2 do Zarządzenia stanowiący "Wykaz dokumentów potwierdzających skład rodziny oraz sytuację materialną wnioskodawcy" zobacz

Dokumentację dodaje się w końcowej fazie wypełniania oświadczenia o dochodach w USOSweb tuż przed jego zatwierdzeniem i podpisaniem.

Nie należy dostarczać dokumentów w formie papierowej.

Niestety nie ma jednej, uniwersalnej listy wszystkich wymaganych dokumentów. Lista ta zależy od sytuacji studenta. Do podstawowych dokumentów, które należy skompletować należą:
1) zaświadczenie o dochodach z urzedu skarbowego (wzór) - dla wszystkich członków rodziny, którzy w 2022 roku osiągnęli pełnoletność. Zaświadczenie z Urzędu poświadcza również brak dochodów.
2) zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022 - dla wszystkich członków rodziny, którzy uzyskiwali dochody,
3) oświadczenie studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (wzór),
4) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej pełnoletniego rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia z roku szkolnego/ akademickiego 2023/2024, 
5) odpis skrócony aktu urodzenia niepełnoletniego rodzeństwa lub dzieci.

Pozostałe dokumenty zależą od osobistej sytuacji rodzinnej i dochodowej studenta. Przed przystąpieniem do składania oświadczenia o dochodach należy zapoznać się z wykazem określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu i dopasować wymagania do własnej sytuacji.

Tak, ale tylko w sytuacji posiadania statusu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Składając wniosek o stypendium socjalne masz obowiązek złożenia oświadczenia o dochodach swoich i członków rodziny. Oświadczenie wypełnia się i składa elektronicznie w USOSweb. W dochodach masz obowiązek wykazania zarówno dochodów z Ukrainy, jak i tych osiąganych w Polsce. Specjalne zasady polegają na braku obowiązku udokumentowania dochodów z Ukrainy. Dokumentowania wymagają jedynie dochody uzyskiwane w Polsce. 

Dochody są dokumentowane w ostatnim etapie wypełniania oświadczenia o dochodach w USOSweb poprzez dodanie załączników w formie PDF.

Na potwierdzenie dochodów z Polski potrzebujesz:
1) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania w Polsce dla wszystkich członków rodziny zamieszkałych w Polsce (którzy w 2022 roku lub wcześniej osiągnęli pełnoletność). Zaświadczenie ma obejmować dochody z roku 2022. Wzór zaświadczenia (pobierz). Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadcza również brak dochodów. Nie musisz mieć zaświadczenia tylko wówczas, jeśli członek rodziny nie przebywał w Polsce w roku 2022.
2) jeżeli członkowie Twojej rodziny osiągali dochody z pracy w Polsce - dodatkowo zaświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022 (z ZUS lub od pracodawcy).

Na potwierdzenie dochodów z Ukrainy nie masz obowiązku załączania dokumentów. W zamian wypełniasz i załączasz dodatkowe oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej (pobierz). 
Brak obowiązku udokumentowania nie zwalnia Cię z obowiązku wykazania takich dochodów w oświadczeniu o dochodach w USOSweb (ekran 3C - dochody z zagranicy).

Otrzymywane w Polsce inne świadczenia (poza wynagrodzeniem z pracy) np. zasiłki rodzinne, zasiłki wychowawcze (500+) dokumentujesz skanem decyzji o ich przyznaniu. USOSweb zapyta Cię o nie na ekranie 5 oświadczenia o dochodach oraz na ekranie 5 wniosku o stypendium.

Przy wyborze rodzaju świadczenia na ekranie 3 wniosku o stypendium zaznacz opcję „stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości” i wybierz powód: „posiadania statusu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Jeżeli spełnisz kryterium dochodowe tzn. dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie, otrzymasz wyższą wysokość stypendium.

Kluczem do sukcesu jest uważne czytanie komunikatów pojawiających się na ekranach. 
W prawidłowym wypełnieniu oświadczenia na pewno pomogą wcześniej przygotowane dokumenty i informacje uzyskane od członków rodziny (rodziców, rodzeństwa).

Instrukcje wypełniania:       

Oświadczenia o dochodach - pobierz
Wniosku o stypendium socjalne - pobierz

 

Jako podstawę do obliczenia dochodu przyjmujemy rozliczony w urzędzie skarbowym rok podatkowy (w roku akademickim 2023/2024 jest to rok 2022), ale dzięki możliwości zgłoszenia utraty źródła dochodu i obowiązku zgłoszenia uzyskania źródła dochodu - dochód będący podstawą do przyznania stypendium jest w rzeczywistości (w większości przypadków) dochodem z dnia złożenia wniosku. Oto przykłady.

Przykład 1
Rzeczywisty dochód rodziny z dnia składania wniosku wynosi 3.500 zł miesięcznie, ale z dokumentacji za rok 2022 wynika wyższy o 1.500 zł miesięcznie. Zmiana związana była z utratą zatrudnienia i uzyskaniem emerytury (zamiast wynagrodzenia z pracy rodzica jest emerytura). Oświadczenie o dochodach musi w takim przypadku obejmować trzy elementy: pierwszy to udokumentowanie dochodu za rok 2022, drugi zgłoszenie utraty dochodu z tytułu zatrudnienia, trzeci zgłoszenie uzyskania dochodu z tytułu emerytury. Podstawą przyznania stypendium będzie dochód pomniejszony (3.500 zł), a nie ten wynikający jedynie z dokumentów za rok 2022 (5.000 zł).

Przykład 2
Rzeczywisty dochód rodziny z dnia składania wniosku wynosi 3.500 zł miesięcznie, ale z zaświadczenia za rok 2022 wynika, że jest to dochód za cały rok. Sytuacja taka wynika z podjęcia pracy przez członka rodziny pod koniec 2022 roku i wykazywaniem przez Urząd Skarbowy jedynie wynagrodzenia za jeden miesiąc. Oświadczenie o dochodach musi w takim przypadku obejmować dwa elementy: pierwszy to udokumentowanie dochodu za rok 2022, drugi zgłoszenie uzyskania dochodu w roku bazowym (tj. faktu, że wykazany dochód za rok 2022 był dochodem za jeden miesiąc i w dalszym ciągu jest uzyskiwany).

Nie każda sytuacja może być jednak uznana za utratę lub uzyskanie dochodu. Okoliczności te wymienia ustawa o świadczeniach rodzinnych i są nimi:

w kategorii utraty dochodu:
- uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
- utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utrata dochodu w związku z utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 
- utrata nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,
- utrata dochodu w związku z wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
- utrata świadczenia rodzicielskiego,
- utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7.

w kategorii uzyskania dochodu:
- zakończenie urlopu wychowawczego,
- uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- uzyskanie dochodu w związku z uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym lub
świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, 
- uzyskanie dochodu w związku z rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
- uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 

Ustawa przewiduje kilka sytuacji kiedy wykazywanie we wniosku rodziców i ich dochodów nie jest wymagane. Sytuacje te mają miejsce, gdy są spełnione następujące warunki:

Sytuacja 1
Student nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (wzór oświadczenia) oraz ukończył 26 lat
Sytuacja 2
Student nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (wzór oświadczenia) oraz ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek
Sytuacja 3
Student nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (wzór oświadczenia) oraz pozostaje w związku małżeńskim
Sytuacja 4
Student nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (wzór oświadczenia) oraz osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.

Sytuacja 5
Student nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (wzór oświadczenia) oraz posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia ww. oświadczenia jest wyższy lub równy kwocie 930,35 zł netto.

Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego posiadane przez okres 12 miesięcy. Uznaje się źródło dochodu jako stałe również w sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta w roku bazowym później niż w styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy.
Stałe źródło dochodów dokumentuje się m.in. zaświadczeniem z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowami cywilnoprawnymi (zlecenia, o dzieło), decyzją właściwego organu o przyznaniu renty, wyrokiem sądowym zasądzającym alimenty, zaświadczeniami o wysokości osiągniętego dochodu (zaświadczenie z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu i inne).

Uwaga! Jeżeli obliczony dochód na osobę wyniesie 600 zł lub mniej student ma obowiązek przedstawienia zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w roku złożenia wniosku o stypendium ze świadczeń z pomocy społecznej lub udokumentowania innych źródeł dochodu (tj. takich, aktualnych żródeł, których nie uwzględnia się w dochodzie do stypendium). Wskazanie w dodatkowych źródłach wsparcia (przelewów, darowizn) od rodziców powoduje, że oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami nie jest uwzględniane i student ma obowiązek wykazania rodziców i ich dochodów. 

Sytuacja 6
Student ma zasądzone alimenty od obojga rodziców nie później niż w roku bazowym (2022).

Dla każdego rozpatrzonego wniosku w systemie USOSweb udostępniana jest podpisana cyfrowo decyzja, z której treścią można zapoznać się za potwierdzeniem składanym automatycznie w formie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) odnotowywanego w systemie.

W pierwszej kolejności wniosek zmienia status na rozpatrzony, o czym wnioskodawca jest powiadamiany wiadomością e-mail oraz w USOSweb. Na tym etapie nie ma możliwości zapoznania się z treścią decyzji.

Zapoznanie się z treścią decyzji jest możliwe po jej podpisaniu przez organ przyznający i udostępnieniu (o czym wnioskodawca jest powiadamiany w odrębnej wiadomości).

W celu odebrania decyzji należy:
1) zalogować się do USOSweb,
2) otworzyć zakładkę "DLA WSZYSTKICH”
3) wybrać zakładkę "Lista pism administracyjnych"
4) kliknąć "odbierz" przy udostępnionej decyzji,
5) wpisać kod autoryzacyjny otrzymany na adres e-mail w domenie pbs.edu.pl

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich w I instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru (doręczenia) decyzji.

Odebrane decyzje są jedyną podstawą do wnoszenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowanych do rektora jako II instancji.

Wniosek w II instancji rozpatrywany jest wyłącznie w zakresie treści i dokumentacji wniosku będącego podstawą wydania zaskarżonej decyzji. 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy może być złożony w następujący sposób:
1)    na piśmie – wniosek wniesiony na piśmie powinien być podpisany przez wnoszącego,
2)    w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych (ePUAP: /UTPBYDGOSZCZ/SkrytkaESP) - wniosek wniesiony w postaci elektronicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w formie pisemnej (patrz pkt. 1) składa się w Biurze świadczeń dla studentów lub dostarcza za pośrednictwem operatora pocztowego na adres tego Biura (Uwaga! W przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej za datę złożenia uważa się datę wpływu wniosku).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zawierać następujące elementy:
1)    wskazanie wnioskodawcy,
2)    adres wnioskodawcy,
3)    roszczenie wobec rozstrzygnięcia zaskarżonej decyzji,
4)    podpis wnioskodawcy.

Do wniosku o ponowne rozpatrzenie nie dołącza się dokumentów uprzednio złożonych w USOSweb z wnioskiem o świadczenie.

Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesione na adres poczty elektronicznej (e-mail) pozostawia się bez rozpoznania.
 

Status „pozostawiony bez rozpoznania” uzyskuje wniosek, którego wnioskodawca, pomimo wezwania, nie uzupełnił brakujących informacji lub dokumentów niezbędnych w procesie jego rozpatrywania.
W przypadku, gdy wniosek w I instancji uzyskał status „pozostawiony bez rozpoznania” możliwe jest jedynie złożenie kolejnego wniosku. Nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 

Stypendia socjalne przyznawane są na rok akademicki i wypłacane, w zależności od decyzji rektora (podejmowanej w miesiącu listopadzie każdego roku) przez okres:
1) 9 miesięcy (nie dłużej jednak niż do czerwca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim) lub
2) 10 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lipca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do lipca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim).

Liczba miesięcy, na którą zostanie przyznane stypendium uzależniona jest od miesiąca złożenia wniosku o stypendium.

W roku akademickim 2022/2023 stypendium przyznawane było na maksymalny okres 10 miesięcy.

Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wygasa również z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów co najmniej równorzędnego stopnia.

Student traci prawo do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości począwszy do miesiąca następującego po miesiącu, w którym wygasła przesłanka do otrzymywania zwiększenia tj. student zrezygnował z zakwaterowania w Domu Studenta lub zrezygnował z odbywania części studiów poza Politechniką. W takim przypadku student dalej otrzymuje jedynie podstawową kwotę stypendium socjalnego bez zwiększenia.
 

Terminy wypłat ogłaszane są w Aktualnościach w USOSweb.

Warunkiem wypłaty przyznanego świadczenia jest odebranie decyzji administracyjnej. W przypadku stypendium socjalnego wypłata następuje na podstawie decyzji ostatecznej tj. takiej, od której nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (upłynęło 14 dni kalendarzowych od daty odbioru decyzji). 
Student, który otrzymał decyzję pozytywną może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i w ten sposób skrócić 14-dniowy okres oczekiwania na status decyzji ostatecznej. Wzór oświadczenia, składanego w Biurze Świadczeń dla Studentów Centralnego Dziekanatu, stanowi załącznik (pobierz).

Listy stypendialne (do wypłaty) w danym miesiącu zamykane są na 7 dni roboczych przed planowaną wypłatą świadczeń. Osoby, które odbiorą decyzję po zamknięciu list otrzymają wypłatę stypendium z wyrównaniem w kolejnym miesiącu.

Wszystkie świadczenia wypłacane są na rachunek bankowy wnioskodawcy prowadzony w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie Polski. 

Wprowadzenie pierwszego numeru konta możliwe jest w trakcie wypełniania wniosku o stypendium lub w zakładce DLA WSZYSTKICH => MOJE DANE.

Zmianę konta bankowego (jeżeli wniosek o stypendium pokazuje nieaktualny numer) należy zgłosić przed podpisaniem wniosku w zakładce DLA STUDENTÓW => MOJE STUDIA => Podania (zgłoszenie zmiany numeru rachunku bankowego). Nowy numer pojawi się we wniosku następnego dnia po jego wprowadzeniu przez pracownika Biura świadczeń dla studentów. Tylko taka kolejność spowoduje złożenie wniosku z prawidłowym numerem. 

Jeżeli zmiana numeru rachunku nastąpiła po otrzymaniu decyzji o przyznaniu świadczenia zgłoszenie zmiany należy dokonać nie później niż 7 danego miesiąca. Zgłoszenie zmiany po tym terminie spowoduje wypłatę świadczenia za dany miesiąc na poprzedni rachunek bankowy.

W przypadku braku poinformowania uczelni o zmianie rachunku lub podania błędnego numeru, Politechnika nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy.
 

rodzina studenta – członkowie rodziny, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. 
1) student;
2) małżonek studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
3) rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

rok bazowy – rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, na który przyznawane jest stypendium (np. dla roku akademickiego 2023/2024 rokiem bazowym jest rok 2022);

zasady obliczania dochodu w rodzinie - zasady wyszczególnione w załączniku nr 1 do Zarządzenia zobacz

USOSweb – Uniwersytecki System Obsługi Studiów dostępny pod adresem https://usosweb.pbs.edu.pl/
 

1. Rodzeństwo pełnoletnie się nie uczy, ale mieszka razem z nami. Czy liczy się do dochodu?
Odp. Tak, ale tylko w przypadku, gdy rodzeństwo posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

2. Czy dostarczyć zaświadczenie z przedszkola lub szkoły podstawowej?
Odp. Dokumentem potwierdzającym posiadanie niepełnoletnigo rodzeństwa lub dzieci jest co do zasady odpis skrócony aktu urodzenia, w sytuacji braku aktu może być zaświadczenie z przedszkola lub szkoły

3. Nie mam żadnych dochodów, czy muszę dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego?
Odp. Tak, Urząd Skarbowy w takim przypadku zaświadczy o braku dochodów.

4. Nie mam zasądzonych alimentów, ale dostaję gotówkę od ojca. Jak to udokumentować?
Odp. W takim przypadku należy udokumentować dochody ojca i wskazać go w członkach rodziny. Alimenty dokumentuje wyłącznie: odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub inny tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd, zobowiązujący do alimentów na rzecz osób w rodzinie. 

5. Mieszkamy z babcią. Czy liczy się do dochodu?
Odp. Co do zasady - nie, chyba, że babcia jest opiekunem prawnym wnioskodawcy na co można przedstawić dokumenty z sądu rodzinnego,

6. Czy praca wakacyjna liczy się do dochodu?
Odp. Jeżeli zatrudnienie ustało, a było wykazywane w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego za rok 2022 można je zgłosić jako utratę dochodu. 

7. Nie mam wszystkich dokumentów do zgłoszenia utraty dochodu, umowy zlecenia zaginęły. Jak mogę udokumentować dochód utracony?
Odp. Utracone umowy, z których wynika okres zatrudnienia można udokumentować oświadczeniem, w którym należy wskazać potrzebne dane i umotywować brak umów. Oświadczenie powinno mieć odpowiednią formę tzn. rozpoczynać się od słów "świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że ....." i kończyć zdaniem "Wnoszę o uwzględnienie niniejszego oświadczenia przy rozpatrywaniu wniosku o stypendium socjalne".

8. Nie otrzymałem PIT-11 od pracodawcy i nie mogę udokumentować kwoty utraconego dochodu. Co zrobić?

Otwórz stronę https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ przejdź do e-pit i zaloguj się. W zakładce "dokumenty źródłowe" znajdują się wszystkie PITy wystawione na Twoje nazwisko w danym roku. Naciśnij CTRL+P i wydrukuj dokument do PDF. 

9. Mam niski dochód poniżej 600 zł. Jak mam udokumentować, że mam inne źródła utrzymania?
Odp. W sytuacji, gdy oświadczenie o dochodach wyliczy dochód niższy lub równy 600 zł we wniosku o stypendium na ekranie 5 zostaniesz poproszony o wskazanie innych źrodeł utrzymania. Pamietaj, że muszą być to źródła aktualne w dniu składania wniosku. Szczegóły znajdziesz w instrukcji do wniosku o stypendium socjalne - str. 10.


 

Biuro świadczeń dla studentów –  Biuro funkcjonujące w strukturze Centralnego Dziekanatu, odpowiedzialne w Politechnice Bydgoskiej za obsługę wszystkich świadczeń dla studentów z funduszu stypendialnego tj. stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych, stypendiów rektora oraz zapomóg.

Biuro znajduje się w głównym kampusie w Fordonie w budynku J – pok. 107.

Kontakt w sprawach złożonych wniosków:

obsługa studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
mgr Ewelina Borowska, tel.  52 374-92-95, e-mail: Ewelina.Borowska@pbs.edu.pl

obsługa studentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Wydziału Zarządzania
mgr inż. Agnieszka Michalik, tel.  52 374-94-58, e-mail: Agnieszka.Michalik@pbs.edu.pl

obsługa studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Sztuk Projektowych
mgr Violetta Kuczbańska, tel.  52 374-94-38, e-mail: Violetta.Kuczbanska@pbs.edu.pl

Adres do korespondencji:
Politechnika Bydgoska
Biuro świadczeń dla studentów
Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
 

Instrukcje USOSweb: