Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przyznawane są na rok akademicki i wypłacane, w zależności od decyzji rektora (podejmowanej w danym roku akademickim w m-cu listopadzie) przez okres: 
-   9 miesięcy (nie dłużej jednak niż do czerwca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim) lub
-  10 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lipca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym lub do lipca włącznie w przypadku studiów kończących się semestrem letnim).

 

O stypendium socjalne można wnioskować od października do czerwca danego roku akademickiego.  Liczba miesięcy, na którą zostanie przyznane stypendium, uzależniona jest od miesiąca złożenia wniosku o stypendium bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące. 

Student ubiegający się o stypendium socjalne składa:
a)    oświadczenie o dochodach (podpisany wydruk po uprzednim jego wypełnieniu w USOSweb),
b)    wniosek o stypendium (podpisany wydruk po uprzednim jego wypełnieniu w USOSweb),
c)    niezbędne oryginały dokumentów lub uwierzytelnioną ich kopię.
Oświadczenie o dochodach należy wypełnić przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium. 

Kopia dokumentu niezbędnego do ustalenia prawa i wypłaty stypendium może być uwierzytelniona przez pracownika dziekanatu, notariusza lub instytucję, która dokument wydała. 

Wnioski udostępnione będą w USOSweb począwszy od 3 października br. od godz. 16.00. 

Uwaga! samo zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia; jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku).

Jeśli złożony zostanie wniosek niekompletny wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia brakującej dokumentacji ze wskazaniem terminu realizacji. Wezwanie zostanie wysłane na adres e-mail w domenie pbs.utp.edu.pl. Bardzo ważne jest zatem codzienne sprawdzanie skrzynki mailowej i dotrzymanie terminu. Brak uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Nie kończy to jednak możliwości ubiegania się o świadczenie. Student może złożyć nowy wniosek o stypendium rozpoczynając całą procedurę od początku. 
Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, a sytuacja materialna ulegnie pogorszeniu (nastąpi utrata dochodu lub zwiększenie liczby członków rodziny) można złożyć kolejny wniosek o stypendium.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowego progu dochodowego. Obecnie próg ten wynosi 1.051,70 zł.  Rektor może ustalić niższy próg dochodowy w zależności od liczby wniosków oraz posiadanych środków. Od wielu lat ustalany jest jednak próg maksymalny, do którego przysługuje świadczenie czyli 1.051,70 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta osiągniętego w roku bazowym (2021), z zastrzeżeniem przepisów o dochodzie utraconym i uzyskanym.

Szczegółowe zasady obliczania dochodu określa Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów.

Liczbę członków rodziny przyjmuje się według stanu na dzień składania wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której postępowanie o przyznanie alimentów na rzecz studenta zostało wszczęte po roku 2021. W takiej sytuacji do składu rodziny wliczany jest również rodzic studenta, od którego dochodzone są alimenty i jego dochody.

Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się następujące osoby oraz dochody przez nie osiągane:
1)    studenta;
2)    małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
3)    rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (wzór nr 11 lub wzór nr 12) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
1)    ukończył 26 rok życia;
2)    pozostaje w związku małżeńskim;
3)    ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 8 pkt 2 niniejszego paragrafu;
4)    osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
5)    posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym (2021) oraz w roku bieżącym (2022) w miesiącach poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest wyższy lub równy kwocie netto 930,35 zł. 

Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej określa art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, są to: 
1)    przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
2)    dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
3)    dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:
1)    świadczeń otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomóg, stypendium rektora, stypendium finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowanego przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną, stypendium ministra
2)    stypendiów otrzymywanych przez uczniów i studentów w ramach: 
        a)    funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
        b)    niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
        c)    umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych;
3)    świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4)    stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego lub spółdzielnie socjalne 
5)    dochodów niewymienionych w katalogu dochodów nieopodatkowanych np. 
       a)    świadczeń rodzinych przyznanych rodzinie na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego tj. zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńczego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia  pielęgnacyjnego; jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
       b)    świadczeń z pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej tj. zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego, zasiłku i pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie, pomocy na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej, wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd;
      c)    świadczenia wychowawczego przyznanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+);
     d)    dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Student jest zobowiązany do wykazania i udokumentowania wszystkich dochodów osiągniętych w roku bazowym przez członków rodziny. Dotyczy to również rodzeństwa lub dzieci, które w roku 2021 ukończyło 18 lat. Wykaz dokumentacji, na podstawie której określa się skład rodziny oraz wysokość dochodu wymienia Załącznik nr 2 do Regulaminu do Regulaminu świadczeń dla studentów.

W sytuacji, gdy wykazany dochód jest niższy lub równy 600 zł na osobę miesięcznie odmawia się przyznania stypendium jeśli student nie dostarczy:
1)    aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o aktualnej sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny lub (w przypadku nie korzystania z pomocy opieki społecznej) 
2)    oświadczenia (wzór nr 16) o przyczynie niedołączenia zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 1)  wraz z dokumentami potwierdzającymi aktualne źródła utrzymania rodziny, których student nie udokumentował we wniosku o stypendium (tj. dochody stanowiące źródła utrzymania rodziny, których nie uwzględnia się w dochodzie o stypendium).

Student, któremu przysługuje stypendium socjalne może otrzymywać w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwiększonej wysokości tj. w szczególności z tytułu:
1)    zamieszkania w Domu Studenta Politechniki jeżeli odległość od Uczelni miejsca stałego zamieszkania wynosi nie mniej niż 50 km (dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych jeżeli w dniu wydania decyzji I instancji wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie stacjonarnej lub hybrydowej);
2)    zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w okresie odbywania części studiów poza Politechniką, gdy studia te odbywają się na zasadzie oddelegowania przez Politechnikę np. w ramach programów wymiany zagranicznej lub krajowej;
3)    korzystania przez wnioskodawcę lub pozostawania wnioskodawcy na utrzymaniu rodziny korzystającej ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub zasiłków okresowych;
4)    zupełnego sieroctwa wnioskodawcy, który nie ukończył 26 roku życia;
5)    konieczności poniesienia kosztów zakupu komputera w celu uczestniczenia w zajęciach realizowanych w formie zdalnej lub hybrydowej,
6)    posiadania statusu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
W przypadku jednoczesnego spełniania więcej niż jednego kryterium, o których mowa w pkt 1-6 zwiększenie stypendium socjalnego przysługuje za jedno z nich. 
Odległość od Uczelni miejsca stałego zamieszkania wnioskodawca oświadcza we wniosku o stypendium z uwzględnieniem najkrótszych, rzeczywistych szlaków komunikacyjnych przy użyciu narzędzia Google Maps.

Wnioskodawca jest zobowiązany poinformować Politechnikę (dziekanat) w terminie 7 dni od momentu zaprzestania spełniania następujących przesłanek do otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości:
1)    rezygnacji z zakwaterowania w Domu Studenta;
2)    rezygnacji z odbywania części studiów poza Politechniką;
– pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu pobranych świadczeń.
W przypadkach, o których mowa powyżej student traci prawo do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości począwszy do miesiąca następującego po miesiącu, w którym wygasła przesłanka do otrzymywania zwiększenia. 

Wyjątki dla studentów – obywateli Ukrainy: 

Student – obywatel Ukrainy, o którym mowa w Art. 41 ust. 10 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ubiegający się o stypendium socjalne składa:
a)    wniosek o stypendium (podpisany wydruk po uprzednim jego wypełnieniu w USOSweb) 
b)    oświadczenie o dochodach (podpisany wydruk po uprzednim jego wypełnieniu w USOSweb) będące odpowiednikiem oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej, o którym mowa w Art. 41 ust. 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

lub (gdy jego znajomość języka polskiego nie jest wystarczająca do prawidłowego zrozumienia procedury zawartej w USOSweb): wniosek o stypendium (wzór nr 4), oświadczenie o odbytych dotąd studiach (wzór nr 7) oraz oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej (wzór nr 10). 

Potwierdzenie złożonego oświadczenia dodatkową dokumentacją nie jest wymagane.

Studentom posiadającym status, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przysługuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Składanie wniosków i oświadczenia o dochodach w USOSweb:

Oświadczenie o dochodach należy wypełnić przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium socjalne. Przystępując do jego wypełniania warto zapoznać się z tabelami w Załączniku nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów. W tabelach rozpisane są różne dokumenty w zależności od sytuacji w rodzinie. Należy wybrać te pozycje, które dotyczą Twojego przypadku i je skompletować. Bez dokumentów prawidłowe wypełnienie oświadczenia jest niemożliwe.
Zapoznaj się z Instrukcją aplikowania  o stypendium socjalne pamiętając, że instrukcja nie zawiera wszystkich możliwych scenariuszy sytuacji materialnej. Kluczem do prawidłowego wypełnienia oświadczenia jest uważne czytanie odwołań i pouczeń w treści poszczególnych ekranów oraz posiadanie dokumentacji o dochodach. 

Zaświadczenie o wysokości dochodów dostępne w formie elektronicznej:
Począwszy od lipca 2022 r. można uzyskać zaświadczenie o wysokości dochodów w formie elektronicznej, logując się na stronę www.podatki.gov.pl.
W e-Urzędzie Skarbowym należy wybrać: zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU).
Zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego wydane poprzez e-Urząd Skarbowy ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument papierowy i jest automatycznie podpisane pieczęcią szefa KAS o treści: „Pismo wygenerowane w e-Urzędzie Skarbowym opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej”.
Aby otrzymać zaświadczenie bezpłatnie, w ciągu kilku minut, wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej na stronie www.podatki.gov.pl i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach.
Jak złożyć wniosek:
-    zaloguj się na podatki.gov.pl,
-    wyraź zgodę na e-Korespondencję i uzupełnij dane do powiadomień,
-    w zakładce «złóż dokument» wybierz i uzupełnij zaświadczenie o dochodach ZAS-DFU
-    jeśli złożyłeś zeznanie podatkowe za 2021 rok w ciągu kilku minut odbierz zaświadczenie o swoim dochodzie i przedstaw dokument w instytucji wskazanej we wniosku.

Wydanie zaświadczenia na wniosek złożony w e-Urzędzie Skarbowym nie podlega opłacie skarbowej.
Dokument otrzymany w postaci elektronicznej należy załączyć na ekranie 6A oświadczenia o dochodach w USOSweb. Powyższe jest niezbędne do weryfikacji podpisu elektronicznego na zaświadczeniu.
 


Zapoznaj się z obowiązującym Regulaminem świadczeń dla studentów oraz sprawdź obowiązujące wzory druków i oświadczeń - przejdż do strony