PL

EN

Informacje o Biurze

Rozwój nauczyciela nie dokonuje się samoczynnie. Wymaga stymulacji zewnętrznej i wewnętrznej. Może się zatrzymać na każdej z faz jeżeli okaże się że poziom rozwoju kompetencji zawodowych (choćby najbardziej elementarnych) odpowiada oczekiwaniom instytucji  (Kwiatkowska, 2005). 

Biuro Doskonalenia Dydaktycznego jest komórką organizacyjną Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. W strukturze organizacyjnej Uczelni podlega Prorektorowi ds. kształcenia i spraw studenckich i funkcjonuje w ramach Działu Kształcenia Profesjonalnego. Za pracę biura odpowiada Kierownik Działu Kształcenia Profesjonalnego. Celem Biura Doskonalenia Dydaktycznego jest wspieranie, rozwijanie i upowszechnianie działań na rzecz doskonalenia kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w ramach Szkoły Doktorskiej, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w Politechnice. Biuro współpracuje ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. 

Do zadań Biura Doskonalenia Dydaktycznego należy: 

  • integrowanie społeczności akademickiej wokół problematyki zapewniania najwyższej jakości kształcenia w Uczelni; 
  • organizowanie współpracy w ramach społeczności akademickiej na rzecz doskonałości dydaktycznej; 
  • inicjowanie, wdrażanie i wspieranie działań w zakresie ciągłego podnoszenia jakości i unowocześniania kształcenia oraz rozwijania doskonałości dydaktycznej w Uczelni; 
  • upowszechnianie i promowanie najlepszych praktyk dydaktycznych w kontekście wzorcowych rozwiązań światowych oraz osiągania przez Uczelnię założeń docelowego modelu zarządzania procesem kształcenia; 
  • diagnozowanie potrzeb nauczycieli akademickich, stałego rozwoju ich kompetencji i monitorowanie efektów doskonalenia dydaktycznego. 

 Biuro Doskonalenia Dydaktycznego będzie zapewniać wsparcie dla nauczycieli akademickich w zakresie: 

  • działań służących rozwojowi narzędzi i metod dydaktyki szkoły wyższej; 
  • wymiany dobrych praktyk krajowych i/lub zagranicznych w zakresie doskonalenia dydaktyki; 
  • badań dydaktyki ogólnej i przedmiotowej (w tym metodyki nauczania zdalnego) oraz upowszechniania ich wyników w celu podnoszenia jakości kształcenia; 
  • inicjowania tworzenia zespołów, zajmujących się wspieraniem dydaktyki ogólnej lub przedmiotowej w wymiarze praktycznym lub teoretycznym.

Biuro powstało na potrzeby realizacji projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tego projektu jest doskonalenie zdolności instytucjonalnej uczelni i doskonalenie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni, mające na celu poprawę jakości kształcenia. Realizacja projektu ma przyczynić się do wdrażania reform na uczelni w zakresie m.in. zarządzania procesem dydaktycznym, zarządzania jakością kształcenia, jak i rozwoju kadry dydaktycznej, dydaktyczno-naukowej oraz kadry wspierającej. Celem projektu w Politechnice Bydgoskiej im. Jana  i Jędrzeja Śniadeckich jest m.in. wsparcie zmian organizacyjnych oraz podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej.  Projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni” jest skierowany do nauczycieli akademickich chcących podnieść swoje kompetencje dydaktyczne oraz kadry wspierającej proces kształcenia  w zakresie zwiększenia kompetencji zarządczych i miękkich.  Termin realizacji projektu: 01.07.2022 – 30.09.2023 r. Więcej informacji na temat projektu patrz: https://pbs.edu.pl/pl/projekt/doskonalosc-dydaktyczna-uczelni