PL

EN

Szkolenia

Regulamin rekrutacji na szkolenia w projekcie „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” 

§ 1 

1. Projekt pt. „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni" jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. 
2. Okres realizacji Projektu: 01.07.2022 r.-30.09.2023 r. 
3. Głównym celem Projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej. 
4. Projekt pt. „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni" jest skierowany do nauczycieli akademickich chcących podnieść swoje kompetencje dydaktyczne oraz kadry wspierającej proces kształcenia w zakresie zwiększenia kompetencji zarządczych.  

§ 2 

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: 
Projekt – projekt pt. „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni" realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. 
Biuro Doskonalenia Dydaktycznego (BDD) - jest komórką organizacyjną Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. W strukturze organizacyjnej Uczelni podlega Prorektorowi ds. kształcenia i spraw studenckich i funkcjonuje w ramach Działu Kształcenia Profesjonalnego. Za pracę biura odpowiada Kierownik Działu Kształcenia Profesjonalnego. 
Szkolenie – szkolenie realizowane w ramach projektu pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w obszarze kompetencji dydaktycznych lub zarządczych. 
Uczestnik Projektu – nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz pracownicy Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich niebędący nauczycielami akademickimi wspierający proces kształcenia zakwalifikowani do udziału w szkoleniach.  
Komisja Rekrutacyjna – zespół składający się z Kierownika Projektu, co najmniej dwóch członków personelu projektu, którzy oceniają formularze rekrutacyjne i jednocześnie nie biorą udziału w danej rekrutacji.  

§ 3 

W ramach Projektu organizowane są następujące szkolenia: 
1. Szkolenia przeprowadzone przez firmy zewnętrzne wyłonione na drodze przetargu (tryb podstawowy): 

a) szkolenie certyfikowane w zakresie podnoszenia kompetencji miękkich „Szkoła Tutorów Akademickich” -  64 h szkoleniowe realizowane w trybie 8 dni szkoleniowych w cyklach 2-dniowych – szkolenie dla 18 osób; 
b) szkolenia certyfikowane w zakresie podnoszenia kompetencji miękkich „Akredytowany praktyk tutoringu” -  48 h szkoleniowych, w trybie 6 - dniowym, w cyklach 2 - dniowych – szkolenie dla 18 osób, szkolenie dedykowane absolwentom udokumentowanego, specjalistycznego szkolenia z zakresu tutoringu/minimum  56 godzin szkoleniowych; 
c) szkolenie certyfikowane w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych „Sztuka dydaktyki akademickiej” -  64 h szkoleniowe, 8 dni szkoleniowych, w cyklach  2 - dniowych – szkolenie dla 36 osób; 
d) szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych „Grywalizacja i narzędzia IT w edukacji” -  16 h szkoleniowych, 2 dni szkoleniowe - szkolenie dla  18 osób; 
e) szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych „Nauczanie problemowe (Problem Based Learning)” -  16 h szkoleniowych, 2 dni szkoleniowe - szkolenie dla 18 osób; 
f) szkolenie certyfikowane w zakresie podnoszenia kompetencji zarządczych „Zarządzanie w edukacji i nauce”  - 48h szkoleniowych, w trybie 6 dni szkoleniowych, w cyklach 2 - dniowych – dla 15 osób pełniących funkcje kierownicze; 
g) szkolenie certyfikowane w zakresie podnoszenia kompetencji zarządczych „Mentoring w praktyce” - 48h szkoleniowych, w trybie 6 dni szkoleniowych,  w cyklach 2 - dniowych  – dla 15 osób pełniących funkcje kierownicze. 

2. Szkolenia (w języku polskim) z obszaru nowoczesnych technologii komunikacji  w dydaktyce akademickiej organizowanych przez Studium Języków Obcych w postaci webinarium (45 min) i warsztatów odbywających się przy komputerach w siedzibie uczelni i obejmujących część instruktażową oraz konsultacje indywidualne (4x45 min): 
a) Canva – webinarium (45 min) i warsztat (4x45min – jedno spotkanie)- dla 10 osób; 
b) EdPuzzle – webinarium (45 min) i warsztat (4x45min – jedno spotkanie)- dla 10 osób; 
c) Gimkit – webinarium (45 min) i warsztat (4x45min – jedno spotkanie)- dla 10 osób; 
d) Genially – webinarium (45 min) i warsztat (4x45min – jedno spotkanie - dla 10 osób; 
e) Mentimeter  – webinarium (45 min) i warsztat (4x45min – jedno spotkanie) - dla 10 osób; 
f) Quizlet – webinarium (45 min) i warsztat (4x45min – jedno spotkanie) - dla 10 osób; 
g) Wordwall – webinarium (45 min) i warsztat (4x45min – jedno spotkanie)- dla 10 osób; 
h) Kahoot – webinarium (45 min) i warsztat (4x45min – jedno spotkanie)- dla 10 osób. 

§ 4 

1. W rekrutacji na szkolenia mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy zatrudnieni  
w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz pracownicy Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich niebędący nauczycielami akademickimi wspierający proces kształcenia bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną, chcący podnieść swoje kompetencje dydaktyczne oraz kompetencje zarządcze.  
2. Liczbę uczestników szkoleń determinują limity miejsc na poszczególne szkolenia, wynikające z wniosku o dofinansowanie Projektu. 
3. Rekrutację prowadzi Biuro Doskonalenia Dydaktycznego.
4. Informacje o terminach rekrutacji zamieszczone będą na stronie Biura Doskonalenia Dydaktycznego, patrz: https://pbs.edu.pl/pl/pracownik/ksztalcenie/biuro-doskonalenia-dydaktycznego/szkolenia
5. Kwalifikacji do udziału w szkoleniu dokonuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych formularzy rekrutacyjnych.
6. Komisja Rekrutacyjna przygotowuje listę osób zakwalifikowanych do udziału  w szkoleniach (lista rankingowa - podstawowa) oraz listę rezerwową.  
7. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną  w postaci maila przesłanego na adres służbowy w domenie pbs.  
8. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej wcześniej zakwalifikowanych.  
9.  Od decyzji o zakwalifikowaniu na listę rankingową - podstawową lub rezerwową nie przysługuje odwołanie.  
10. Pracownicy wskazani w punkcie 1 mogą wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu. 

§ 5 

1. Kryteria kwalifikacji na szkolenia dla nauczycieli akademickich w grupie pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych realizowanych przez wykonawców  zewnętrznych: 

a) zatrudnienie jako nauczyciel akademicki w grupie pracowników dydaktycznych, lub badawczo-dydaktycznych  (1 pkt); 
b) zatrudnienie na pierwszym etacie w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (1 pkt); 
c) staż pracy dydaktycznej: 0-3 lata (1 pkt), 4 lata i więcej (2 pkt-y); 
d) deklaracja uczestnika szkolenia, że treści poznane podczas szkoleń uwzględnione zostaną w czasie tworzenia karty przedmiotu (sylabusa), maksymalnie w ciągu dwóch lat  od ukończenia szkolenia (1pkt); 
e) wyrażenie gotowości prowadzenia szkoleń dla pracowników Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z zakresu uzyskanych certyfikatów/ zaświadczeń  w organizowanych przez Biuro Doskonałości Dydaktycznej (po zakończeniu projektu), jeżeli zaistnieje taka potrzeba (2 pkt-y);
f) wyrażenie gotowości przestrzegania warunków regulaminu rekrutacji na szkolenia w projekcie „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” (1 pkt).

 

2. Kryteria kwalifikacji na szkolenia dla nauczycieli akademickich w grupie pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych realizowanych z obszaru nowoczesnych technologii komunikacji w dydaktyce akademickiej organizowanych przez Studium Języków Obcych. 

a) zatrudnienie jako nauczyciel akademicki w grupie pracowników dydaktycznych, lub badawczo-dydaktycznych (1 pkt); 
b) zatrudnienie na pierwszym etacie w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (1 pkt); 
c) staż pracy dydaktycznej: 0-3 lata (2 pkt-ty), 4 lata i więcej (1 pkt); 
d) deklaracja, że umiejętności i narzędzia poznane podczas szkoleń wykorzystane będą do prowadzenia zajęć dydaktycznych i tworzenia materiałów edukacyjnych dla studentów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich maksymalnie w ciągu dwóch lat od ukończenia szkolenia (1 pkt); 
e) deklaracja uczestnika o samodzielnym wykorzystywania narzędzi udostępnianych  w ramach subskrypcji przez Studium Języków Obcych Politechniki Bydgoskiej im. Jana  i Jędrzeja Śniadeckich oraz nieudostępniania ich osobom trzecim; 

3. Kryteria kwalifikacji na szkolenia dla nauczycieli akademickich w grupie pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych pełniących funkcje kierownicze oraz dla pracowników nie będących nauczycielami akademickim wspierających proces kształcenia pełniących funkcje kierownicze: 

a) zatrudnienie w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na podstawie umowy o pracę (1 pkt); 
b) zatrudnienie na pierwszym etacie w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (1 pkt); 
c) pełnienie funkcji kierowniczych i wspierających w zakresie dydaktyki i jakości kształcenia (3 pkt-y); 
d) rodzaj pełnionej funkcji: rektor/prorektor  (2 pkt-y); dziekan/prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich (2 pkt-y), kierownik jednostki/komórki organizacyjnej (1 pkt); 
e) wyrażenie gotowości przestrzegania warunków regulaminu rekrutacji na szkolenia w projekcie „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” (1 pkt).

4. W przypadku dużej liczby kandydatów i uzyskania takiej samej liczby punktów decydować będą wskaźniki realizacji projektu oraz kolejność zgłoszeń.  

§ 6 

Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do wypełnienia dokumentów projektowych.

§ 7 

1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do:  
a) przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu; 
b) regularnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach;  
c) systematycznego realizowania programu szkolenia;  
d) podnoszenia kompetencji poprzez aktywne i efektywne uczestnictwo w szkoleniu;  
e) każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach (niezwłocznie, w terminie dwóch dni roboczych należy poinformować BDD wysyłając maila na adres: katarzyna.marszalek@pbs.edu.pl o zaistniałym fakcie i terminie zwolnienia); 
f) wypełnienia  testu przed i po. 

2. Uczestnik szkolenia jest uprawniony do: 
a) nieodpłatnego uczestnictwa w szkoleniu; 
b) otrzymania certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.  

3. Uczestnik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe przesłane przez Organizatora lub umieszczone na platformie w trakcie szkolenia podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich. 

§ 8 

W przypadku, gdy z przyczyn losowych, szkolenie nie będzie mogło się odbyć w ustalonym terminie, BDD zastrzega sobie zmianę terminu. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie drogą mailową.  

§ 9 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres realizacji Projektu.  
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy wewnętrzne Uczelni.  
3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Projektu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez przesłanie informacji o zmianie na adres e-mail Uczestnika.