PL

EN

Fundacja Pischingera

Fundacja Pischingera została zarejestrowana 3.12.1991 roku początkowo pod nazwą Fundacja "Rozwój ATR", zgodnie z ówczesną nazwą uczelni. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach/ tj..Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz.203/ i Statutu Fundacji.

Siedziba Fundacji:
al. prof. S. Kaliskiego 7; 85-796 Bydgoszcz
tel.: +48 519 116 498
e-mail: fundacja.rozwojutp@pbs.edu.pl

Dane do faktury:
Fundacja Pischingera
al. prof. S. Kaliskiego 7; 85-796 Bydgoszcz
NIP 554-01-69-805

REGON 090463052
KRS: 0000037477

Konto: Bank PEKAO S.A. II O/Bydgoszcz, nr 84 1240 3493 1111 0000 4305 9429
Nr księgi rejestrowej Fundacji: Sygn. Akt XVI Ns Rej. F-1428/91 poz. 1866
 

Zarząd Fundacji:

 • Michał Grzybowski, prezes zarządu
 • Katarzyna Nowakowska, wiceprezes, członek zarządu
 • Agnieszka Maćkowska, specjalista ds. finansowo-księgowych, członek zarządu

Rada Nadzorcza Fundacji:

 • Marcin Janczylik, przewodniczący
 • Dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ, członek
 • Dr hab. inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ, członek
 • Dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ, członek

Zgodnie ze statutem Fundacji celem podstawowym jej działalności jest działanie na rzecz rozwoju nauki i edukacji na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Cel ten może być realizowany poprzez:

 • promocję osiągnięć naukowych i wynalazczych,
 • wspieranie rozwoju kadr naukowych,
 • organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów, wystaw, szkoleń,
 • prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej i informacyjnej oraz bibliotecznej,
 • wspieranie działalności studenckiej (kulturalnej, sportowej),
 • działalności w zakresie preorientacji zawodowej i współpracy z absolwentami i ich stowarzyszeniami,
 • wspieranie inwestycji uczelnianych, w tym zakupy aparatury.
 • Fundacja, jako organizacja działająca na zasadzie non profit, ma możliwość występowania jako kontrahent do umów bez przetargu.

Fundacja oferuje pomoc w realizacji wszelkich pomysłów dotyczących uzyskiwania efektów służących rozwojowi uczelni (np. aplikacje o projekty oferowane przez Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, itp.). Darowizny wpływające od osób prywatnych, stowarzyszeń oraz sponsorów instytucjonalnych i biznesowych powiększają majątek Fundacji, który w całości przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.