PL

EN

Kalendarium uczelni

Powołanie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej z dwoma wydziałami: Mechanicznym i Chemicznym

Utworzenie Biblioteki Głównej WSI
 

Przejęcie, po zasadniczej szkole zawodowej, pierwszego budynku WSI przy ul. Olszewskiego (obecnie Ks. A. Kordeckiego) 20
 

Czasowe zawieszenie działalności Wydziału Chemicznego

Oddanie do użytku hali warsztatowej przy ul. Olszewskiego 20

Powołanie Wydziału Telekomunikacji

Oddanie do użytku budynku B, obecnego rektoratu, przy ul. Olszewskiego 20

Przekształcenie uczelni wieczorowej w Wyższą Szkołę Inżynierską z uprawnieniami do prowadzenia zajęć w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym
Powstanie Wydziału Ogólnotechnicznego o kierunkach mechanicznym i elektrycznym
Powstanie Studium Wychowania Fizycznego i Studium Wojskowego

Utworzenie Studium Języków Obcych
Przekształcenie Wydziału Telekomunikacji w Wydział Elektrotechniki i Telekomunikacji

Reaktywacja działalności Wydziału Technologii Chemicznej

Utworzenie Wydziału Budownictwa Lądowego
Przejęcie przez WSI budynków przy ul. Seminaryjnej 3 oraz Grodzkiej 18-20
Powołanie przez WSR w Poznaniu punktu konsultacyjnego w Bydgoszczy; uruchomienie studiów rolniczych dla pracujących

Nadanie WSI imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uruchomienie Czytelni Książek i Czasopism Biblioteki Głównej

Otrzymanie przez uczelnię insygniów rektorskich i dziekańskich oraz księgi pamiątkowej
Otwarcie Ośrodka Obliczeniowego WSI
Utworzenie bydgoskiej Filii Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu z Zamiejscowym Oddziałem Wydziału Rolniczego; uruchomienie dziennych studiów rolniczych
Przekazanie do dyspozycji filii budynków przy ul. Bernardyńskiej 6 i ul. H. Sawickiej (obecnie Mazowiecka) 28

Uruchomienie dziennych studiów zootechnicznych
Powołanie Komisji ds. Wydawnictw, zapoczątkowanie zorganizowanej działalności wydawniczej uczelni

Usamodzielnienie jednostek organizacyjnych filii przez powołanie Zamiejscowego Wydziału Rolniczego z Oddziałem Zootechnicznym

Powstanie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Gliszcz - Wierzchucinek
Uruchomienie obiektów dydaktycznych w Osielsku

Przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej i bydgoskiej Filii Akademii Rolniczej w Poznaniu w Akademię Techniczno-Rolniczą im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę gmachów Ośrodka Akademickiego w Fordonie

Powstanie Instytutu Matematyki i Fizyki
Uzyskanie przez Wydział Rolniczy uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agrotechnika (agronomia)
Reorganizacja struktury uczelni - powołanie systemu instytutowego z Instytutami: Technologii i Eksploatacji Maszyn, Technologii i Inżynierii Chemicznej, Budownictwa Lądowego, Telekomunikacji i Elektrotechniki, Rolniczym, Zootechnicznym, Matematyki i Fizyki, Organizacji, Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Studium Języków Obcych, Studium Wojskowym, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Ośrodkiem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, Biblioteką Główną

Oddanie do użytku pierwszych czterech budynków dydaktyczno-naukowych w Fordonie

Przyznanie Instytutowi Zootechnicznemu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

Powstanie Zakładu Małej Poligrafii

Reorganizacja struktury uczelni - powrót do struktury wydziałowej
Utworzenie międzywydziałowego Studium Pedagogicznego
Uzyskanie przez Wydział Rolniczy uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agrotechnika (agronomia)

Oddanie do użytku dla Wydziału Rolniczego budynku w Fordonie

Włączenie międzywydziałowego Zakładu Kształtowania i Ochrony Środowiska do Wydziału Budownictwa Lądowego jako Zakładu Kształtowania i Ochrony Środowiska
Włączenie Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej do międzywydziałowego Instytutu Matematyki i Fizyki
Likwidacja Studium Wojskowego
Utworzenie Fundacji „Rozwój ATR”
Uczczenie pamięci osób zasłużonych dla ATR: nadanie auli Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej im. prof. Ernesta Pischingera; sali wykładowej w Fordonie – im. prof. Włodzimierza Łoginowa; wmurowanie w sali 118 obiektu Wydziału Zootechnicznego przy ul. Mazowieckiej tablicy upamiętniającej prof. Krystynę Załuska

Powołanie Stowarzyszenia Absolwentów ATR
Utworzenie stanowiska sieci Internet w Instytucie Matematyki i Fizyki
Przeniesienie części katedr i zakładów Wydziału Budownictwa z siedziby przy ul. Grodzkiej do Fordonu
Utworzenie Terenowej Stacji Badawczej przez Katedrę Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Wydziału Budownictwa

Uzyskanie przez Wydział Mechaniczny uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn
Powołanie Uczelnianego Ośrodka Rozległych Sieci Komputerowych
Powstanie węzła uczelnianego sieci Internet

Oddanie do użytku nowej hali technologicznej dla Wydziału Mechanicznego w Fordonie
Powołanie ATR na jednostkę wiodącą Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Bydgoszczy

Zmiana nazwy Wydziału Budownictwa na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Przekształcenie rolniczych zakładów doświadczalnych w stacje badawcze Wydziału Rolniczego i Wydziału Zootechnicznego
Wmurowanie w holu budynku Wydziału Rolniczego przy ul. Bernardyńskiej tablicy upamiętniającej prof. Wojciecha Cieślę
Powołanie kapituły Medalu za Zasługi dla ATR
Przystąpienie uczelni do realizacji programu TEMPUS

Uruchomienie na Wydziale Rolniczym studiów doktoranckich nauk rolniczych
Nadanie tytułu doktora honoris causa ATR prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Grabarczykowi
Początek wydawania pisma uczelnianego ”Biuletyn Informacyjny ATR”

Ustanowienie przez Senat ATR Święta Uczelni
Uruchomieniew Instytucie Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych zaocznych Podyplomowych Studiów Pedagogicznych dla młodych pracowników nauki
Nadanie prof. dr. hab. inż. Adamowi Mazanowskiemu tytułu doktora honoris causa
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
Utworzenie Stacji Monitoringu Związków Organicznych w Środowisku przez Katedrę Chemii Środowiska Naturalnego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Przekształcenie Działu Wydawnictw w Wydawnictwa Uczelniane ATR
Udostępnienie w sieci Internet katalogu komputerowego Biblioteki Głównej
Przystąpienie uczelni do realizacji programów SOCRATES i INCO-Copernicus

Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w ATR
Włączenie Instytutu Matematyki i Fizyki do Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Uzyskanie przez Wydział Zootechniczny uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika
Uzyskanie przez Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja
Przyjęcie przez Senat ATR „Misji Akademii Techniczno-Rolniczej”
Zakończenie budowy hali technologicznej w Fordonie

Uzyskanie przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo
Nadanie prof. dr. hab. inż. Witoldowi Podkówce tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Szczecinie
Początek realizacji programu Leonardo da Vinci
Wdrożenie w Bibliotece Głównej modułu udostępniania zintegrowanego komputerowego systemu bibliotecznego TINLB
Powołanie pierwszego elektronicznego czasopisma uczelni rolniczych EJPAU i uruchomienie serii Agronomy w Wydawnictwach Uczelnianych ATR

Reaktywowanie działalności Stowarzyszenia Absolwentów ATR
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę sal audytoryjnych w Fordonie
Przyjęcie przez Senat „Strategii rozwoju Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy”
I Konferencja Dziekanów Wydziałów Rolniczych Polskich Uczelni Rolniczych
Powołanie przy Dziale Współpracy Międzynarodowej Branżowego Punktu Kontaktowego

Uruchomienie na Wydziale Rolniczym dziennych studiów doktoranckich nauk rolniczych
Oddanie do użytku kompleksu sal audytoryjnych w Fordonie
Nadanie tytułu doktora honoris causa ATR prof. dr. hab. Andrzejowi Dubasowi z Akademii Rolniczej w Poznaniu
Nadanie Medalu za zasługi dla ATR miastu Bydgoszcz
Powołanie ogólnopolskiego czasopisma naukowego Acta Scientiarum Polonorum i uruchomienie serii Agricultura w Wydawnictwach Uczelnianych ATR

Przystąpienie ATR do Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej
Przyjęcie „Programu Polityki Europejskiej” (European Policy Statement)
Uzyskanie przez Wydział Mechaniczny uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn
Nadanie dr hab. Jerzemu Gacy, prof. ATR, tytułu doktora honoris causa Jaroslavskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego (Rosja)

Uzyskanie przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
Powołanie Biura Promocji i Kariery Absolwenta ATR
Przyjęcie do realizacji postanowień Deklaracji Bolońskiej dotyczącej szkolnictwa wyższego w Europie
Utworzenie w Bibliotece Głównej ATR Punktu Informacji Normalizacyjnej
Uruchomienie na Wydziale Mechanicznym dziennych studiów doktoranckich nauk technicznych
Przystąpienie uczelni do Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER

Uzyskanie przez Wydział Rolniczy uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska
Wdrożenie systemu informatycznego HORIZON w Bibliotece Głównej
Powołanie spółki Bydgoski Park Przemysłowy z udziałem ATR

Nadanie tytułu doktora honoris causa ATR prof. dr. hab. Januszowi Załuska (emerytowany profesor ATR) i prof. dr. hab. Andrzejowi Farudze z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Powołanie Rady Konsultacyjnej ATR
Rozpoczęcie realizacji projektu europejskiego Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego KUJPOMRIS w ramach 6. Programu Ramowego UE
Podjęcie przez Senat uchwały w sprawie przekształcenia uczelni w Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Pierwsze Regionalne Targi Własności Przemysłowej i Intelektualnej WIPRO’2006: Wiedza-Innowacyjność-Rozwój
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek Regionalnego Centrum Innowacyjności
Podjęcie przez Senat uchwały zatwierdzającej projekt nowego Statutu ATR
OgólnopolskieXIV Spotkanie Redaktorów Gazet Akademickich w ATR
Zmiana nazwy Wydziału Zootechnicznego na Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Podpisanie przez Prezydenta RP ustawy o zmianie nazwy Akademii Techniczno-Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Nadanie tytułu doktora honoris causa UTP prof. zw. dr. hab. inż. Janowi Harasymowiczowi z Politechniki Krakowskiej i prof. zw. dr. hab. inż. Bolesławowi Wojciechowiczowi z Politechniki Poznańskiej
Powołanie Wydziału Zarządzania
Otwarcie Regionalnego Centrum Innowacyjności

UTP w rankingu Newsweeka został uznany za najlepszą uczelnię w województwie kujawsko-pomorskim
Wybrano nowe władze uczelni - JM Rektorem UTP został wybrany prof. Antoni Bukaluk
Na 57 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "Brussels Innova 2008" wynalazki autorstwa prof. Janusza Prusińskiego, dr hab. Grażyny Harasimowicz -Hermann, prof. UTP i prof. Janusza Hermanna otrzymały medale: złoty z wyróżnieniem i brązowy

Wdrożenie programu pod nazwą „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności”. Przedmiotem projektu jest utworzenie sieci laboratoriów badawczych w obszarze nauk technicznych i przyrodniczych w ramach struktur organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy a także, wzmocnienie potencjału ilościowego i jakościowego uczelni w zakresie infrastruktury badawczej, umożliwiającego prowadzenie badań na rzecz otoczenia gospodarczego na najwyższym poziomie naukowym.  Laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę będą funkcjonowały we współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, parkami przemysłowymi i przedsiębiorstwami w zakresie specjalistycznych badań.


Zainaugurowanie działalności Uniwersytetu Dziecięcyego UTP


Na podstawie zarządzenia rektora UTP nr 38/2008/2009 Wydział Mechaniczny zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wydział Rolniczy UTP obchodził jubileusz 40−lecia

Uczelnia zainaugurowała nowy rok akademicki, w którym przypada jubileusz 60-lecia jej funkcjonowania.
Odbyła się uroczystość nadania doktoratu honorowego UTP prof. Marianowi Różyckiemu.
Zainaugurowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku UTP
Rektor dr hab. inż. Antoni Bukaluk, został uhonorowany godnością doktora honoris causa przez Odlar Yurdu University w Baku w Azerbejdżanie

Trwają obchody 60-lecia uczelni
Na uczelni odbyło się Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
Nadanie tytułu honoris causa UTP prof. dr. Gerhardowi Ertlowi, laureatowi nagrody Nobla z chemii w 2007r.

Tablicami pamiątkowymi uczczono na uczelni pamięć profesorów Jerzego Sypniewskiego i Antoniego Zabłudowskiego
Rozpoczęcie projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt „Nowa jakość w UTP"

Zespoły naukowców z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej za swoje wynalazki zdobyły medale na międzynarodowych targach i konkursach wynalazczości w Brukseli, Genewie i Paryżu
Inż. Karol Bocian z WRiB został laureatem nagrody głównej w Ogólnopolskim Konkursie MNiSW „Student-Wynalazca 2012/2013”, zaś inż. Anna Zajdel z WZ – zdobywczynią Diamentowego Grantu. Oboje kontynuują naukę na naszej uczelni na studiach magisterskich
Odbyła się ostatnia Wystawa Innowacji i Patentów WIPRO BIO 2013 w ramach projektu „Naukowcy UTP dla gospodarki regionu”
W roku akademickim 2013/2013 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej zostaną uruchomione unikatowe w skali kraju studia w języku angielskim – komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Dr inż. Piotr Szewczykowski z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz mgr inż. Radosław Ratajczak z Wydziału Inżynierii Mechanicznej zostali brokerami innowacji, wśród 30 w Polsce, wyłonionymi w konkursie zorganizowanym przez MNiSW
31 grudnia 2013 r. koniec II etapu RCI

UTP został jednym z 12 laureatów konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inkubator Innowacyjności"
Dr inż. Marta Kolasa (WTIiE) została laureatką konkursu w programie POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Wydział Inżynierii Mechanicznej rozpoczął badania pojazdów szynowych w nowo otwartym Laboratorium Badań Struktur Wielkogabarytowych rozwijanym we współpracy z firmą PESA
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii obchodził jubileusz 45-lecia
Prezydent RP nadał dr. hab. inż. Stanisławowi Rolbieckiemu i dr hab. inż. Jadwidze Andrzejewskiej z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii tytuły naukowe profesorów nauk rolniczych
Dr inż. Anna Sławińska z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt (jako jedyna osoba z Bydgoszczy i jedna z pięciu z uniwersytetów przyrodniczych w kraju) została stypendystką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców

Uczelnia zawarła umowę o kontynuacji współpracy z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN w Genewie.
Profesor Józef Szala został doktorem honoris causa Politechniki Opolskiej, a prof. Bogdan Żółtowski doktorem honoris causa Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie.
Wynalazek “Hydrogenic Electrolyzer” autorstwa Bogdana Żółtowskiego, Piotra Stanowskiego i Grzegorza Mindera otrzymał srebrny medal na targach Brussels Innova.
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska uruchamia od roku akademickiego 2015/2016 nowy kierunek studiów – inżynieria gazu łupkowego.
Tomasz Zaboklicki, prezes i twórca rynkowego sukcesu firmy Pesa Bydgoszcz SA został doktorem honoris causa UTP.
Zakończenie dwóch inwestycji w kampusie w Fordonie. Otwarcie nowego rektoratu. Termomodernizacja i remont budynków.
 Wynalazek prof. Tomasza Topolińskiego i studentki Angeli Andrzejewskiej "Orteza dynamiczno-pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno-pomiarowym oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego" został nagrodzony srebrnym medalem na 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.
Studenckie „otrzęsiny” - impreza Start Part zakończyła się tragedią. Spośród poszkodowanych zmarło troje studentów.

Wybory nowych władz uniwersytetu. Rektorem Elektem zostaje prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński. Nowymi prorektorami zostali wybrani:
dr hab. inż. Halina Olszewska, prof. nadzw. UTP – prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP – prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Adam Gadomski – prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą
dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. nadzw. UTP – prorektor ds. organizacji i rozwoju.
W dniach 30.08-02.09. odbyła sie XXIV Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich, której współorganizatorem był nasz uniwersytet.
5 października o godz. 11:00 w Auditorum Novum przy Al. prof. S. Kaliskiego 7, UTP zainaugurował nowy rok akademcki 2016/2017
14 października społeczność akademicka naszej uczelni z głębokim smutkiem wspomina wydarzenia, które miały miejsce na początku roku akademickiego 2015/2016. Program oficjalnych uroczystości: 14 października 2016r. o godz. 11:00 wspólne złożenie wieńców i zniczy przy „głazie pamięci” pomiędzy budynkami 3.1 a 2.1 z ceremoniałem sztandarowym.; 14 października 2016r. ok. godz. 13:00 złożenie wieńców i zniczy na grobach zmarłych studentów naszego uniwersytetu Pawła Garachowa, Natalii Górniak i Pauliny Tomasik. 23 października 2016r. o godz. 18:30 msza święta z okazji ogólnobydgoskiej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 z ceremoniałem sztandarowym w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy, ul. Gen. Mikołaja Bołtucia 5 (Fordon) oraz koncert „In Memoriam”.

Międzynarodowe Seminarium inicjujące powstanie „RCI – Przestrzeni Innowacyjnych Technologii Jana Czochralskiego” już za nami!
Inspekcja weterynaryjna, Zielarstwo i fitoterapia, Inżynieria w biologii stosowanej - nowe kierunki na UTP!
Obchody Święta Uniwersytetu
Wizyta Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
UTP członkiem Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN
Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
Promocja UTP na Ukrainie
Tytuł doktora honoris causa dla prof. Andrzeja Nowaka
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „ Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego".

Obchody 250. rocznicy urodzin jednego ze swoich patronów - Jędrzeja Śniadeckiego
 Podpisanie umowy o przekazanie przez ministerstwo szkolnictwa 30 milionów złotych na budowę nowego budynku dydaktycznego UTP
 Jubileusz 50-lecia WBAiIŚ
 Nadanie godności doktora Honoris Causa dla prof. dr. hab. inż. Stanisława Kalembasy
 Wynalazek pracowników UTP w Bydgoszczy nagrodzony na Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT
O konstytucji dla nauki na UTP w Bydgoszczy
Forum Obywatele Bydgoszczy" na UTP
Złoto dla UTP na INVENT ARENA 2018
Nowe centrum kompetencji na UTP
"Mali odkrywcy na tropie nauki” – kolonie dla dzieci na UTP
Współpraca UTP z przemysłem samochodowym
Nowe kierunki na UTP- geodezja i kartografia, mechatronika
Prof. Józef Szala Doktor Honoris Causa UTP uhonorowany Bydgoskim Autografem
Spotkanie Rektorów Szkół Polskich oraz środowiska akademickiego
Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
UTP laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018
Dr inż. Franciszek Bromberek Doktorem Honorowym Narodowego Uniwersytetu w Chmielnickim na Ukrainie
 Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe laboratorium
Medale dla zespołów naukowych UTP na XII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS2018