Bezpieczeństwo ruchu drogowego
studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 4400

Liczba zjazdów: 15

Cel studiów

Celem studiów jest nabywanie oraz podnoszenie wiedzy słuchaczy z zakresu analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projektowania i realizacji prawidłowej organizacji ruchu na sieci różnej kategorii i klasy technicznej dróg. 
Uczestnik studiów pozna metody realizacji pomiarów ruchu drogowego, teorię ruchu pojazdów samochodowych po infrastrukturze drogowej, syntezę przepustowości, zagadnienia oraz dane związane z zachowaniami i preferencjami uczestników ruchu drogowego, podstawowe przepisy z zakresu drogownictwa (prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym ustawa o transporcie drogowym, kolejowym, publicznym transporcie drogowym itp.). Nadrzędnym celem studiów podyplomowych jest przekazanie ukierunkowanej wiedzy oraz zdobycie umiejętności przez studentów rzetelnego wykonywania, opiniowania i analizowania zastosowanych środków inżynierii drogowej oraz organizacji ruchu bez i z sygnalizacją świetlną, a także planowania studium przestrzennego infrastruktury drogowej oraz podstawowych elementów sieci drogowej z zachowaniem właściwej sztuki inżynierskiej pod kątem bezpieczeństwa ruchu. Program studiów dodatkowo został wzbogacony o informacje dotyczące najnowszych zmian w prawodawstwie z zakresu drogownictwa, w tym m.in. nowych przepisów techniczno-budowlanych wraz z dedykowanymi dla tych zmian Wzorcami i Standardami w drogownictwie. Przygotowane są także przedmioty wprowadzające w zakres drogownictwa osób na co dzień nie obcujących z inżynierią ruchu drogowego.
 Dla kogo studia?

Kandydatem na studia może zostać osoba posiadająca wykształcenie wyższe (przynajmniej licencjackie lub inżynierskie), poświadczone dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (VI poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji). Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób wykonujących zadania dotyczące projektowania, opiniowania i zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, w tym bez wykształcenia kierunkowego (budownictwo drogowe, inżynieria ruchu drogowego, transport drogowy i pokrewne). Dotyczy także osób pośrednio lub bezpośrednio związanych z:

 • opracowaniami studialnymi bezpieczeństwa ruchu drogowego wybranego obszaru analizy;
 • analizami przedwdrożeniowymi z zakresu rozwoju infrastruktury miejskiej i zamiejskiej (architekci, urbaniści, planiści itp., a także szeroko rozumiani „drogowcy”);
 • zarządzaniem ruchem drogowym (organy zarządzające ruchem lub wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem)
 • wprowadzaniem organizacji ruchu (np. zarządy dróg, jednostki wykonujące przewozy tramwajowe, kolejowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa robót drogowych itp.);
 • prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie nauki jazdy lub egzaminowaniem kandydatów na kierowców;
 • kontrolą i nadzorem nad ruchem drogowym – służby mundurowe z zakresu ruchu drogowego (m.in. policja, straż miejska/gminna, inspekcja transportu drogowego itp.);
 • wychowaniem komunikacyjnym na poziomie szkoły średniej i wyższej;
 • rekonstrukcją wypadków drogowych (w tym biegli sądowi);
 • motoryzacją (np. dziennikarze i felietoniści);

oraz wszystkich innych osób z pasją i zainteresowaniem w aspekcie szeroko pojętego bezpieczeństwa na drogach. Osoby posiadające wykształcenie kierunkowe (np. projektanci infrastruktury drogowej) także są mile widziane w celu uzupełnienia swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej w kontekście dobrych praktyk w działaniach poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków inżynierii ruchu drogowego, w tym pracowników Politechniki Bydgoskiej, oraz jednostek zewnętrznych instytucji związanych z zarządzaniem drogami i ruchem drogowym. Zespół wykładowców prowadzących zajęcia składa się z osób, które są czynnymi audytorami bezpieczeństwa ruchu drogowego, praktykami w projektowaniu infrastruktury drogowej, trenerami w ramach ogólnopolskich szkoleń dla „Samorządowych Zarządców Dróg” realizowanych przez Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury, w latach 2019-2021. Prowadzący zajęcia praktyczne (projektowe i terenowe) są autorami lub współautorami wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym opracowań Raportów o stanie BRD na szczeblu miejskim, regionalnym oraz dróg krajowych. Ponadto wielu wykładowców stanowi grono ekspertów z dziedzin rekonstrukcji wypadków, psychologii transportu, interpretacji prawa o ruchu drogowym, przepisów techniczno-budowlanych, zarządzania ruchem drogowym oraz audytu i inspekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewidziano także wykłady partnerskie w ramach przedmiotów z Aspektów bezpieczeństwa w organizacji ruchu drogowego, a mianowicie:
•    oznakowanie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzone przez przedstawiciela Firmy Erplast (www.erplast.pl),
•    urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym, prowadzone przez przedstawiciela Grupy ZIR (www.grupazir.pl).

 Plan studiów

 • Metody i analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego – 12 h wykładów;
 • Teoria ruchu drogowego – 4 h wykładów;
 • Wybrane problemy prawa drogowego – 14 h wykładów /on-line/;
 • Podstawy drogownictwa – 8 h wykładów;
 • Pomiary i analizy w ruchu drogowym – 4 h ćwiczeń audytoryjnych, 10 h zajęć terenowych;
 • Aspekty bezpieczeństwa w projektach organizacji ruchu – 8 h wykładów /on-line/ oraz 24 h ćwiczeń projektowych;
 • Aspekty bezpieczeństwa w projektach z sygnalizacją świetlną – 8 h wykładów /on-line/ oraz 24 h ćwiczeń projektowych;
 • Aspekty bezpieczeństwa w projektowaniu infrastruktury drogowej – 8 h wykładów /on-line/ oraz 8 h ćwiczeń projektowych;
 • Aspekty bezpieczeństwa w planowaniu sieci transportu drogowego – 8 h wykładów /on-line/ oraz 6 h ćwiczeń projektowych;
 • Audyt i inspekcja bezpieczeństwa ruchu drogowego – 6 h ćwiczeń audytoryjnych /on-line/ oraz 10 h zajęć terenowych;
 • Metody komputerowe w analizach brd – 8 h laboratorium komputerowego;
 • Psychologia i zachowania komunikacyjne w transporcie drogowym – 8 h wykładów /on-line/;
 • Inteligentne Systemy Transportowe – 2 h wykładów oraz 2 h zajęć terenowych;
 • Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego – 12 h audytorium;
 • Wypadki drogowe i ich rekonstrukcja – 4 h wykładów /on-line/;
 • Przygotowanie do egzaminu końcowego – 2 godziny seminarium.

Program studiów został tak przygotowany, aby zajęcia odbywały się zawsze w czwartki, piątki i soboty. Zajęcia czwartkowe realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej (on-line), od godziny 16:00 do godziny 21:00. Piątkowe zajęcia są przewidziane do realizacji na kampusie Politechniki Bydgoskiej, od godziny 14:00 (wyjątkowo 12:00) do maksymalnie 21:00, dzięki czemu osoby spoza województwa będą miały możliwość komfortowego dojazdu do Bydgoszczy z koniecznością realizacji tylko jednego noclegu (z piątku na sobotę). Sobota natomiast jest przewidziana jako dzień zajęć praktycznych i terenowych, realizowanych od godziny 9:00 do godziny maksymalnie 17:00, aby Słuchacz jeszcze tego samego dnia mógł wrócić swobodnie do miejsca swojego zamieszkania. Dzięki takiemu rozwiązaniu student zobowiązany jest do obecności na Kampusie PBŚ tylko w piątki i soboty (maksymalnie dwa razy w danym miesiącu). Wykładowcy

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
 • dr hab. inż. Jan Kempa, prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Piotr Aleksandrowicz, prof. PBŚ
 • dr inż. Grzegorz Bebyn
 • r. pr. dr Jonatan Hasiewicz
 • dr inż. Damian Iwanowicz
 • dr inż. Marcin Karwasz
 • dr inż. Radosław Klusek
 • dr inż. Piotr Krzemień
 • mgr inż. Monika Bielewska
 • mec. mgr Michał Burtowy
 • mgr Filip Grega
 • mgr inż. Krzysztof Kozłowski
 • mgr inż. Marcin Mazur
 • mgr Izabela Szotowicz
 • mgr Michał Trempała
 • mgr inż. Paulina Olenkowicz-Trempała
 • mgr inż. Tomasz Olędzki
 • mgr inż. Marcin Rymer
 • mgr Tomasz Tosza
 • mgr inż. Damian Wiśniewski
   Partnerzy studiówOpiekunowie kierunku

dr inż. Damian Iwanowicz
Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich
Katedra Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki
Al. prof. S. Kaliskiego 7
bud. F, p. 213
tel.: 52 340 86 21 (poniedziałek 9:00-17:00)
email: damian.iwanowicz@pbs.edu.pl 
 Inne ważne informacje dla kierunku

Wymagane ubezpieczenie  NNW oraz kamizelki odblaskowe (zajęcia terenowe poza kampusem uczelni).

 

 

 

 

Dofinansowanie z BUR można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby, np. na studia podyplomowe i szkolenia. Dofinansowanie  może wynieść od 80% do 100%.

Dla Przedsiębiorców i Pracowników zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie informacji udziela Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskiem https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/strona-10-kontakt.html