PL

EN

Stypendia i zapomogi - zasady ogólne

Poniższe zasady dotyczą roku akademickiego 2023/2024.

Student może ubiegać się o następujące świadczenia z funduszu stypendialnego Uczelni:
1)    stypendium socjalne, w tym w zwiększonej wysokości;
2)    stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3)    zapomogę;
4)    stypendium rektora.

oraz dodatkowo o: 
1) stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów,
2) stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;
3) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

Student może ubiegać się również o:
1) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni;
2) zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni.

1. Zmiany ustawowe:

 • ustalony, stały próg dochodu do stypendium socjalnego (1294,40 zł), wcześniej próg ustalał rektor w określonym w ustawie przedziale,
 • zamiana zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej w rodzinie na zaświadczenie o korzystaniu w roku złożenia wniosku o stypendium socjalne ze świadczeń z opieki (przy dochodzie w rodzinie nie przekraczającym 600 zł),
 • rozszerzenie listy dochodów wolnych od podatku o dochody osób mających co najmniej czworo dzieci, osób, które przeniosły miejsce zamieszkania do Polski oraz osób powyżej 60. albo 65. roku życia, które mają prawo do emerytury, ale jej nie pobierają (Polski Ład),
 • rozszerzenie okoliczności uznawanych za utratę/uzyskanie dochodu o utratę/uzyskanie świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,
 • zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego - nowe przepisy o możliwości przedłużenia ważności orzeczenia o niepełnosprawności,

2. Zmiany regulaminowe (wewnętrzne)

 • zmiana zasad składania wniosków i ich dokumentowania (elektroniczna forma wniosku o świadczenie i załączników, bez konieczności składania podpisanych wydruków),
 • zastąpienie wymogu tłumaczenia przysięgłego na tłumaczenie przez profesjonale biuro tłumaczeń (dla dokumentów w języku obcym innym niż język angielski),
 • zmiana zasad zgłaszania numeru konta bankowego,
 • zmiana terminu składania wniosków o stypendium rektora na 1-5 listopada w semestrze zimowym, 1-5 kwietnia w semestrze letnim,
 • uzależnienie złożenia wniosku o stypendium rektora od rejestracji na dany semestr studiów, 
 • zmiana zasad przyznawania miejsc w pokoju jednoosobowym w Domu Studenta  (pierwszeństwo dla studentów studiów stacjonarnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
 • wprowadzenia wymogu udokumentowania konieczności zakupu okularów oprócz faktu zakupu (zaświadczenie) - dotyczy zapomogi,
 • wprowadzenie możliwości otrzymania zapomogi z tytułu zakupu okularów nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy,
 • likwidacja minimalnej odległości 50 kilometrów dla osób zakwaterowanych w Domu Studenta ubiegających się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tego tytułu,
 • likwidacja możliwości otrzymania zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu poniesienia kosztów zakupu komputera w celu uczestniczenia w zajęciach realizowanych w formie zdalnej lub hybrydowej (rozwiązanie na czas pandemii Covid),
 • wykluczenie z listy osiągnięć naukowych do stypendium rektora referatów lub posterów zaprezentowanych na komercyjnych sesjach naukowych, organizowanych odpłatnie przez ich organizatorów w trybie online oraz artykułów w monografiach powstałych jako ich publikacje pokonferencyjne.

O stypendia i zapomogi może ubiegać sie student przyjęty na pełen tok kształcenia na studia I lub II stopnia. Stypendia nie przysługują studentom Programu Erasmus+.

Na zasadach jak studenci polscy

Po spełnieniu dodatkowych warunków

na pierwszym roku studiów

zapomoga

stypendium socjalne2)

stypendium dla osób niepełnosprawnych1)

 

na wyższych latach studiów

zapomoga

stypendium socjalne2)

stypendium dla osób niepełnosprawnych1)

 

stypendium rektora

 

1) warunkiem jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez polski organ orzekający o niepełnosprawności. O niepełnosprawności w Polsce orzekają: Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja, Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

 

2) pod warunkiem spełnienia jednego z poniższych wymagań:

 1. udzielono mu zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 2. udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.46);
 3. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  przesłanka ta dotyczy m.in. obywateli Ukrainy, o których mowa w Art. 41 ust. 10 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 4. jest posiadaczem certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 5. jest posiadaczem Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 6. jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

1) ograniczenia wynikające z ukończonych studiów:

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
1)  magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
2)  licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia.

Przepisy dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Wyjątek od powyższej zasady stanowi jedynie sytuacja ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego – wówczas stypendium przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów bez względu na posiadany tytuł zawodowy.

2) ograniczenia liczby semestrów przysługiwania świadczenia na studiach

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Łączny okres, przez który przysługują, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: 
1)    pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2)    drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do okresu, o którym mowa powyżej, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy PoSWiN, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr. Do okresu studiów wliczane są także semestry odbyte za granicą.

Wyjątek od powyższej zasady stanowi jedynie sytuacja ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego – wówczas stypendium przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

3) ograniczenia dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb państwowych

Świadczenia nie przysługują:
-  studentom będącym żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej,
-  studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

4) ograniczenia związane z tokiem studiów

Decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym:
-  student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, 
-  student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie.

5) ograniczenia związane ze spełnianiem przesłanek do otrzymywania zwiększonej wysokości stypendium socjalnego

W przypadkach:
1) rezygnacji z zakwaterowania w Domu Studenta,
2) rezygnacji z odbywania części studiów poza Politechniką
po otrzymaniu decyzji o przyznaniu świadczenia - student traci prawo do zwiększonej wysokości stypendium socjalnego począwszy do miesiąca następującego po miesiącu, w którym wygasła przesłanka do otrzymywania zwiększenia.

6) ograniczenia dla studentów - cudzoziemców

Stypendium socjalnego nie może otrzymać student cudzoziemiec (przyjęty na studia na pełen cykl kształcenia), który nie spełnia żadnej z poniższych przesłanek:

1) udzielono mu zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
2) udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.46));
3) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
    (przesłanka dotyczy m.in. obywateli Ukrainy, o których mowa w Art. 41 ust. 10 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). 
4) jest posiadaczem certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
5) jest posiadaczem Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
6) jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7) udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
 

W roku akademickim 2023/2024 zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu stypendialnego określa Regulamin świadczeń  dla studentów, wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Studenckim zarządzeniem Rektora nr Z.163.2022.2023 z dnia 24.08.2023 r. i opublikowany na stronie Uczelni (przejdź do strony).
Załączniki do regulaminu stanowią:
1) zasady obliczania dochodu w rodzinie, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) wykaz dokumentów potwierdzających skład rodziny oraz sytuację materialną wnioskodawcy, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) szczegółowe zasady przyznawania punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz dokumentowania tych osiągnięć do stypendium rektora, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
 

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.
W ramach tego okresu, świadczenia przysługują na studiach:
    pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
    drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku ukończenia studiów I stopnia i rozpoczęcia studiów II stopnia, albo przerwania studiów (skreślenia z listy) i rozpoczęcia kolejnych, sumują się wyłącznie okresy studiowania (tj. do ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów).

Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z zastrzeżeniem:

 - semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia) nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń. 
- semestry na kolejnych studiach po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia) nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń.

W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów, semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Powyższe zasady ilustrują następujące przykłady: zobacz

Obowiązki studenta w okresie od złożenia wniosku do otrzymania decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie:

 • dopełnienie procedury złożenia wniosku (podpisanie i złożenie elektroniczne wniosku/oświadczenia o dochodach),
 • złożenie wniosku z aktualnymi danymi osobowymi (adres, numer telefonu),
  zmianę danych osobowych należy zgłosić w USOSweb w zakładce DLA STUDENTÓW => Podania,
  zmiany danych w postaci adresu i numeru telefonu dokonuje Biuro toku studiów Centralnego Dziekanatu,
  zmienione dane zaimportują się do wniosku następnego dnia rano po ich wprowadzeniu przez pracownika Biura,
 • złożenie wniosku z aktualnym numerem konta,
 • uważne zapoznanie się z treścią składanych oświadczeń na ostatnim etapie wypełniania wniosku,
 • zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO dla studentów ubiegających się o przyznanie świadczeń z funduszu stypendialnego oraz zapoznanie z klauzulą informacyjną RODO członków rodziny, których dochody i inne dane są wymagane w trakcie rozpatrywania wniosku - zobacz,
 • regularne sprawdzanie uczelnianej skrzynki pocztowej oraz statusu wniosku o stypendium lub oświadczenia o dochodach,
 • w przypadku cofnięcia wniosku/ oświadczenia o dochodach do poprawy - dokonanie niezbędnych zmian lub załączenie brakujących dokumentów w terminie wskazanym przez pracownika Biura świadczeń dla studentów,
 • odebranie w USOSweb decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia,
 • niezwłoczne poinformowanie Biura świadczeń dla studentów o fakcie przyznania danego świadczenia na innej uczelni.

Obowiązki studenta w okresie pobierania świadczeń (po odebraniu decyzji):

 • niezwłoczne poinformowanie Biura świadczeń dla studentów o fakcie:
  1) przyznania danego świadczenia na innej uczelni,
  2) ukończenia studiów innego kierunku na innej uczelni co najmniej równorzędnego stopnia,
  3) zmiany numeru konta (zmianę numeru konta należy zgłosić w USOSweb w zakładce DLA STUDENTÓW => Podania, zmiany dokonuje Biuro świadczeń dla studentów)
 • poinformowanie Biura świadczeń dla studentów w terminie 7 dni od momentu zaprzestania spełniania następujących przesłanek do otrzymywania zwiększonej wysokości stypendium socjalnego:
  1) rezygnacji z zakwaterowania w Domu Studenta,
  2) rezygnacji z odbywania części studiów poza Politechniką.

Tak.

Wszystkie świadczenia wypłacane są na rachunek bankowy wnioskodawcy prowadzony w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie Polski.

Nie należy podawać numeru konta innej osoby (rodzica, znajomego), z uwagi na fakt weryfikacji przy wypłacie właściciela konta z osobą upoważnioną do świadczenia. Stwierdzenie niezgodności osób może skutkować problemami z wypłatą.
 

Zalecamy podanie konta bankowego przed podpisaniem wniosku o stypendium.  Numer konta bankowego nie jest jednak warunkiem koniecznym do jego złożenia.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy niezwłocznie wprowadzić numer konta. Można to zrobić w USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH => MOJE DANE.

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, o którym mowa w art. 41 ust. 10 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088 i 1234) masz prawo do:

1)    stypendium socjalnego na specjalnych zasadach przyznawania polegających na braku konieczności udokumentowania dochodu uzyskiwanego w Ukrainie. Dochody uzyskiwane w Ukrainie potwierdzane są w formie oświadczenia wnioskodawcy (szczegóły na stronie poświęconej stypendiom socjalnym),
2)    zwiększonej wysokości stypendium socjalnego,
3)    więcej niż dwóch zapomóg w roku akademickim (z zastrzeżeniem, że kolejna zapomoga nie może być przyznana z tego samego powodu).
 

1) Upewnij się, że plik ma format PDF,
2) Sprawdź czy w nazwie pliku widnieją polskie znaki, jesli tak usuń je,
3) Zmniejsz rozmiar pliku przez ponowne zapisanie pod inna nazwą.

Wypełniany – wniosek jest w trakcie wypełniania, możesz swobodnie dokonywać zmian w dokumencie. Uwaga! Wnioski i oświadczenia o tym statusie nie będą weryfikowane.
Złożony – na tym etapie nie możesz już dokonywać zmian we wniosku/oświadczeniu. Od tego momentu dokumenty podlegają weryfikacji. 
Cofnięty do poprawy/cofnięty do uzupełnienia – w trakcie weryfikacji wniosku koordynator stwierdził błędy lub braki w dokumentach. Najczęściej szczegółowe informacje o sposobie poprawy wniosku znajdziesz w komentarzu widocznym w USOSweb lub na swojej skrzynce mailowej w domenie pbs.edu.pl
Gotowy do rozpatrzenia – weryfikacja dokumentów została zakończona. Oznacza to, że decyzja jest w trakcie przygotowania.
Rozpatrzony (decyzja do doręczenia) – status wniosku informuje, że wkrótce udostępniona zostanie decyzja.
Rozpatrzony – decyzja została udostępniona w USOSweb. Decyzję można znaleźć w zakładce “lista pism administracyjnych” (należy zalogować się do USOSWeb -> Dla wszystkich, a następnie po lewej w kolumnie znaleźć zakładkę “lista pism administracyjnych“).
 

 

Komunikaty i Zarządzenia Rektora w sprawach stypendialnych:

Zarządzenie Rektora Z.163.2022.2023 z dnia 24.08.2023 r. w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komunikat z dnia 28.09.2023 r. w sprawie terminów ubiegania się stypendia i zapomogi w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie Rektora Z.30.2023.2024 z dnia 30.10.2023 r. w sprawie wysokości zapomogi oraz stypendium rektora dla studentów przyznawanych z funduszu stypendialnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

Zarządzenie Rektora Z.31.2023.2024 z dnia 30.10.2023 r. w sprawie wysokości stypendiów socjalnych oraz stypendiów dla osób niepełnosprawnych dla studentów przyznawanych z funduszu stypendialnego w roku akademickim 2023/2024 

Komunikat z dnia 26.02.2024 r. w sprawie stypendiów socjalnych od 1 marca 2024 r.

Komunikat z dnia 26.02.2024 r. w sprawie stypendiów rektora na semestr letni 2023/2024

Zarządzenie Rektora Z.85.2023.2024 z dnia 28.02.2024 r. w sprawie wysokości zapomóg dla studentów przyznawanych z funduszu stypendialnego w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 

Zarządzenie Rektora Z.114.2023.2024 z dnia 19.04.2024 r. w sprawie wysokości stypendium rektora przyznawanego z funduszu stypendialnego w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

 

Biuro świadczeń dla studentów –  Biuro funkcjonujące w strukturze Centralnego Dziekanatu, odpowiedzialne w Politechnice Bydgoskiej za obsługę wszystkich świadczeń dla studentów z funduszu stypendialnego tj. stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych, stypendiów rektora oraz zapomóg.

Biuro znajduje się w głównym kampusie w Fordonie w budynku J – pok. 107.

Kontakt w sprawach złożonych wniosków:

obsługa studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
mgr Ewelina Borowska, tel.  52 374-92-95, e-mail: Ewelina.Borowska@pbs.edu.pl

obsługa studentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Wydziału Zarządzania
mgr inż. Agnieszka Michalik, tel.  52 374-94-58, e-mail: Agnieszka.Michalik@pbs.edu.pl

obsługa studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Sztuk Projektowych
mgr Violetta Kuczbańska, tel.  52 374-94-38, e-mail: Violetta.Kuczbanska@pbs.edu.pl

Adres do korespondencji:
Politechnika Bydgoska
Biuro świadczeń dla studentów
Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz