PL

EN

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
stacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii są odpowiedzią na zapotrzebowanie wykwalifikowanych pracowników w sektorze energii odnawialnej, która obecnie rozwija się bardzo szybko. Rządy na całym świecie wykazują coraz większe wsparcie dla sektora energii odnawialnej, obiecując ciągły wzrost w perspektywie długoterminowej dla osób, które wybiorą tę dziedzinę jako ścieżkę kariery. Podczas studiów zdobędziesz wiedze z zakresu zaawansowanych technik projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów odnawialnych źródeł energii oraz ich komputerowego wspomagania. Dowiesz się jak projektować oraz zarządzać efektywnymi a zarazem ekologicznymi instalacjami OZE w tym instalacji hybrydowych oraz instalacji z magazynami energii. W ramach studiów opanujesz umiejętności współpracy z inżynierami reprezentującymi różne branże, kierowania zespołem oraz zarządzania projektami. Studia stacjonarne realizowane są w cyklu 3 semestralnym.Specjalności

 • Badania i rozwój efektywności instalacji OZE
 • Budowa i serwisowanie instalacji OZE

Kryteria przyjęć na kierunek

1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria odnawialnych źródeł energii studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:
a)kierunku obieralnego oraz po kierunkach: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, logistyka, logistyka w przedsiębiorstwie, transport, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji,
b)pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria lądowa i transport; inżynieria lądowa, geodezja i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna;
Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt. b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa Kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia drugiego stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:
 

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna. Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a)) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b)) w ramach ustalonego limitu przyjęć.
2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia drugiego stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.
5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.
 O programie studiów

Efekty uczenia na kierunku IOZE na poziomie studiów drugiego stopnia pozwalają absolwentom znaleźć zatrudnienie przy projektowaniu i rozwijaniu nowoczesnej technologii odnawialnych źródeł energii. Szukanie i przedstawianie innowacyjnych rozwiązań, a także rozpoznawanie potrzeb konsumentów oraz umiejętne wprowadzanie na rynek nowych usług, to wyzwania dla dynamicznie zmieniającego się sektora zielonej energii. Specjaliści z tej dziedziny mierzą się z różnymi wyzwaniami: od koncepcji do wdrożenia projektów. Badają rynek, śledzą zachodzące na nim zmiany, planują strategie, dzięki czemu mają wpływ na rozwój firmy przy założeniach zrównoważonego rozwoju.

Program kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii podchodzi kompleksowo do projektowania, budowy, zarządzania i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii. A dodatkowo analizy ich poużytkowego zagospodarowania. Dzięki tym studium rozwiniesz umiejętności w zakresie magazynowania energii oraz zwiększenia efektywności systemów OZE. Zdobędziesz kompetencje, które pozwolą zarządzać projektami i prowadzić własny zespół inżynierów podczas realizacji procesów projektowych, budów oraz monitorowania instalacji odnawialnych źródeł energii.

Jako uczelnia kształcąca z zakresu IOZE zmieniamy się, aby dostosować się do potrzeb rynku i studentów. Zajęcia realizowane przy współpracy różnych jednostek i cenionych osób ze świata energetyki odnawialnej wpływają na zwiększenie kwalifikacji i umiejętności studentów. Współpracujemy z wieloma firmami będącymi w czołówce polskich przedsiębiorstw branży OZE. Zajęcia na zaproszenie prowadzą cenieni w branży wysoce wykwalifikowani specjaliści, którzy prezentują nowinki technologiczne z zakresu energetyki niekonwencjonalnej.  Firmy branży OZE z którymi realizowana jest współpraca:

 • ONDE SA – lider krajowy i międzynarodowy w zakres instalacji PV oraz farm wiatrowych
 • Rawicom SA – lider krajowy (działania międzynarodowe) w zakresie instalacji PV. Produkcja własnych systemów montażowych
 • Freevolt SA – lider krajowy i międzynarodowy (siedziba w Polsce i w USA) w zakresie instalacja PV, folii grzewczych. Producent własnych modułów PV
 • Hanplast Energy – spółka instalacyjna PV. Spółka córka Hanplast – producenta modułów PV
 • Agrovir Sp. z o.o. – firma instalacyjna - pompy ciepła
 • Martech – firma instalacyjna – pompy ciepła
 • Projprzem Eko – firma instalacyjna – producent kolektorów solarnych próżniowych
 • Spomasz Nakło – firma produkująca systemy montażowe do PV
 • I wiele innych!

Już dziś zapoznaj się z pełnym programem studiów i zobacz co oferują studia drugiego stopnia Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Definicja wskaźnika COP w pompach ciepła
 2. Wymienić podstawowe elementy turbiny wiatrowej
 3. Wymienić elementy instalacji PV
 4. Wyjaśnić pojęcie fermentacji
 5. Wymienić rodzaje dolnych źródeł pomp ciepła
 6. Omówić budowę i zasadę działania turbiny Darrieusa
 7. Wymienić i krótko scharakteryzować rodzaje elektrowni wodnych
 8. Omówić funkcje i zasadę działania kolektora próżniowego
 9. Wyjaśnić pojęcie efektywności energetycznej
 10. Omówić substraty wykorzystywane do produkcji biogazu i ich rolę w procesie fermentacji
 11. Wyjaśnić specyfikę działania modułów PV dwustronnych
 12. Wyjaśnić różnice między instalacjami on i off grid
 13. Wymienić elementy turbiny wiatrowej
 14. Wymień optymalne warunki dla instalacji fotowoltaicznej dla Polski
 15. Definicja pojęcia analizy cyklu życia (z ang. LCA) 
   studia II stopnia