PL

EN

Biotechnologia
stacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30 15

Języki wykładowe na kierunku:

Charakterystyka kierunku studiów

Języki wykładowe na kierunku:  

Kształcenie na poziomie magisterskim w ramach kierunku BIOTECHNOLOGIA dostarczy Ci szeroko rozumianej wiedzy z zakresu projektowania procesów biotechnologicznych oraz ich prowadzenia dla uzyskania produktów o pożądanych cechach dla rolnictwa, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, ogrodnictwa, ochrony środowiska i innych. Zdobędziesz u nas nie tylko wiedzę, ale także potrzebne umiejętności, które możesz doskonalić podczas staży i wizyt w przedsiębiorstwach z branży biotechnologicznej, jak np. VITROFLORA, jednej z największych w tej branży firm w Polsce i Europie. Wiedzę i umiejętności możesz też poszerzać, w zależności od zainteresowań i aspiracji w ramach przedmiotów specjalnościowych i przedmiotów do wyboru a także rozwijać swoje pasje i realizować projekty badawcze w prężnie działających kołach naukowych: BioXExPlant. Nasi studenci mogą pochwalić się licznymi prestiżowymi osiągnięciami i nagrodami za prowadzone prace badawcze, co świadczy o wysokim poziomie kształcenia na kierunku Biotechnologia. Zdobędziesz tu najnowocześniejszą wiedzę akademicką i umiejętności praktyczne, które przygotują cię do rozwiązywania realnych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi oraz zarządzaniem instytucjami stosującymi przemysłowe procesy biotechnologiczne. Ponadto kierunek Biotechnologia umożliwia kontakt z zagranicznymi wykładowcami oraz wyjazdy na uczelnie europejskie w ramach programów europejskich, np. POWER czy Erasmus+. Poznanie metod badawczych w biotechnologii, stosowanych w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym oraz przedsiębiorstwach rolniczych lub ogrodniczych oraz wyrobienie nawyku korzystania z literatury i solidne podstawy wiedzy kierunkowej pozwolą Ci w przyszłości na podejmowanie prac badawczych, dydaktycznych czy instruktorskich. Studia biotechnologiczne na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii  dają Ci także możliwość poznania studentów z różnych stron świata dzięki współpracy naukowej i dydaktycznej z wieloma zagranicznymi uczelniami.Specjalności

 • diagnostyka molekularna

  Celem kształcenia na nowej specjalności „Diagnostyka molekularna” na kierunku Biotechnologia II stopień jest dostarczenie szeroko rozumianej wiedzy,  umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu analizy procesów biotechnologicznych oraz diagnostyki molekularnej. Absolwenci kierunku Biotechnologia o specjalności „Diagnostyka molekularna” będą mogli podjąć pracę w laboratoriach diagnostycznych, w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego, laboratoriach badawczych, a także w przemyśle biotechnologicznym, spożywczym i farmaceutycznym zarówno w Polsce jak i za granicą lub kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej. Zajrzyj do planu studiów aby dowiedzieć się więcej.

Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia będziesz przygotowany do pracy w szeroko pojętym przemyśle biotechnologicznym i w przemysłach pokrewnych. Będziesz mógł podjąć pracę w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego, laboratoriach badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz prowadzenia procesów biotechnologicznych stosowanych w ogrodnictwie, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym i ochronie środowiska, itp. Liczni absolwenci kierunku Biotechnologia z sukcesem pracują w renomowanych laboratoriach na całym świecie. Jeśli interesuje Cię rozwijanie pasji naukowej, zapraszamy na studia II i III stopnia, by w przyszłości podjąć pracę na uczelni lub w instytucjach badawczych i naukowych.Kryteria przyjęć na kierunek

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek biotechnologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:
a) kierunku obieralnego,
b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej  lub przyporządkowanych do dyscyplin w dziedzinie nauk rolniczych; nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
5.  Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.O programie studiów

Program studiów magisterskich na kierunku BIOTECHNOLOGIA znacznie poszerza wiedzę zdobytą na etapie studiów inżynierskich. W ramach studiów II stopnia poza kilkoma przedmiotami podstawowymi poznasz m. in. Metody molekularne w biotechnologii drobnoustrojów; Modern methods for genome study. W czasie studiów możesz realizować ciekawe praktyki w kraju i za granicą, między innymi w ramach programu Erasmus + http://iro.utp.edu.pl/index.php/pl/erasmus Praktyki i staże możesz także odbywać za granicą, m. in.: USA – The Ohio Program Australia OzTerra Australian Adventures Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć! SPECJALISTYCZNA WIEDZA Studia na kierunku Biotechnologia dają możliwość praktycznego zapoznania się z różnorodnymi aspektami biotechnologii (biotechnologią roślin, zwierząt, mikroorganizmów), co poszerza możliwości znalezienia pracy w różnych obszarach przemysłu biotechnologicznego. Realizacja zajęć na kierunku Biotechnologia odbywa się w małych grupach laboratoryjnych co daje możliwość studentom bezpośredniej nauki obsługi nowoczesnej i unikalnej w skali kraju aparatury naukowej (np. cytometry przepływowe, mikroskop konfokalny, termocyklery, RT-PCR, HPLC, etc.)Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Wyjaśnij, czym zajmuje się biotechnologia biała, czerwona, zielona i fioletowa.
 2. Wymień pięć metod biologii molekularnej i omów jedną z nich uwzględniając jej zastosowanie.
 3. Budowa i znaczenie kwasów nukleinowych.
 4. Omów procesy prowadzące od genu do jego ekspresji.
 5. Co to są i do czego są wykorzystywane markery molekularne?
 6. Omów metody mikrorozmnażania roślin w laboratoryjnej produkcji sadzonek.
 7. Jakie znaczenie mają regulatory wzrostu w kulturach in vitro?
 8. Omów podstawowe i uzupełniające składniki pożywki dla kultur in vitro.
 9. Omów etapy rozmnażania roślin w kulturach in vitro.
 10. Omów techniki analizy DNA wykorzystujące reakcję PCR.
 11. Jakie jest znaczenie biotechnologii dla ochrony zasobów genowych?
 12. Rola mikrorozmnażania w hodowli i uprawie roślin.
 13. Co to jest morfogeneza bezpośrednia i przybyszowa?
 14. Scharakteryzuj strukturę, funkcję i sposoby wykorzystania tkanki kalusowej w kulturach in vitro.
 15. Fitoremediacja jako alternatywa dla tradycyjnych metod oczyszczania gleb i wód gruntowych.
 16. Możliwości określania potencjalnej mikotoksynotwórczości grzybów metodami molekularnymi.
 17. Diagnostyka wirusów roślinnych.
 18. Linie DH w genetycznym doskonaleniu odmian.
 19. Somatyczna embriogeneza i możliwości jej praktycznego wykorzystania.
 20. Rola mikroorganizmów glebowych w agrocenozie.
 21. Omów przydatność technik histologicznych stosowanych w inżynierii komórkowej.
 22. Biotechnologia w przemyśle spożywczym.
 23. Enzymy bakteryjne i ich wykorzystanie na skalę przemysłową.
 24. Metody pozyskiwania, selekcji i ulepszania drobnoustrojów dla potrzeb przemysłu.
 25. Wykorzystanie drobnoustrojów glebowych w biotechnologii.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!