Zootechnika
stacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 60

Charakterystyka kierunku studiów

Interesuje Cię praca ze zwierzętami i chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej bądź opieki nad zwierzętami towarzyszącymi? Koniecznie musisz zasilić nasze szeregi. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy ofertę kształcenia na II stopniu kierunku Zootechnika w dwóch obieralnych modułach: Hodowla zwierząt oraz Fizjoterapia zwierząt. Jest to doskonały kierunek dla wszystkich absolwentów studiów inżynierskich jak i licencjackich z zakresu nauk zootechnicznych i pokrewnych, którzy pragną uzupełnić wiedzę, doskonalić swoje umiejętności i zdobyć nowe kompetencje.

Studia zootechniczne na poziomie magisterskim umożliwiają rozwój w sektorach związanych z hodowlą zwierząt, produkcją i przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz związanych z opieką, rehabilitacją i właściwym postępowaniem ze zwierzętami towarzyszącymi. Nasi studenci mają dostęp do nowoczesnych pracowni: anatomii i zoofizjoterapii oraz bardzo dobrze wyposażonych laboratoriów: m.in. mikrobiologii, genetyki molekularnej i biotechnologii. Uzupełnienie stanowi innowacyjny sprzęt multimedialny do realizacji zajęć teoretycznych i bardzo bogata baza pomocy dydaktycznych (fantomy do inseminacji, symulatory doju, szkielety zwierząt gospodarskich, towarzyszących i egzotycznych, fantomy psów do ćwiczeń technik ustawiania zabiegowego oraz wykonywania ruchów biernych w stawach oraz do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, intubacji i bandażowania, a także ścieżkę pomiarową do diagnostyki i rehabilitacji zwierząt wraz z akcesoriami do przeprowadzenia analizy chodu i ruchu zwierząt). Przyjdź do nas! Przygotujemy Cię do samodzielnej pracy na różnych stanowiskach.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Jeżeli chcesz pracować w dużym przedsiębiorstwie to czekają na Ciebie fermy wielkotowarowe, federacje hodowli zwierząt gospodarskich i przemysł paszowy. Z wykształceniem jakie zdobędziesz na Zootechnice znajdziesz zatrudnienie w podmiotach zajmujących się rozrodem zwierząt, w specjalistycznych laboratoriach, komórkach doradztwa rolniczego oraz administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem.

Absolwenci modułu fizjoterapia zwierząt swoją przyszłość na pewno zwiążą z klinikami, lecznicami, przychodniami weterynaryjnymi. Ogrody zoologiczne, schroniska dla zwierząt oraz centra rehabilitacji dzikich zwierząt to także wymarzone miejsca dla naszych absolwentów. Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Zootechnika będziesz gotowy do prowadzenia gospodarstwa indywidualnego albo własnej działalności gospodarczej z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji zwierząt.Kryteria przyjęć na kierunek

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zootechnika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów:
a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: bioinżynieria w produkcji zwierzęcej, biotechnologia, inspekcja weterynaryjna, ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie, rolnictwo, zoofizjoterapia oraz kierunków przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: zootechnika i rybactwo; weterynaria; 
b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; nauki biologiczne.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a)  lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.
 O programie studiów

Program, który proponujemy na drugim stopniu kształcenia został w roku akademickim 2018/2019 gruntownie zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb tak, żebyś był poszukiwany na rynku pracy. Naszym celem jest nowoczesne kształcenie zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku. We współpracy z interesariuszami zewnętrznymi opracowano i wprowadzono dwa obieralne moduły kształcenia: Hodowla zwierząt oraz Fizjoterapia zwierząt.

Zaproponowane przedmioty w tych modułach dotyczą istotnych problemów i zalecanych rozwiązań w produkcji zwierzęcej oraz fizjoterapii i rehabilitacji zwierząt. Dzięki nim zdobędziesz zaawansowaną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt, rozrodu, kształtowania efektywności produkcji zwierzęcej oraz poszerzysz wiedzę z fizjologii klinicznej, neurofizjologii z elementami neuropatologii, schorzeń układu ruchu i podstaw obrazowania. Nauczysz się stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt a także projektowania torów kinetycznych. W przyszłej pracy zawodowej wykorzystasz wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu refleksoterapii, osteopatii i tapingu, zoopsychologii, będziesz potrafił zaopiekować się zwierzętami na każdym etapie ich życia. Uzyskasz pełne kwalifikacje do pracy badawczej i kontynuowania kształcenia w Szkole doktorskiej.Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Gospodarcze znaczenie bydła, trzody chlewnej i drobiu
 2. Kierunki użytkowania bydła, drobiu, koni, kóz i owiec
 3. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej na przykładzie wybranego gatunku zwierząt gospodarskich
 4. Doskonalenie genetyczne zwierząt gospodarskich
 5. Rodzaje pomieszczeń inwentarskich i ich charakterystyka
 6. Dobrostan i jego znaczenie w produkcyjności zwierząt
 7. Zasady żywienia zwierząt przeżuwających i monogastrycznych
 8. Podział pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich
 9. Metody konserwowania pasz
 10. Wymień systemy wypasu zwierząt gospodarskich i omów jeden z nich
 11. Zachowanie płciowe samic zwierząt gospodarskich
 12. Postępowanie z noworodkiem wybranego gatunku zwierząt gospodarskich
 13. Zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzane u zwierząt gospodarskich
 14. Ocena jakościowa mleka, mięsa i jaj
 15. Zagospodarowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 16. Znaczenie owadów użytkowych i pożytecznych
 17. Chów jeleniowatych w warunkach ograniczonej swobodyTerminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!