PL

EN

Zootechnika
niestacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 2273 zł

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Studia drugiego stopnia na kierunku Zootechnika to szansa na pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie planowania oraz organizacji prac związanych z chowem, hodowlą i użytkowaniem zwierząt, z uwzględnieniem ich zachowania, pielęgnacji, stanu zdrowia oraz potrzeb środowiskowych. Są one dedykowane nie tylko absolwentom zootechniki studiów pierwszego stopnia, ale również tym, którzy ukończyli kierunki pokrewne. Decydując się na studia drugiego stopnia zdobędziesz wiedzę, która daje możliwości świadomego, racjonalnego i efektywnego wykorzystywania metod, narzędzi, technik i technologii w kształtowaniu potencjału biologicznego zwierząt, jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz w produkcji pasz. Jako absolwent tego kierunku będziesz potrafił zastosować prawidłowe narzędzia informatyczne i metody analityczne wykorzystywane w użytkowaniu zwierząt gospodarskich, towarzyszących i w przemyśle paszowym. Zdobędziesz nowe kompetencje cenione na rynku pracy, takie jak: umiejętność pracy w zespole, posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z hodowlą i użytkowaniem różnych gatunków zwierząt oraz do poszukiwania różnych źródeł finansowania wspierających działania badawczo-rozwojowe. Ponadto kontynuacja studiów przez kolejne 3 semestry pozwoli na doskonalenie zdobytych przez Ciebie wcześniej umiejętności wyszukiwania, krytycznej analizy, twórczego przetwarzania oraz wykorzystywania różnych form informacji z zakresu szeroko pojętej technologii produkcji zwierzęcej, użytkowania i żywienia zwierząt. 

Kształcimy absolwenta, który rozumie potrzebę przestrzegania podstawowych zasad etyki w zakresie hodowli, chowu i użytkowania zwierząt oraz produkcji żywności, a także ma świadomość zawodowej oraz etycznej odpowiedzialności za dobrostan zwierząt, wykorzystanie zasobów przyrody, kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Stawiamy na Twój kompleksowy rozwój oraz ukierunkowanie do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych, umożliwiających wypełnianie zobowiązań społecznych, przez co staniesz się atrakcyjnym kandydatem na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.  

 Jako absolwent tego kierunku możesz planować swoją pracę na przykład w  gospodarstwie rolnym, w przedsiębiorstwach związanych z produkcją zwierzęcą, w firmach produkujących pasze, jako doradca z zakresu utrzymania, hodowli, pielęgnacji i żywienia zwierząt, w instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt. 
Nasze studia przygotowują również do prowadzenia badań naukowych i podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.
 Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Zootechnika daje perspektywy zatrudnienia między innymi w:

  • gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę zwierząt;
  • firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją pasz, premiksów oraz dodatków paszowych;
  • instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt i środowiska;
  • ośrodkach doradczych;
  • ogrodach zoologicznych;
  • administracji państwowej i samorządowej związanej z rolnictwem;
  • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i surowcami pochodzenia zwierzęcego;
  • przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego;
  • laboratoriach specjalistycznych;
  • ośrodkach naukowo-badawczych.Kryteria przyjęć na kierunek

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zootechnika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów:
a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: bioinżynieria w produkcji zwierzęcej, biotechnologia, inspekcja weterynaryjna, ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie, rolnictwo, zoofizjoterapia oraz kierunków przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: zootechnika i rybactwo; weterynaria; 
b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; nauki biologiczne; biotechnologia.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a)  lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.
 Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1.    Gospodarcze znaczenie bydła, trzody chlewnej i drobiu
2.    Kierunki użytkowania bydła, drobiu, koni, kóz i owiec
3.    Ocena wartości użytkowej i hodowlanej na przykładzie wybranego gatunku zwierząt gospodarskich
4.    Doskonalenie genetyczne zwierząt gospodarskich
5.    Rodzaje pomieszczeń inwentarskich i ich charakterystyka
6.    Dobrostan i jego znaczenie w produkcyjności zwierząt
7.    Zasady żywienia przeżuwaczy.
8.    Zasady żywienia zwierząt monogastrycznych.
9.    Podział pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich
10.    Metody konserwacji zielonki.
11.    Zachowanie płciowe samic zwierząt gospodarskich
12.    Postępowanie z noworodkiem wybranego gatunku zwierząt gospodarskich
13.    Zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzane u zwierząt gospodarskich i towarzyszących. 
14.    Ocena jakościowa mleka, mięsa i jaj
15.    Zagospodarowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
16.    Znaczenie owadów użytkowych i pożytecznychTerminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia II stopnia