PL

EN

Zarządzanie
stacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 4 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 45

Charakterystyka kierunku studiów

Studia na kierunku Zarządzanie na poziomie magisterskim profil ogólnoakademicki umożliwiają uzyskanie szerokiej wiedzy przydatnej w rozwoju profesjonalnym osób chcących objąć funkcje menedżerskie, jak i uzyskać awans zawodowy. Studenci zgłębiają zasady, narzędzia i techniki oraz nabywają przydanych umiejętności do zarządzania organizacją w zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu. Jest to doskonały wybór dla absolwentów wszystkich rodzajów studiów w celu doskonalenia kompetencji w zakresie zarzadzania. Na studiach magisterskich zdobędziesz pogłębioną wiedzę, w tym także z zakresu metodologii i metod badań w dyscyplinie nauki o zarzadzaniu i jakości. Studia pozwolą wykształcić Ciebie jako absolwenta posiadającego wiedzę do podejmowania postaw przedsiębiorczych i samodzielności w działaniu w życiu społeczno-gospodarczym. Jako absolwent uzyskasz umiejętności m.in. do identyfikacji, analizy i rozwiązywania, zarówno samodzielnie jak i zespołowo, złożonych problemów występujących w funkcjonowaniu organizacji. Nabyte umiejętności praktyczne niezbędne do pracy we współczesnej organizacji nauczą Ciebie analizy otoczenia swojego biznesu, podejmowania decyzji w coraz bardziej turbulentnym otoczeniu, myślenia strategicznego i budowania biznesu opartego na zasadach społecznej odpowiedzialności, dzięki czemu będziesz przygotowany na rosnące wyzwania rynku i klientów. Zyskasz nowe kompetencje z obszaru zarządzania zespołem, zarządzania procesami i projektami oraz posługiwania się nowoczesnym i odpowiednim oprogramowaniem. Kierunek Zarządzanie I i II stopnia od roku 2019/2020 uzyskuje certyfikat „Studia z Przyszłością” nadawany drogą konkursową w ramach Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów przyznawany za kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy oraz wysokimi standardami jakościowymi.
Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, powinieneś być absolwentem studiów pierwszego stopnia. Zostaniesz poproszony o przedstawienie dyplomu ukończenia tych studiów. Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

Kandydat powinien także posiadać podstawowe umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w szczególności niezbędnymi w realizacji zajęć w formie zdalnej (Studiuj i Pracuj).Specjalności

 • zarządzanie logistyką
 • rachunkowość dla menedżerów
 • zarządzanie w gospodarce cyfrowej
 • nowoczesny marketing

Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Studia II-stopnia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych, specjalistów i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent rozwija wiedzę zdobytą na I-stopniu, potrafi inter¬pre¬tować zjawiska i procesy zarządzania w różnej skali, a także oceniać wpływ na nie otoczenia oraz stosować różne metody i narzędzia zarządzania. Treści podstawowe obejmują wiedzę z zakresu makroekonomii, rachunkowości zarządczej, zarządzania procesami, zarządzania strategicznego, prawa gospodarczego i cywilnego oraz systemów informatycznych zarządzania, a następnie są pogłębiane w ramach specjalności z zakresu zarządzania marketingowego, zarządzania logistyką i informatyki w zarządzaniu. W zależności od ukończonej specjalności absolwent może podjąć pracę na stano¬wiskach specjalistów w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych, centrach dystrybucji, działach logistyki, w przedsiębiorstwach rolniczych oraz przetwórstwa i dystrybucji żywności, działach marketingu jako specjaliści od strategii marketingowych i badań marketingowych lub na stanowiskach analityków i wdrożeniowców systemów informacyjnych. Jest przygotowany do podejmowania decyzji zarządczych, a także do realizowania wyzwań badawczych, podjęcia studiów doktoranckich lub studiach podyplomowych.

Na specjalności „zarządzanie logistyką” absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, a także infrastruktury transportowej i transportu komunalnego. Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistów w magazynach, działach logistycznych oraz przedsiębiorstwach transportu komunalnego.

Na specjalności „nowoczesny marketing” studenci zdobywają wiedzę o nowoczesnych metodach i na-rzędziach marketingu oraz wykorzystaniu mediów społecznościowych w działalności przed¬siębiorstw. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych stanowiskach w obszarze cyfrowego marketingu oraz e-commerce takich jak: specjalista ds. social mediów, E-commerce Manager, E-commerce Project Manager, Digital Manager czy Dyrektor Sprzedaży. 


Na specjalności „zarządzanie w gospodarce cyfrowej” studenci pozyskują wiedzę na temat gospodarki cyfrowej, zarządzania informacją i wiedzą oraz nabywają praktyczne umiejętności z zakresu cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz przetwarzania i wizualizacji danych z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych i specja¬listów w działach związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających transformację cyfrową w organizacjach gospodarczych oraz jednostkach administracji centralnej i samorządowej.

Na specjalności „rachunkowość dla menedżerów” studenci pozyskują wiedzę i nabywają umiejętności z zakresu sprawozdawczości i kontroli finansowej, projektowania systemów informacji zarządczej, a także etyki w rachunkowości. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach ds. audytu, kontroli i sprawozdawczości finansowej oraz analityków i projektantów systemów rachunkowości zarządczej, a także prowadzenia własnej firmy doradczej z obszaru finansów i zarządzania. 
 Kryteria przyjęć na kierunek

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata:

a)    kierunku obieralnego oraz kierunków przyporządkowanych do obszaru nauk społecznych lub wszystkich dyscyplin z dziedziny nauk społecznych,

b)    pozostałych kierunków nie należących do lit. a;


Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a)  lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.
 Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Organizacja: definicja i cechy, rodzaje i formy organizacyjno-prawne, struktura organizacyjna, podejście systemowe do organizacji.
 2. Klasyfikacja i rola otoczenia organizacji.
 3. Elementy procesu zarządzania: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie.
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi: elementy, ich znaczenie i miejsce w strukturze organizacyjnej.
 5. Elementy kultury organizacyjnej i zarządzanie ludźmi: style kierowania, metody motywowania, praca indywidualna i grupowa, znaczenie osobowości, kapitał ludzki i relacyjny.
 6. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa: znaczenie ewidencji operacji gospodarczych, obieg dokumentów księgowych i magazynowych, aktywa i pasywa, przychody i koszty, bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, cele i odbiorcy sprawozdawczości finansowej.
 7. Źródła finansowania działalności gospodarczej: struktura kapitału, wartość pieniądza w czasie i metody oceny inwestycji.
 8. Rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji: rentowność i opłacalność, koszt alternatywny, całkowity, przeciętny, krańcowy.
 9. Metody wskaźnikowej analizy finansowej: wady i zalety, układy odniesienia, metody ustalania wskaźników; wskaźniki płynności, rentowności, rotacji i zadłużenia.
 10. Istota marketingu: instrumenty marketingu mix, 4P a 4C, metoda 7P, segmentacja i nisza rynkowa, struktura produktu i cykl życia, marka i jej znaczenie, strategie cenowe; istota, funkcje i rodzaje kanałów dystrybucji; instrumenty promocji.
 11. Rola badań marketingowych w zarządzaniu: źródła danych i metodyka badań marketingowych.
 12. Zarządzanie projektami: stosowane metodyki, rodzaje projektów i struktur organizacyjnych w projektach, cykl życia i ścieżka krytyczna projektu, ewaluacja.
 13. Zarządzanie informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie: zadania systemów informacyjnych, rodzaje baz danych, funkcje metainformacji, zastosowanie kodów kreskowych, typy i cechy systemów ewidencyjnych w przedsiębiorstwie, EDI.
 14. Środowisko wirtualne prowadzenia działalności gospodarczej: specyfika współczesnego rynku informacyjnego, rynki elektroniczne, skutki gospodarcze rozwoju technologii internetowej.
 15. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie: znaczenie jakości, systemy zarządzania jakością, zintegrowanie systemy, cykl Deming’a, Diagram wg Kaoru Ishikawa’y, koncepcja Kaizen, TQM, 5S, Six Sigma.
 16. Podstawy mechanizmu rynkowego: cena równowagi, cena i jej elastyczność, dobra niższego rzędu, ekskluzywne i dobra pierwszej potrzeby; elastyczność dochodowa, dobra substytucyjne i komplementarne.
 17. Strategie przedsiębiorstw w zależności od rodzaju rynku: konkurencja doskonała, monopol doskonały, oligopol.
 18. Statystyczne metody w zarządzaniu: współzależność zjawisk, szeregi proste i rozdzielcze, korelacje liniowe i krzywoliniowe, miary rozproszenia, podstawowe miary przeciętne.
   Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia II stopnia