PL

EN

Budownictwo
stacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30 15

Języki wykładowe na kierunku:

Charakterystyka kierunku studiów

Języki wykładowe na kierunku:  

Studia na kierunku Budownictwo na poziomie magisterskim to droga do zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. Studia te przygotują absolwentów do podjęcia wyzwań badawczych oraz do zajmowania samodzielnych lub kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwach. Jest to doskonały wybór dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie budownictwa, pozwalający rozszerzyć posiadane kompetencje zarówno w zakresie dyscypliny podstawowej, jak również zagadnień specjalistycznych. Studia magisterskie umożliwiają zdobywanie i doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do podejmowania w sposób profesjonalny działań w środowisku społecznym, jak też nowych wyzwań zawodowych i osobistych. Absolwentów cechuje samodzielność, ale także umiejętność pracy w zespole i porozumienia ze specjalistami z innych dziedzin, co niezbędne jest w obecnie ciągle wdrażanej koncepcji BIM (modelowanie informacji o budynku, ang. Building Information Modeling). Przyjęta koncepcja nauczania przewiduje, że odpowiednie zbudowanie kompetencji ma dać absolwentom elastyczność i potencjał do samokształcenia – cechy niezbędne na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. W czasie studiów poszerza wiedzę zdobytą na studiach I stopnia. Uzyskuje podstawę do ubiegania się, po spełnieniu ustawowych wymagań, o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń, do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi.Specjalności

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie (kbi)

  Student otrzymuje rozszerzoną wiedzę i umiejętności projektowania oraz realizacji obiektów budowlanych i inżynierskich w zakresie konstrukcji metalowych, betonowych, sprężonych oraz zespolonych. Potrafi stosować modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich, w tym budowli wysokich. Jest przygotowany do rozwiązywania inżynierskich problemów dotyczących awarii i napraw konstrukcji budowlanych. Absolwent specjalności Konstrukcje budowlane i inżynierskie jest przede wszystkim przygotowany do podjęcia pracy w krajowych i międzynarodowych zespołach projektujących i wykonujących złożone obiekty budowlane. Może też pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego bądź znaleźć zatrudnienie w organach administracji budowlanej. Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI).

 • drogi, ulice i lotniska (dul)

  Student otrzymuje rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania oraz realizacji obiektów budowalnych i inżynierskich infrastruktury drogowej i lotniskowej. Jednocześnie przygotowany jest do prowadzenia działań związanych z inżynierią ruchu drogowego, a w szczególności bezpieczeństwa ruchu drogowego. Potrafi projektować poszczególne elementy składowe infrastruktury drogowej, w tym drogi i ulice różnych klas funkcjonalno-technicznych oraz skrzyżowania i węzły drogowe. Absolwent jest przygotowany do realizacji projektów z zakresu organizacji ruchu (oznakowanie dróg oraz systemy sygnalizacji świetlnych).  Po ukończeniu studiów na specjalności drogi, ulice lotniska absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze publicznym i prywatnym w zakresie: projektowania, wykonawstwa, zarzadzania siecią drogową, utrzymania sieci drogowej oraz w charakterze specjalisty inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Studia te pozwalają na uzyskanie uprawnień budowalnych do projektowania i/lub kierowania robotami budowalnymi w specjalności drogowej (po spełnieniu warunków odpowiedniej praktyki zawodowej), a  po ukończeniu dodatkowego kursu, do uzyskania ministerialnych uprawnień audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 • budownictwo niskoenergetyczne (bn)

  Student otrzymuje wiedzę niezbędną do projektowania i realizacji budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz do działań umożliwiających zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej i dekarbonizacji budynków istniejących oraz przekształcenia ich w budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Studia w specjalności Budownictwo niskoenergetyczne zapewniają wykształcenie specjalistów budownictwa, uprawniające do ubiegania się o pełne uprawnienia budowlane oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie racjonalnego użytkowania energii zarówno w procesie wznoszenia jak i eksploatacji obiektów. Absolwenci specjalności Budownictwo niskoenergetyczne mogą zasilać branże gospodarki, w których istnieją problemy energooszczędności. Są przygotowani do zarządzania i pracy w firmach projektowo-konstrukcyjnych, wykonawczych oraz zajmujących się eksploatacją budynków i w instytutach badawczych. Mogą też pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego bądź znaleźć zatrudnienie w organach administracji budowlanej. Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności budownictwo niskoenergetyczne (BN).

 • mosty

  Student otrzymuje rozszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji mostowych żelbetowych, stalowych i zespolonych. Potrafi zastosować w projektowaniu zaawansowane modele obliczeniowe, używając nowoczesnych narzędzi projektowych. Zdobywa niezbędna wiedzę do wykonywania obiektów mostowych. Jest przygotowany pod względem wiedzy i umiejętności, w zakresie diagnostyki i napraw konstrukcji mostowych. Absolwent specjalności Mosty jest przede wszystkim przygotowany do podjęcia pracy w zespołach projektowych i wykonawczych, specjalizujących się w konstrukcjach mostowych. Może też pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego bądź znaleźć zatrudnienie w organach administracji budowlanej. Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności mosty.

Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Budownictwo będziesz przygotowany do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, w firmach budowlanych świadczących wykonawstwo obiektów budowlanych, w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Otrzymujesz tytuł magistra inżyniera. Możesz uzyskać uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w pełnym zakresie w odpowiedniej specjalności. Po ukończeniu studiów na kierunku Budownictwo możesz otworzyć własną firmę projektową lub wykonawczą. Rynek pracy czeka na naszych absolwentów.Kryteria przyjęć na kierunek

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek budownictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera w zakresie obieranego kierunku oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.  
2. Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów w ramach określonego limitu.
3. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
4. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.
 O programie studiów

Program kierunku Budownictwo – studia magisterskie – znacznie poszerza wiedzę i umiejętności zdobyte na poziomie inżynierskim. W trakcie studiów zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania oraz realizacji obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Nauczysz się projektować obiekty budowlane używając zaawansowanych metod mechaniki budowli, stosować nowoczesne narzędzia komputerowego wspomagania projektowania i realizacji procesu budowlanego. Studia magisterskie uczą jak wykorzystać zdobyte do tej pory umiejętności w życiu zawodowym. Dużą wagę przykłada się zatem do zdobycia przez studentów umiejętności rozwiązywania podstawowych oraz złożonych problemów inżynierskich dotyczących projektowania, kształtowania i realizacji obiektów budowlanych i inżynierskich. Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Budownictwo zdobędziesz wykształcenie, pozwalające podjąć pracę w projektowaniu, kierowaniu robotami budowlanymi, nadzorze oraz działalności techniczno-badawczej. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki na studiach III stopnia. Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!Opis specjalności

Oferta edukacyjna na kierunku Budownictwo dostosowana jest do wymagań rynku pracy. W ramach kierunku możesz realizować jedną z czterech specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI), drogi, ulice i lotniska (DUL) na studiach stacjonarnych, budowa i eksploatacja autostrad (BEA) na studiach niestacjonarnych, mosty, budownictwo niskoenergetyczne (BN).Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!