PL

EN

Architektura wnętrz
stacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 4 semestry

Profil studiów: praktyczny

Limit miejsc: 15

Charakterystyka kierunku studiów

Kierunek Architektura Wnętrz oferuje studia magisterskie o profilu praktycznym. Przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej w zakresie projektowania wnętrz, mebli oraz  wystaw. Wyróżnikiem kierunku jest osadzenie na Politechnice i praktyczny system studiów, co sprawia, że absolwent jest dobrze przygotowany do zawodu. 

Kształcenie odbywa się zarówno w zakresie twórczości artystycznej, jak i projektowej. Student ma możliwość poznania różnych technik prezentacji projektów. Szczególny nacisk kładzie się na zapoznanie studentów z nowymi trendami, innowacyjność, projektowanie zrównoważone oraz ekologiczne aspekty projektowania wnętrz, a także wyposażenia. Integralną część studiów stanowią praktyki zawodowe, wystawy oraz spotkania z przedstawicielami biur i pracowni projektowych. 

Prowadzimy zajęcia we współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami np.:

  • Euforma, 
  • Ikea, 
  • Enano, 
  • Bart.

Dodatkowo oferujemy możliwość rozwijania zainteresowań w kołach naukowych i realizacji do dwóch semestrów studiów na zagranicznych uczelniach w ramach programu ERASMUS+.
 Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Absolwent architektury wnętrz może prowadzić samodzielną lub zespołową pracę w zakresie architektury wnętrz o różnym charakterze i przeznaczeniu: 

  • Projektowanie wnętrz publicznych i prywatnych
  • Projektowanie wnętrz wystawowych i handlowych
  • Projektowanie mebli

Architekt wnętrz zajmuje się również pracą artystyczno-badawczą przy upowszechnianiu wartości kulturowych w kształtowaniu otoczenia, współpracą z firmami deweloperskimi, a także profesjonalnym doradztwem w zakresie wystroju i wyposażenia wnętrz.
 Kryteria przyjęć na kierunek

1.    O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek architektura wnętrz mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci: 
a) kierunku obieralnego (architektura wnętrz) oraz po kierunkach: wzornictwo, architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz po pozostałych kierunkach studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dział sztuki.
b) pozostałych kierunków studiów.

Tylko kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do procedury kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Obejmuje ona: przegląd teczek (kandydaci drogą mailową wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF; dokument winien zawierać 10 prac wykonanych dowolną techniką wskazujących na zainteresowania kandydata architekturą wnętrz) oraz pisemną wypowiedź uzasadniającą wybór kierunku studiów (jedna strona A4).

Za pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej przyjmuje się minimum 51 %. Wynik procedury przelicza się według następujących zasad:
 

Wynik procedury w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z procedury kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna. 

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z procedury kwalifikacyjnej (ppkt. b)  w ramach ustalonego limitu przyjęć.O programie studiów

Program studiów obejmuje kompleksowe przygotowanie do zawodu architekta wnętrz: przedmioty artystyczne: malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, struktury wizualne;  przedmioty specjalistyczne: projektowanie wnętrz, mebli, wystaw, scenografii oraz projektowanie graficzne;  przedmioty pomocnicze: podstawy budownictwa, materiałoznawstwo, ergonomia, projektowanie oświetlenia, techniki wizualizacji, historia sztuki i designu;  wielotygodniowe praktyki zawodowe w organizacjach publicznych i prywatnych. 

Zakładane efekty kształcenia: rozwiązywania problemów projektowych obejmujących kształtowanie otoczenia człowieka zgodnie z ich potrzebami użytkowymi, aranżacji przestrzeni poprzez strukturę, kolor, światło i formę z uwzględnieniem efektów estetycznych, projektowania spełniającego wymagania w zakresie technicznym, użytkowym, prawnym i estetycznym, zagadnień budowlanych, materiałowych oraz technologii ich obróbki, twórczej pracy projektowej w pełnym zakresie zagadnień wchodzących w zakres architektury wnętrz, stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej, rozumienia roli zawodu architekta wnętrz w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska, stosowania zasad etyki zawodowej. 
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!