PL

EN

Informatyka stosowana
niestacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 2900 zł

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Języki wykładowe na kierunku:  

Studia informatyczne na poziomie magisterskim to droga do uzyskania eksperckiej wiedzy z zakresu najnowszych technologii informatycznych. Studia przygotowują do pracy w wielu gałęziach IT oraz zarządzania projektami w środowisku wielokulturowym. Studenci poszerzają wiedzę na temat najnowszych technologii oraz kanonów informatycznych z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, zaawansowanych systemów informatycznych, programowania bezzałogowych statków powietrznych czy sztucznej inteligencji. Jest to doskonały kierunek dla wszystkich absolwentów studiów inżynierskich lub licencjackich w zakresie nauk technicznych, którzy pragną rozszerzyć wiedzę informatyczną i zdobyć nowe kompetencje oraz umiejętności niezbędne na rynku pracy. Po ukończeniu studiów będziesz posiadał/a wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia i rozwijania oprogramowania w językach nisko- i wysokopoziomowych oraz skryptowych, algorytmów i struktur danych, grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji, zarządzania projektami informatycznymi, programowaniem urządzeń mobilnych oraz programowaniem w środowiskach Unix, Linux i Windows. Na studiach magisterskich zdobędziesz wiedzę z zakresu optymalizacji wraz z umiejętnością posługiwania językami wysokopoziomowymi, niskopoziomowymi i skryptowymi. Nauczysz się wykorzystywać wiedzę dotyczącą algorytmów, stosowaną przy rozwiązywaniu zagadnień z obszaru projektowania sieci bezprzewodowych i oprogramowania urządzeńSpecjalności

 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów

  Student zdobywa wiedzę z zakresu przetwarzania, analizy i akwizycji obrazów cyfrowych oraz obrazów sekwencyjnych. Zdobywa praktyczną umiejętność analizy częstotliwościowej sygnału, tworzenia systemów rozpoznawania obrazów i wideo w zastosowaniach przemysłowych. Ponadto adept studiów magisterskich tej specjalności zapoznaje się z obszarami zastosowań grafiki komputerowej, wirtualnej rzeczywistości. Posiada wiedzę na temat projektowania interfejsów HMI.

 • systemy informatyczne

  Student zdobywa wiedzę z zakresu administracji sieciami komputerowymi, sieci sensorycznych, algorytmów i eksploracji danych, metod ochrony cyberprzestrzeni oraz chmur obliczeniowych. W toku studiów magisterskich student zdobywa praktyczną wiedzę na temat sieci dostępowych systemów komunikacyjnych Smart Grid, ochrony infrastruktury krytycznej, przeciwdziałania atakom skierowanym na bezpieczeństwo danych. Zapoznaje się z systemami wspomagania decyzji KDD (Knowledge Discovery in Databases) oraz modelami algorytmów równoległych i testowania oraz wydajności chmur obliczeniowych.

 • informatyka biomedyczna

  Student zdobywa wiedzę z zakresu pobierania i przetwarzania danych biometrycznych. Zdobywa praktyczną umiejętność modelowania procesów biomedycznych z wykorzystaniem różnych języków programowania. Ponadto, adept studiów magisterskich tej specjalności zapoznaje się ze metodami modelowania i wykorzystania biokomunikacji oraz protokołami telemonitoringu.

Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Informatyka stosowana będziesz przygotowany do pracy w zespołach programistycznych wykorzystujących języki wysokopoziomowe, niskopoziomowe oraz skryptowe; zespołach projektujących bazy danych i przetwarzających dane wielowymiarowe; zespołach projektujących zaawansowane systemy informatyczne oraz specjalistyczne oprogramowanie (w tym dla dronów). Będziesz przygotowany do pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze IT, a umiejętności i kompetencje zdobyte na studiach magisterskich pozwolą Ci na pracę w zespołach rozwijających nowe technologie. Otworzą się przed Tobą możliwości na zatrudnienie w następujących branżach: Technologie autonomiczne i bezzałogowe systemy latające – w tym oprogramowanie autonomicznych pojazdów, ochrona mienia i kontrola ruchu drogowego i powietrznego; Sztuczna inteligencja – w tym systemy wspomagania diagnozy medycznej, wykrywanie anomalii w ruchu sieciowym, rozpoznawanie obiektów; Sieci bezprzewodowe i automatyka – w tym bezprzewodowe systemy sterowania, monitorowanie detekcji ruchu, wykrywanie awarii, oprogramowanie czujników; Smart City Technika militarna Ochrona i bezpieczeństwo środowiska – w tym monitorowanie stanu zanieczyszczeń, ciśnienia, zadymienia, hałasu, chorób roślin; Zakłady przemysłowe różnych branż – w tym szybka transmisja danych sterujących i pomiarowych z miejsc trudno dostępnych; Badanie, ochrona i monitorowanie środowiska naturalnego (np. monitorowanie przemieszczania się różnych gatunków zwierząt); Wspomaganie sieci socjalnych oraz rozrywki; Robotyka; Systemy sieciocentryczne; Komunikacja samochodowa (technologie komunikacyjne: V2V – Vehicle-to-Vehicle, V2I – Vehicle-to-Infrastructure).Kryteria przyjęć na kierunek

1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek informatyka stosowana studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem:
a) inżyniera kierunku obieralnego oraz po kierunkach: informatyka, teleinformatyka oraz elektronika i telekomunikacja lub po kierunkach przyporządkowanych do dyscypliny naukowej: informatyka techniczna i telekomunikacja, 
b) inżyniera/licencjata pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk: technicznych, nauk ścisłych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;  inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria lądowa, geodezja  i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończonym na PBŚ);

Kandydaci kierunków studiów wymienionych w ppkt. b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna. 
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a)  lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3.  W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
5.  Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.O programie studiów

Realizowane na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki studia II stopnia na kierunku Informatyka Stosowana otrzymały w V edycji konkursu, certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” oraz Certyfikat Nadzwyczajny "LAUR INNOWACJI". Kierunek został wyróżniony za "nowoczesne koncepcje kształcenia, innowacyjność stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Komisja Ekspertów nagrodziła kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczyniła się do wyposażenia absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.” Dzięki temu masz PEWNOŚĆ, że na studiach zdobędziesz wszelkie niezbędne kompetencje i wiedzę, które pozwolą na zarządzanie projektami, prowadzenie własnego zespołu IT oraz zostanie specjalistą w branży. Studia na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie informatyki.Opis specjalności

Studia informatyczne na poziomie magisterskim odpowiadają wymaganiom rynku pracy i pozwalają zdobyć wiedzę w określonym obszarze. W ramach kierunku możesz zrealizować jedną z czterech specjalności: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, systemy informatyczne i informatyka biomedyczna.Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Struktury danych używane w programowaniu.
 2. Bazy danych relacyjne i noSQL.
 3. Podstawowe mechanizmy działania systemów operacyjnych.
 4. Systemy plików w różnych systemach operacyjnych.
 5. Sztuczna inteligencja.
 6. Sieci neuronowe.
 7. Programowanie strukturalne i obiektowe.
 8. Języki programowania.
 9. Języki skryptowe.
 10. Algorytmy sortowania i wyszukiwania danych.
 11. Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych.
 12. Zagrożenia w lokalnych sieciach komputerowych podłączonych do Internetu.
 13. Podstawowe metody kompresji (w tym kompresji obrazu i dźwięku).
 14. Sieci komputerowe – budowa, protokoły zastosowanie.
 15. Media transmisyjne – typy, przepustowość, długości segmentu.
 16. Model warstwowy OSI/ISO – rola każdej warstwy, przykłady protokołów i usług z nimi związanych.
 17. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
 18. Transformata Fouriera, widmo sygnału.
 19. Podstawowe układy cyfrowe (układy kombinacyjne i sekwencyjne).Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!