PL

EN

Zarządzanie
niestacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 4 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 2582 zł

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Studia na kierunku Zarządzanie na poziomie magisterskim profil ogólnoakademicki umożliwiają uzyskanie szerokiej wiedzy przydatnej w rozwoju profesjonalnym osób chcących objąć funkcje menedżerskie, jak i uzyskać awans zawodowy. Studenci zgłębiają zasady, narzędzia i techniki oraz nabywają przydanych umiejętności do zarządzania organizacją w zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu. Jest to doskonały wybór dla absolwentów wszystkich rodzajów studiów w celu doskonalenia kompetencji w zakresie zarzadzania. Na studiach magisterskich zdobędziesz pogłębioną wiedzę, w tym także z zakresu metodologii i metod badań w dyscyplinie nauki o zarzadzaniu i jakości. Studia pozwolą wykształcić Ciebie jako absolwenta posiadającego wiedzę do podejmowania postaw przedsiębiorczych i samodzielności w działaniu w życiu społeczno-gospodarczym. Jako absolwent uzyskasz umiejętności m.in. do identyfikacji, analizy i rozwiązywania, zarówno samodzielnie jak i zespołowo, złożonych problemów występujących w funkcjonowaniu organizacji. Nabyte umiejętności praktyczne niezbędne do pracy we współczesnej organizacji nauczą Ciebie analizy otoczenia swojego biznesu, podejmowania decyzji w coraz bardziej turbulentnym otoczeniu, myślenia strategicznego i budowania biznesu opartego na zasadach społecznej odpowiedzialności, dzięki czemu będziesz przygotowany na rosnące wyzwania rynku i klientów. Zyskasz nowe kompetencje z obszaru zarządzania zespołem, zarządzania procesami i projektami oraz posługiwania się nowoczesnym i odpowiednim oprogramowaniem. Kierunek Zarządzanie I i II stopnia od roku 2019/2020 uzyskuje certyfikat „Studia z Przyszłością” nadawany drogą konkursową w ramach Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów przyznawany za kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy oraz wysokimi standardami jakościowymi.
Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, powinieneś być absolwentem studiów pierwszego stopnia. Zostaniesz poproszony o przedstawienie dyplomu ukończenia tych studiów. Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.Specjalności

 • zarządzanie logistyką
 • rachunkowość dla menedżerów
 • zarządzanie w gospodarce cyfrowej
 • nowoczesny marketing

Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu specjalności „zarządzenie przedsiębiorstwem” możesz pracować w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych i rynku krajowym, na stanowiskach kierowniczych, jak np. dyrektor, kierownik działu, team leader, prezes firmy, menedżer i w różnego rodzaju działach, własna działalność, w instytucjach usług profesjonalnych, (np. finansowych, ubezpieczeniowych, turystycznych, edukacyjnych), w instytucjach administracji samorządowej, w organizacjach non-profit. 
Po ukończeniu specjalności „zarządzanie logistyką” możesz pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, magazynach, hurtowniach, portach lotniczych czy sklepach wielkopowierzchniowych działających na rynkach zagranicznych i rynku krajowym. 
Specjalność „informatyka w zarządzaniu” da podstawy do pracy jako pracownik polskiej i międzynarodowej korporacji, menedżer projektów informatycznych, analityk i projektant systemów informatycznych (m.in. projektant interfejsu człowiek-komputer, trener systemów AI - sztucznej inteligencji), założyciel własnej działalności gospodarczej. 
„Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem” to specjalność która pozwoli pracować w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych i rynku krajowym, na stanowiskach kierowniczych i w różnego rodzaju działach, np.: marketingu, sprzedaży, promocji, obsługi klienta. w instytucjach usług profesjonalnych (np. finansowych, ubezpieczeniowych, turystycznych, edukacyjnych), w tym szczególnie w: firmach konsultingowych, agencjach reklamowych, agencjach marketingowych, firmach badawczych, przedsiębiorstwach logistycznych, agencjach public relations, agencjach sponsoringowych, agencjach BTL. w instytucjach administracji samorządowej. w organizacjach non-profit. 
Absolwent specjalności „rachunkowość dla menadżerów” to menedżer na wszystkich poziomach zarządzania w podmiotach gospodarczych, finansowych oraz jednostkach administracji, zarówno na rynku polskim jak i rynkach globalnych, pracownik instytucji publicznych, właściciel własnej firmy doradczej z obszaru finansów i zarządzania. Jaka praca po ukończeniu specjalności? Zarządzanie agrobiznesem prowadzenie własnej działalności gospodarczej (np. własne gospodarstwo rolne), menedżer w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego oraz w instytucjach publicznych wspomagających rozwój lokalny i regionalny, pracownik administracji rolnej, menedżer w firmie z szeroko rozumianego sektora gospodarki żywnościowej, menedżer w przedsiębiorstwie przetwórstwa i obrotu rolnego, pracownik instytucji publicznych, właściciel własnej działalności gospodarczej.
 Kryteria przyjęć na kierunek

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata:
a) kierunku obieralnego oraz kierunków: zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji, finanse i rachunkowość, ekonomia;
b) pozostałych kierunków studiów realizowanych we wszystkich obszarach nauk lub przyporządkowanych do wszystkich dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a)  lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.
 O programie studiów

Program kierunku Zarządzanie – studia magisterskie – znacznie poszerza wiedzę zdobytą na poziomie licencjackim. Nabywasz umiejętności i kompetencje, które umożliwią Ci swobodne sterowanie swoją karierą zawodową! Poznasz niezbędną wiedzę prawną, nabędziesz umiejętności miękkich np. komunikacji, negocjacji; i twardych np. z rachunkowości, czy systemów informacyjnych. Oferujemy specjalistyczną wiedzę o szerokim spektrum w zakresie realizowanych specjalności. STUDIA MAGISTERSKIE NIE OBEJMUJĄ ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ. 


 Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Organizacja: definicja i cechy, rodzaje i formy organizacyjno-prawne, struktura organizacyjna, podejście systemowe do organizacji.
 2. Klasyfikacja i rola otoczenia organizacji.
 3. Elementy procesu zarządzania: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie.
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi: elementy, ich znaczenie i miejsce w strukturze organizacyjnej.
 5. Elementy kultury organizacyjnej i zarządzanie ludźmi: style kierowania, metody motywowania, praca indywidualna i grupowa, znaczenie osobowości, kapitał ludzki i relacyjny.
 6. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa: znaczenie ewidencji operacji gospodarczych, obieg dokumentów księgowych i magazynowych, aktywa i pasywa, przychody i koszty, bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, cele i odbiorcy sprawozdawczości finansowej.
 7. Źródła finansowania działalności gospodarczej: struktura kapitału, wartość pieniądza w czasie i metody oceny inwestycji.
 8. Rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji: rentowność i opłacalność, koszt alternatywny, całkowity, przeciętny, krańcowy.
 9. Metody wskaźnikowej analizy finansowej: wady i zalety, układy odniesienia, metody ustalania wskaźników; wskaźniki płynności, rentowności, rotacji i zadłużenia.
 10. Istota marketingu: instrumenty marketingu mix, 4P a 4C, metoda 7P, segmentacja i nisza rynkowa, struktura produktu i cykl życia, marka i jej znaczenie, strategie cenowe; istota, funkcje i rodzaje kanałów dystrybucji; instrumenty promocji.
 11. Rola badań marketingowych w zarządzaniu: źródła danych i metodyka badań marketingowych.
 12. Zarządzanie projektami: stosowane metodyki, rodzaje projektów i struktur organizacyjnych w projektach, cykl życia i ścieżka krytyczna projektu, ewaluacja.
 13. Zarządzanie informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie: zadania systemów informacyjnych, rodzaje baz danych, funkcje metainformacji, zastosowanie kodów kreskowych, typy i cechy systemów ewidencyjnych w przedsiębiorstwie, EDI.
 14. Środowisko wirtualne prowadzenia działalności gospodarczej: specyfika współczesnego rynku informacyjnego, rynki elektroniczne, skutki gospodarcze rozwoju technologii internetowej.
 15. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie: znaczenie jakości, systemy zarządzania jakością, zintegrowanie systemy, cykl Deming’a, Diagram wg Kaoru Ishikawa’y, koncepcja Kaizen, TQM, 5S, Six Sigma.
 16. Podstawy mechanizmu rynkowego: cena równowagi, cena i jej elastyczność, dobra niższego rzędu, ekskluzywne i dobra pierwszej potrzeby; elastyczność dochodowa, dobra substytucyjne i komplementarne.
 17. Strategie przedsiębiorstw w zależności od rodzaju rynku: konkurencja doskonała, monopol doskonały, oligopol.
 18. Statystyczne metody w zarządzaniu: współzależność zjawisk, szeregi proste i rozdzielcze, korelacje liniowe i krzywoliniowe, miary rozproszenia, podstawowe miary przeciętne.
   Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!