PL

EN

Finanse i rachunkowość
niestacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 4 semestry

Profil studiów: praktyczny

Cena: 2390 zł

Limit miejsc: 45

Charakterystyka kierunku studiów

Studia z zakresu finansów i rachunkowości koncentrują się na praktycznych zagadnieniach zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście finansów, rachunkowości, kontrolowania, budżetowania, pomiaru wyników i rewizji finansowej. Będziesz także uczyć się zagadnień o charakterze globalnym z takich przedmiotów, jak rachunkowość międzynarodowa, rozliczenia w handlu międzynarodowym oraz polityka fiskalna krajów UE. Specjalistyczne przedmioty koncentrują się na wykorzystaniu systemów i narzędzi informatycznych w analizie danych biznesowych, projektowaniu informatycznych systemów rachunku kosztów oraz nowoczesnych strukturach organizacyjnych i formach kooperacji przedsiębiorstw, zasadach ustalania cen transferowych i konsolidacji sprawozdań. Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, instrumentów finansowych oraz zarządzaniem ryzykiem finansowym i kapitałem niematerialnym przedsiębiorstwa. Jest to doskonały kierunek dla wszystkich absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich w zakresie nauk ekonomicznych i pokrewnych, którzy pragną rozszerzyć wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości z uwzględnieniem nowoczesnych systemów i narzędzi informatycznych i zdobyć nowe kompetencje.

Na studiach magisterskich zdobędziesz wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz nowoczesnych systemów i narzędzi informatycznych stosowanych w rachunkowości zarządczej i analizie danych biznesowych. Nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów stanowiących wyzwania dla funkcjonowania współczesnych organizacji. Zyskasz nowe kompetencje związane z obsługą finansowo-księgową i sporządzaniem raportów rocznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.
 Specjalności

 • analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu

  Program specjalności uwzględnia zmieniającą się rolę księgowego w dzisiejszym świecie biznesu. Dziś rola księgowych wykracza daleko poza bycie księgowym i osobą, która składa ustawowe zestawienia. Rolą księgowego jest być kimś, kto potrafi przygotować i przedstawić informacje przydatne w podejmowaniu decyzji przez menedżerów. Specjalność Analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu jest odpowiedzią na te wyzwania. To wyjątkowa oferta na uczelniach ekonomicznych w Polsce. Student zdobywa wiedzę w zakresu projektowania i wdrażania systemów rachunku kosztów, zapoznaje się z podstawami modelowania procesów biznesowych oraz potrafi przetworzyć dane w informację zarządczą. Nasz program szkoleniowy wyróżnia się dużą liczbą zajęć w laboratoriach komputerowych. Studenci zdobywają bardzo wysokie umiejętności informatyczne. Doskonale wykorzystują nie tylko zaawansowane funkcje i narzędzia Excela, ale także specjalistyczne narzędzia analityczne klasy Business Intelligence do wielowymiarowych analiz danych biznesowych. Potrafią tworzyć kokpity menedżerskie i udostępniać na nich informację zarządczą. Specjalność przygotowuje do pracy w zakresie projektowania systemów rachunkowości zarządczej i controllingu, analizy danych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi klasy Business Intelligence, oraz modelowanie procesów finansowo-księgowych. Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!
   

 • rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym

  Program specjalności uwzględnia rolę jaką odgrywają pracownicy działów finansowo-księgowych w realizacji zadań wynikających z opracowanej strategii i modelu biznesu w korporacjach. Zadania księgowych nie tylko wiążą się z ewidencją, ale również przygotowywaniem i wykorzystaniem informacji finansowych i niefinansowych w raportach rocznych. Globalizacja rynku stawia nowe wymagania jakim muszą sprostać menedżerowie rachunkowości. Specjalność rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy i przygotuje Ciebie do pełnienia roli menedżera rachunkowości. Opracowana oferta pozwala zdobyć wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości niezbędną do prognozowania i podejmowania decyzji strategicznych w zakresie budowy strategii finansowych, optymalizacji podatkowych i powiązań miedzy jednostkami wchodzącymi w skład grup kapitałowych. Nasz program wyróżnia się unikatowym powiązaniem zajęć z zakresu zarządzania i rachunkowości. Studenci zdobywają wieloobszarową wiedzę i umiejętności praktyczne wynikające z nowoczesnych metod zarządzania i uregulowań związanych z funkcjonowania korporacji. Specjalność przygotowuje do pracy w zakresie projektowania złożonych struktur organizacyjnych powiązanych kapitałowo i organizacyjnie, wykorzystujących wspólną politykę rachunkowości i sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!
   

 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

  Program specjalności uwzględnia rolę jaką odgrywają pracownicy działów finansowo-księgowych w podejmowania decyzji dotyczących budowy strategii finansowych jednostek oraz zasad funkcjonowania rynku finansowego i zarządzania portfelem inwestycyjnym. Do ich zadań należy zarządzanie szeroko rozumianym kapitałem i wartością przedsiębiorstwa, wykorzystanie złożonych instrumentów finansowych oraz identyfikacja różnych obszarów ryzyka finansowego. Praca w świecie finansów związana jest z posiadaniem wiedzy i umiejętności związanych z oceną i analizą ryzyka finansowego oraz pozyskiwania i zarządzania kapitałami. Globalizacja rynku stawia przed finansistami nowe wyzwania. Specjalność Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa przygotowuje specjalistów z zakresu zarządzania kapitałem niematerialnym przedsiębiorstwa, ryzykiem finansowym i złożonymi instrumentami finansowymi. Opracowana oferta pozwala zdobyć wiedzę z zakresu finansów niezbędną do zarządzania kapitałem i ryzykiem finansowym. Specjalność przygotowuje do pracy w zakresie szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw i rynku finansowego. Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!
   

Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość otwierają się przed Tobą szanse zatrudnienia w wielu ciekawych zawodach. Zawody, w których możesz pracować to: księgowy, specjalista ds. rachunkowości zarządczej, kontroler finansowy, analityk finansowy, audytor wewnętrzny, specjalista z zakresu zarządzania kapitałem niematerialnym przedsiębiorstwa, ryzykiem finansowym i złożonymi instrumentami finansowymi, a także analityk biznesowy. Możesz również pracować w firmach świadczących usługi doradcze związane z zarządzaniem strategią i wynikami organizacji, a także w tych, które świadczą usługi projektowania i wdrażania komputerowych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Dzięki specjalistycznym przedmiotom staniesz się profesjonalistą w zakresie systemów analityki biznesowej, doskonale wykorzystując narzędzia Business Intelligence, zwłaszcza w rachunkowości zarządczej i controllingu. Po naszych studiach będziesz przygotowany do zajmowania ważnych stanowisk kierowniczych oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.Kryteria przyjęć na kierunek

1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek finanse i rachunkowość studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci absolwenci z tytułem licencjata lub inżyniera: 
a) kierunku obieralnego oraz kierunków przyporządkowanych do obszaru nauk społecznych wszystkich dyscyplin z dziedziny nauk społecznych, 
b) pozostałych kierunków nie należących do lit. a. 
Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt. b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. 

Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:   

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a)  lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b)  w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 

 O programie studiów

Program kierunku Finanse i rachunkowość – studia magisterskie – znacznie poszerza wiedzę zdobytą na poziomie licencjackim. Nauczysz się nowoczesnych rozwiązań z zakresu rachunkowości i finansów stosowanych w funkcjonowaniu krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw. Zdobędziesz kompetencje, które pozwolą zarządzać majątkiem, kapitałem i podejmować decyzje na rynku finansowym. Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć! 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
Uznani eksperci przekażą Ci jak zdobytą wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości wykorzystać w praktyce i codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Dlatego w programie naszych studiów na poziomie magisterskim są praktyki zawodowe, dzięki którym zdobędziesz nowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Poznasz zasady funkcjonowania i strukturę podmiotów gospodarczych oraz politykę rachunkowości i modele biznesu. Będziesz miał okazję pozyskać nowe kontakty biznesowe i podjąć decyzję związaną z wyborem kariery zawodowej.
 Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Przedstaw i omów zakres sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
 2. Wymień i scharakteryzuj składniki majątkowe (aktywa trwałe i obrotowe) występujące w działalności gospodarczej jednostek.
 3. Wymień i scharakteryzuj źródła finansowania działalności gospodarczej ( w tym: kapitały własne i obce).
 4. Wymień regulacje prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz podaj obszary jakie zostały uregulowane tymi przepisami.
 5. Przedstaw w jakim celu i przez kogo może być przeprowadzona analiza finansowa, a także jakie są źródła informacji niezbędne do dokonania takiej analizy.
 6. Podaj definicję kosztów i wskaż podobieństwa i różnice do terminów bliskoznacznych: nakład i wydatek środków pieniężnych.
 7. Podaj definicję przychodu i wskaż podobieństwa i różnice do wpływu środków pieniężnych.
 8. Dokonaj podziału kosztów według różnych kryteriów podziału oraz przedstaw w jakim celu jednostki produkcyjne prowadząc kalkulacje kosztów (ustalanie jednostkowego kosztu wytworzenia).
 9. Omów zasady ustalania wyniku finansowego oraz jego powiązanie z podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 10. Omów rolę i znaczenie rachunkowości (finansowej i zarządczej) w procesie zarządzania przedsiębiorstwem?
 11. Omów w jakim celi jednostki gospodarcze sporządzają biznes plan oraz jaki zakres informacji finansowych i nie finansowych jest w nim zawarty.
 12. Przedstaw definicję podatku oraz dokonaj klasyfikacji podatków w Polsce.
 13. Co to jest popyt? Podaj przykład dla dowolnego przedsiębiorstwa.
 14. Co to jest podaż? Podaj przykład dla dowolnego produktu.
 15. Przedstaw klasyfikację współczesnych finansów.
 16. Porównaj według kilku kryteriów rachunkowość finansową i rachunkowość zarządczą.
 17. Wskaż rolę i podstawy prawne finansów publicznych.
 18. Wskaż podstawowe narzędzia zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
 19. Co to jest kredyt bankowy? Dokonaj klasyfikacji kredytów bankowych.
 20. Wymień i wskaż rolę głównych instytucji finansowych w Polsce.
 21. Omów system ubezpieczeń społecznych w Polsce, scharakteryzuj składki ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenie zdrowotnego.
 22. Scharakteryzuj elementy składowe zakładowego planu kont oraz w jakim celu jest on wykorzystywany przez jednostki gospodarcze. 
 23. Omów istotę i znaczenie norm etycznych w biznesie oraz przedstaw skutki zachowań nieetycznych w odniesieniu do pracowników, środowiska naturalnego oraz szeroko rozumianego otoczenia biznesu.
 24. Dokonaj klasyfikacji przedsiębiorstw uwzględniając różne kryteria podziału.
 25. Omów rolę i znaczenie danych statystycznych w ocenie i funkcjonowaniu jednostek gospodarczych.
 26. Wskaż elementy składowe ceny sprzedaży towaru w jednostce handlu detalicznego.
 27. Co to jest inflacja. Jakie są rodzaje inflacji?
 28. Co to jest bezrobocie? Jakie są rodzaje bezrobocia?
 29. Istota i stawki podatku VAT w Polsce.
 30. Istota uproszczonych form opodatkowania: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów.
   Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia II stopnia