PL

EN

Transport i logistyka
stacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Kierunek Transport i Logistyka jest uzupełnieniem edukacji dla studentów kończących studia I stopnia na tym samym kierunku lub innym. Kształcenie na tym kierunku realizowane jest w formie stacjonarnej trwa 3 semestry. Treści kształcenia oraz uzyskiwane w trakcie studiów kompetencje obejmują szeroko rozumiane obszary transportu, logistyki i komunikacji.

Program studiów przygotowany został zgodnie z założeniami procesu bolońskiego, co oznacza, że zaproponowane specjalności różnią się od tych na I stopniu kształcenia. Opracowany program kształcenia charakteryzuje się systemowym podejściem do zagadnień z obszaru inżynierii transportu i logistyki. Na kierunku realizowane są dwie specjalności, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy: zarządzanie systemami logistycznymi oraz inżynieria bezpieczeństwa ruchu drogowego. Określone w planie studiów na kierunku Transport i Logistyka przedmioty mają formę: wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń projektowych oraz seminariów.

Studenci tego kierunku poznają oraz poszerzają wiedzę z zakresu projektowania, zarządzania, budowy, diagnozowania i eksploatacji środków transportu oraz infrastruktury logistycznej i transportowej. Treści kształcenia obejmują także problematykę zarządzania i ochrony środowiska w transporcie, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rekonstrukcji zdarzeń drogowych oraz zasad projektowania funkcjonalnego i technologicznego obiektów zaplecza technicznego transportu. Studenci poznają i poszerzają również wiedzę z zakresu badania, planowania, organizacji i sterowania ruchem drogowym oraz zachowań niechronionych uczestników ruchu, jak również projektowania, budowy i organizacji systemów transportowych z zastosowaniem narzędzi i systemów telekomunikacyjnych i telematycznych w transporcie lądowym.

Studenci uczą się zastosowania zaawansowanych technologii, systemów informatycznych i bezprzewodowych w transporcie, logistyce, organizacji procesów, modelowaniu procesowi zarządzania w systemach logistycznych i transportowych. Zdobyta wiedza z zakresu ekologii w transporcie oraz niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych pozwoli studentom na twórczą i odpowiedzialną działalność w zakresie transportu i logistyki. Studia na tym kierunku przygotowują również do samodzielnego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz kontynuację nauki w Szkole Doktorskiej.

Studenci mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania w działającym w ramach kierunku Kole Naukowym Transportowców (KNT). Studenci należący do KNT realizują badania na potrzeby prac dyplomowych i publikacji naukowych, a także uczestniczą w konferencjach dla młodych naukowców. Koło Naukowe Transportowców podejmuje współpracę i organizuje wyjazdy do przedsiębiorstw i organizacji zajmujących się transportem i spedycją towarów oraz innych jednostek naukowych. Praktyki zawodowe realizowane w przedsiębiorstwach transportu drogowego na terenie kraju lub za granicą, umożliwią weryfikację posiadanej wiedzy teoretycznej w warunkach rynkowych. To doskonała forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz możliwość sprawdzenia się w warunkach biznesowych. Niejednokrotne dobrze przeprowadzona praktyka zawodowa jest kluczem do znalezienia dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy zawodowej jeszcze na etapie studiów.Specjalności

 • Zarządzanie systemami logistycznymi

  Na studiach kierunek Transport i Logistyka specjalność Zarządzanie systemami logistycznymi oferuje program nauki, który znacznie poszerza wiedzę zdobytą na poziomie inżynierskim w zakresie wiedzy m. in. o: logistyki i zarządzania przedsiębiorstwem, elektromobilności, inteligentnych rozwiązań stosowanych w aglomeracjach miejskich, zagadnień związanych z e- commers, zagadnień związanych z koordynacją i organizacją procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, organizacją i zarządzaniem zapleczem technicznym oraz zarządzaniem bezpieczeństwem w branży TSL. Na specjalności studenci będą mieli zapewniony dostęp do kadry naukowej, sprzętu laboratoryjnego oraz możliwości praktycznego rozwoju w zakresie zagadnień związanych z transportem i logistyką. 

 • Inżynieria bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Inżynieria bezpieczeństw ruchu drogowego to specjalność obejmująca analizę zjawisk zachodzących w ruchu drogowym, badanie, planowanie, organizację i sterowaniem ruchem drogowym oraz potoków ruchu pojazdów i pasażerów, a także projektowanie, budowę i organizację systemów transportowych z zastosowaniem narzędzi i systemów telekomunikacyjnych i telematycznych w transporcie lądowym. Absolwenci tej specjalności przygotowywani są do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii ruchu, potrafią oceniać poziom obsługi transportowej obszarów oraz planować rozwój systemów transportu lądowego. Przygotowani są do oceny poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci drogowej oraz potrafią wskazać kierunki zmian w infrastrukturze drogowej w celu poprawy tych warunków. Specjalność prowadzona jest we współpracy z pracownikami Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, będącymi ekspertami i praktykami z zakresu specjalności inżynierii ruchu drogowego. Studenci tej specjalności, na okres studiów i pisania prac dyplomowych, mają zagwarantowaną licencję do specjalistycznego oprogramowania komputerowego, w tym w szczególności systemu WZDR, GACAD (GA Znaki, GA Sygnalizacja oraz GA Przepustowość). Na specjalności studenci będą mieli zapewniony dostęp do kadry naukowej, sprzętu laboratoryjnego oraz możliwości praktycznego rozwoju w zakresie zagadnień związanych z transportem i logistyką.

Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Transport i Logistyka uzyskane kompetencje i kwalifikacje umożliwiają prowadzenie własnej działalności transportowo-spedycyjnej, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz pracę na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w tych działach gospodarki, które dotyczą ogółu zagadnień z zakresu logistyki. Ponadto uzyskane kwalifikacje pozwalają absolwentom na podejmowanie pracy w zakresie budownictwa komunikacyjnego oraz inżynierii ruchu. Absolwenci po ukończeniu studiów drugiego stopnia mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia oraz dalszy rozwój zawodowy adekwatny do przyjętej ścieżki kariery zawodowej.Kryteria przyjęć na kierunek

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Transport i Logistyka jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:
a)kierunku obieralnego oraz po kierunkach: transport, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, logistyka w przedsiębiorstwie,
b)pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria lądowa i transport; inżynieria lądowa, geodezja  i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna;
Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna. Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.
2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.
5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.
 Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Przedstawić rolę transportu w życiu społeczno-gospodarczym kraju.
 2. Charakterystyka gałęzi transportu.
 3. Przepływy ładunków oraz pasażerów w miastach.
 4. Wpływ transportu na środowisko naturalne.
 5. Scharakteryzować publiczny transport zbiorowy oraz podaj jego podstawowe cele.
 6. Wyjaśnić pojęcie zrównoważonego rozwoju transportu.
 7. Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce.
 8. Wymienićoraz omówić strategie eksploatacyjne.
 9. Scharakteryzować rodzaje i przeznaczenie materiałów eksploatacyjnych stosowanych w pojazdach samochodowych.
 10. Scharakteryzować silniki spalinowe stosowane w środkach transportu.
 11. Scharakteryzować systemy diagnostyki pokładowej środków transportu drogowego.
 12. Przedstawić podział środków transportu.
 13. Przedstawić definicję oraz właściwości ładunków.
 14. Scharakteryzować system logistyczny.
 15. Przedstawić i omówić możliwe kanały dystrybucji. 
 16. Podać definicję i omówić funkcje centrum logistycznego. 
 17. Pojęcie i klasyfikacja infrastruktury transportu.
 18. Budowa i zasada działania poszczególnych układów pojazdów samochodowych.
 19. Scharakteryzować elementy infrastruktury logistycznej.
 20. Wymienić i omówić funkcje magazynów. 
   studia II stopnia