PL

EN

Inżynieria w medycynie
niestacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Jak wskazują liczne opracowania i raporty w najbliższych latach znaczenie będą miały kierunki kształcenia, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata. Niewątpliwie jednym z nich jest kształcenie inżynierów, których umiejętności będą pokrywać się z medycyną. Spowodowane to jest rozwojem nowych technologii medycznych, jak druk 3D, sztuczna inteligencja i robotyka, które znajdują coraz to szersze zastosowanie w medycynie. Drugim czynnikiem, jest zwiększone zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną, przez wzgląd na starzenie się społeczeństwa.

Inżynieria w medycynie na poziomie studiów magisterskich to kierunek, na którym wzajemnie przenikać będą się najnowsze technologie oraz osiągnięcia współczesnej medycyny. To interdyscyplinarny kierunek studiów technicznych, pozwalający na zdobyciewiedzy i umiejętności z zakresu: inżynierii mechanicznej, materiałowej, elektrycznej, elektronicznej, informatyki oraz nauk medycznych.

Inżynieria w medycynie to doskonały kierunek dla wszystkich absolwentów studiów inżynierskich, którzy pragną rozszerzyć swoją wiedzę o aspekty związane z ochroną zdrowia.

Rozpoczęcie kształcenia na kierunku Inżynieria w medycynie planowane jest od roku akademickiego 2024/2025. Kierunek jest w trakcie przygotowania.
 Specjalności

 • Innowatyka w medycynie
 • IT w medycynie

Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Dotychczasowe doświadczenia Politechniki wskazują na zapotrzebowanie firm oraz jednostek służby zdrowia na specjalistów, którzy kończą studia z tego obszaru. Jako absolwent naszej Uczelni po ukończeniu kierunku Inżynieria w medycynie będziesz mógł pracować w firmach produkujących aparaturę i urządzenia medyczne, w szpitalach, w jednostkach klinicznych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, w laboratoriach atestujących aparaturę i urządzenia medyczne, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, w branży IT powiązanej z medycyną oraz w instytutach naukowo-badawczych.Kryteria przyjęć na kierunek

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Inżynieria w medycynie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:
a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: inżynieria biomedyczna, inżynieria medyczna,
b)pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria lądowa, geodezja i transport.
Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia drugiego stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów pierwszego stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna. 
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.
2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.
5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.
 

 

 O programie studiów

Zaczniesz od zajęć związanych z obliczeniami inżynierskimi i wspomaganym komputerowo projektowaniem CAD, a także programowaniem oraz wybranymi zagadnieniami z elektrotechniki. Przed Tobą na pierwszym semestrze będzie również obieralny język obcy. Ponadto zapoznasz się z prawnymi i ekonomicznymi aspektami przedsiębiorczości i statystyką medyczną. Na drugim semestrze zapoznasz się z metodami zarządzania pracą zespołową i wybierzesz jeden z przedmiotów humanistycznych: komunikację społeczną lub filozofię. Będziesz również uczestniczyć w zajęciach z bloku przedmiotów medycznych: modele chorób człowieka, fizjoterapia oraz innowacje w diagnostyce i leczeniu. Blok przedmiotów technicznych zależeć będzie od wybranej przez Ciebie specjalności.

Jeśli wybierzesz specjalność innowatyka w medycynie będziesz mógł studiować przedmioty takie jak: badanie materiałów i tkanek, ochrona wynalazków, innowacyjne metody wytwarzania, CAE w medycynie, projektowanie badań eksperymentalnych i naukowych. Jeśli wybierzesz specjalność IT w medycynie będziesz mógł studiować takie przedmioty jak: serwisy internetowe w medycynie, wybrane zagadnienia z elektroniki i automatyki, sieci komputerowe, układy mikroprocesorowe i IoT. Na obu specjalnościach realizowany będzie przedmiot w postaci pracy przejściowej, której celem jest synteza zdobytej przez Ciebie wiedzy poprzez realizację praktycznego projektu. Opis specjalności

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa muszą wprowadzać innowacyjne rozwiązania, jeśli chcą rozwijać się i pozostawać na dynamicznie zmieniającym się rynku. Problem ten dotyczy szczególnie firm produkujących urządzenia medyczne. Aby osiągać sukcesy w tym wyścigu nowych rozwiązań i pomysłów, przedsiębiorstwa poszukują absolwentów posiadających umiejętności kreowania innowacji w medycynie. Inżynierowie z tego obszaru są potrzebni do rozwoju i wdrażania technologii, a także do projektowania i wdrażania rozwiązań, które pomogą w zapewnieniu opieki zdrowotnej większej liczbie osób. W tym celu konieczna jest znajomość potrzeb i wymagań medycyny oraz możliwości i ograniczeń inżynierii.

Mając to na uwadze, na kierunku Inżynieria w medycynie na studiach drugiego stopnia studentom na jednej ze specjalności będą proponowane treści kształcenia związane z nowymi technologiami medycznymi. Specjalność IT w medycynie będzie odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu informatyki i technologii w medycynie. Współczesne systemy informatyczne wykorzystywane są w coraz to szerszym zakresie w ochronie zdrowia, od diagnostyki i terapii, po zarządzanie placówkami medycznymi. Absolwenci przyswoją wiedzę z projektowania i wdrażania systemów informatycznych, wykorzystywania technologii IoT i komunikacji w medycynie, a także telemedycyny. Druga specjalność - innowatyka w medycynie, będzie kierowana do studentów, którzy chcą w pracy zawodowej zajmować się wprowadzaniem innowacyjnych projektów, przyczyniających się do poprawy ludzkiego zdrowia i jakości życia człowieka. Absolwenci tej specjalności będą posiadali umiejętności kreowania i wdrażania innowacji, organizowania i zarządzania pracą w interdyscyplinarnych zespołach wprowadzających innowacyjne rozwiązania w medycynie i urządzeniach współdziałających z człowiekiem, umiejętności projektowania i realizacji badań naukowych mających na celu rozwijanie produktów medycznych, a także poszukiwania i analizowania informacji naukowych.

Nasi absolwenci z pokrewnego kierunku pracują w miejscach takich jak Med7even Medical Equipment& Service, Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, Oftalmika Prywatna Klinika Okulistyczna, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, ScientiaResearchInstituteSp. z o.o., Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. 

Czekamy właśnie na Ciebie!
 Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku: Inżynieria w medycynie posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje, cechujące absolwentów studiów pierwszego stopnia wymienionego kierunku z zakresu:

 • podstaw anatomii i fizjologii człowieka,
 • technik obrazowania medycznego i aparatury medycznej,
 • implantów i sztucznych narządów,
 • mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów,
 • rysunku technicznego i obsługi narzędzi do modelowania bryłowego,
 • technik wytwarzania,
 • podstaw programowania,
 • analiza i przetwarzanie sygnałów i obrazów medycznych,
 • podstaw elektroniki i automatyki,
 • materiałów biomedycznych i materiałów inżynierskich,
 • projektowania maszyn, w tym znajomości zagadnień z Podstaw Konstrukcji Maszyn.
   studia II stopnia