PL

EN

Mechanika i budowa maszyn
stacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Zdobędziesz umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, a także technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, poznasz także metody informatyczne wspomagające prace inżynierskie takie jak: projektowanie, wytwarzanie, eksploatacja maszyn i dobór materiałów inżynierskich. Wiedza z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych pozwoli Ci na twórczą działalność w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych kierowanie i rozwijanie produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych, zarządzanie procesami technologicznymi, samodzielne prowadzenie badań w instytutach naukowo-badawczych, zarządzanie pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych, podejmowanie twórczych inicjatyw i decyzji, samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Opanujesz umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi. Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących: mechaniki analitycznej - opis dynamiki złożonych układów mechanicznych. Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących: modelowania wspomagającego projektowanie maszyn - modelowanie i obliczanie złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych; współczesnych materiałów inżynierskich - projektowanie materiałowe i dobór materiałów inżynierskich z zastosowaniem metod CAD i CAMS; zintegrowanych systemów wytwarzania - podnoszenie efektywności systemów wytwórczych CAM poprzez działania integracyjne, korzystanie z narzędzi informatycznych wspomagających wytwarzanie .Specjalności

 • badania i rozwój
 • utrzymanie ruchu
 • konstrukcja dronów

Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).Kryteria przyjęć na kierunek

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek mechanika i budowa maszyn jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria odnawialnych źródeł energii, mechaniczna inżynieria tworzyw, mechatronika, przetwórstwo tworzyw sztucznych, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria zarządzania, zarządzanie jakością i produkcją, zarządzanie inżynierskie, zarządzanie techniką, automatyka i robotyka, inżynieria materiałów kompozytowych, materiały współczesnych technologii,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria lądowa, geodezja  i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna;

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna. Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a)) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b)) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.O programie studiów

Na studiach stacjonarnych masz do dyspozycji dwie specjalności: badania i rozwój oraz utrzymanie ruchu. Łącznie do realizacji jest 960 godzin, w tym 540 jest ustalonych w ramach programu studiów a 75 godzin to przedmioty obieralne. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalnościowe.Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku: mechanika i budowa maszyn posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje, cechujące absolwentów studiów I stopnia wymienionego kierunku z zakresu:

 • mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów,
 • rysunku technicznego,
 • projektowania procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji elementów maszyn,
 • technik wytwarzania stosowanych w budowie maszyn,
 • obsługi narzędzi do modelowania bryłowego i obliczeń numerycznych,
 • doboru, właściwości i struktury materiałów inżynierskich stosowanych na elementy maszyn,
 • projektowania maszyn, w tym znajomości zagadnień z Podstaw Konstrukcji Maszyn.
     Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia II stopnia