PL

EN

Inżynieria środowiska
niestacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 2900 zł

Limit miejsc: 45

Charakterystyka kierunku studiów

Studia z zakresu inżynierii środowiska na poziomie magisterskim to droga do uzyskania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obiektów budowlanych. Na studiach zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania instalacji technologicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych metod obliczeniowych. Jest to doskonały wybór dla wszystkich absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie inżynierii środowiska, którzy pragną rozszerzyć wiedzę i zdobyć specjalistyczne umiejętności poszukiwane przez pracodawców. Gdy wybierzesz studia II stopnia Twoje wykształcenie w zakresie inżynierii środowiska zostanie uzupełnione o specjalistyczną wiedzę. Istotną cechą realizowanej koncepcji kształcenia jest także interdyscyplinarność treści programowych, co przyczyni się do Twojego wszechstronnego rozwoju intelektualnego oraz wzmocni Twoją pozycję na rynku pracy.Specjalności

  • instalacje sanitarne i przemysłowe

    Student zdobywa rozszerzoną wiedzę, która umożliwia rozwiązywanie problemów z zakresu inżynierii środowiska. Zna metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich. Potrafi zaprojektować przemysłowe instalacje technologiczne z wykorzystaniem układów odzysku ciepła. Posiada umiejętność oceny wpływu wybranych gałęzi przemysłu na środowisko. Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy! Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności instalacje sanitarne i przemysłowe.

  • konwencjonalne i odnawialne źródła energii

    Potrafi dobrać i zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania umożliwiające zastosowanie alternatywnych źródeł energii w wybranych gałęziach przemysłu i w gospodarstwach domowych. Jest świadomy możliwości wykorzystania ciepła odpadowego powstającego w przemyśle w aspekcie zwiększenia efektywności energetycznej przedsięwzięcia. Potrafi zastosować procedury wdrażania systemów zarządzania środowiskowego. Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy! Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności konwencjonalne i odnawialne źródła energii.

Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Inżynieria środowiska, otwierają się przed Tobą szanse zatrudnienia w wielu ciekawych miejscach. Otrzymujesz tytuł zawodowy magistra inżyniera, w czasie studiów poszerzasz wiedzę zdobytą na studiach I stopnia. Uzyskujesz podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń, do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi. Będziesz przygotowany do pracy w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarka odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Po ukończeniu naszych studiów będziesz mógł także otworzyć własną firmę projektową lub wykonawczą.Kryteria przyjęć na kierunek

1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria środowiska mogą ubiegać się kandydaci – absolwenci kierunku obieralnego oraz po kierunkach: architektura, budownictwo, chemia, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria ekologiczna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn, mechanika i budowa maszyn energetycznych, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska. O przyjęciu decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera, inżyniera architekta lub jednolitych studiów magisterskich z tytułem magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta  w ramach ustalonego limitu miejsc.
2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i  z toku studiów I stopnia.
3. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.
 O programie studiów

Program kierunku Inżynieria środowiska – studia magisterskie – znacznie poszerza wiedzę i umiejętności zdobyte na poziomie inżynierskim, w zakresie przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych. W ramach wiedzy przekazywanej na kierunku, będziesz potrafił: projektować i wykonać efektywne energetycznie instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz chłodnicze, zapewniające właściwe warunki mikroklimatu w pomieszczeniach, zaprojektować efektywne energetycznie urządzenia techniczne obiektów budowlanych oraz dokonać oceny energetycznej budynków, korzystać z programów opartych o projektowanie zintegrowane BIM, przeprowadzić audyt energetyczny obiektu, zaplanować i przeprowadzić badania laboratoryjne i terenowe w celu oceny stanu środowiska naturalnego, zidentyfikować zagrożenia związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem obiektów inżynierskich oraz wskazać sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom, dobrać i zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania umożliwiające zastosowanie alternatywnych źródeł energii. Ponadto na studiach zdobędziesz szereg kompetencji społecznych, które są ważne w budowaniu wizerunku na rynku pracy. Będziesz potrafił w sposób komunikatywny określić cele i zadania oraz wziąć odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania. Studia nauczą cię jak być kreatywnym oraz myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia II stopnia