PL

EN

Geodezja i gospodarka nieruchomościami
stacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Kierunek studiów drugiego stopnia Geodezja i gospodarka nieruchomościami jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy i stanowi reakcję na zmieniające się otoczenie i jego potrzeby. Program studiów obejmuje interdyscyplinarne kształcenie Studentów w szeroko rozumianej geodezji, gospodarce nieruchomościami oraz inżynierii lądowej, tak aby Studenci mogli nabyć wiedzę i umiejętności kreowania twórczych działań, w ścisłym związku z nauką, aktualnym rozwojem technologii i innowacji, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem.

Studia oferują zindywidualizowane kształcenie, m.in. poprzez szeroką tematykę, przez co studia magisterskie na kierunku Geodezja i gospodarka nieruchomościami będą mogli podjąć absolwenci studiów inżynierskich kierunku obieralnego oraz po kierunkach: Geodezja i kartografia, Geomatyka, Geoinformatyka, Geoinformacja, Budownictwo,  Inżynieria środowiska, Architektura, Architektura i urbanistyka, Gospodarka przestrzenna, Gospodarka  nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Zarządzanie procesami inwestycyjnymi. 

W planie studiów przewidziano dwie specjalności: geomatyka oraz gospodarka nieruchomościami. 

W projektowaniu koncepcji kształcenia dla obu specjalności kierunku Geodezja i gospodarka nieruchomościami udział brali interesariusze zewnętrzni, w konsultacji z którymi uwzględniono regionalne i ogólnokrajowe potrzeby społeczno-gospodarcze. Wskazują one na zapotrzebowanie na specjalistów łączących umiejętności pozyskiwania i przetwarzania danych przy zastosowaniu zaawansowanych technologii m.in. BIM, GIS, GNSS z zagadnieniami z zakresu gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami, budownictwa i procesu inwestycyjnego, rzeczoznawstwa majątkowego i zarządzania nieruchomościami.
 Specjalności

 • Specjalność geomatyka

  Student specjalności geomatyka jest przygotowywany do twórczej pracy w zespołach o charakterze produkcyjnym, badawczym i wdrożeniowym wiązanej z zastosowaniem zagadnień geomatycznych, a także w przedsiębiorstwach projektujących, organizujących i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury informacji przestrzennej. W trakcie studiów Student będzie zajmował się zastosowaniem metod pozyskiwania danych, narzędzi geoinformatycznych, tworzeniu systemów informacji przestrzennych oraz realizacji zadań z zakresu pozycjonowania i wymiarowania przestrzeni. Student zdobywa umiejętności współpracy z ludźmi i kierowania zespołami. Będzie również przygotowany do podejmowania różnych wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). 

  Ukończenie specjalności geomatyka na kierunku Geodezja i gospodarka nieruchomościami pozwoli ubiegać się o wybrane uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.
   

 • Specjalność gospodarka nieruchomościami

  Student otrzymuje rozszerzoną, interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej, budownictwa i procesu inwestycyjnego, prawa i ekonomii,  rzeczoznawstwa majątkowego oraz wycen nieruchomości, a także w zakresie pozyskiwania i przetwarzania geodanych, geostatystyki, infrastruktury informacji przestrzennej, modelowania i przetwarzania informacji o budynkach oraz katastru. Absolwent specjalności zna  elementy prawa cywilnego i administracyjnego w zakresie gospodarki nieruchomościami, potrafi stosować procedury związane z gospodarką przestrzenną w aspekcie zjawisk na rynku nieruchomości. Po ukończeniu studiów na specjalności gospodarka nieruchomościami absolwent ma także rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie statystyki, finansów i rachunkowości oraz analiz rynku nieruchomości niezbędną do zrozumienia zagadnień związanych z geodezją i gospodarką nieruchomościami, w tym zarządzaniem nieruchomościami.  Ukończenie studiów w specjalności gospodarka nieruchomościami (i  przy spełnieniu innych ustawowo przewidzianych warunków) pozwalała absolwentowi ubiegać się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości  i tytuł rzeczoznawcy majątkowego, nadane przez właściwego ministra w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Posiadanie tego uprawnienia zawodowego otwiera przed absolwentami nowe możliwości na rynku pracy.

Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Studia magisterskie na kierunku Geodezja i gospodarka nieruchomościami przygotują absolwentów do pracy zawodowej obejmującej zagadnienia praktyczne związane, z jednej strony z pozyskiwaniem informacji o obiektach inżynierskich, z drugiej – do działalności w przestrzeni zarządzania nieruchomościami. Kończąc przedmiotowy kierunek Student będzie przygotowany do pracy w zakresie: 

 1. geodezji i kartografii obejmujących:
  wykonywanie zadań geodezyjnych wykorzystując nowoczesne techniki pomiarowe poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach poprzez obsługę inżynierską i przemysłową, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne oraz wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie.
 2. podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Absolwent II stopnia Geodezji i gospodarki nieruchomościami o specjalności Geomatyka będzie mógł znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, biurach konstrukcyjno-projektowych i obsługi procesu inwestycyjnego, w firmach budowlanych świadczących wykonawstwo obiektów budowlanych, w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. 
Absolwenci specjalności Gospodarka nieruchomościami znajdą zatrudnienie, między innymi, w podmiotach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, inwestycjami  i w jednostkach administracji samorządowej. Mogą również założyć własną działalność gospodarczą w wyżej wymienionym zakresie, także  w dziedzinie zajmującej się rzeczoznawstwem majątkowym czy pośrednictwem.
 Kryteria przyjęć na kierunek

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek geodezja i gospodarka nieruchomościami mogą ubiegać się kandydaci – absolwenci kierunku obieralnego (geodezja i gospodarka nieruchomościami) oraz absolwenci kierunków: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, geodezja i kartografia, geomatyka, geoinformatyka, geoinformacja, gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami, inżynieria środowiska, zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, zarządzanie procesami inwestycyjnymi. O przyjęciu na studia decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub jednolitych studiów magisterskich z tytułem magistra inżyniera w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 1. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i  z toku studiów I stopnia.
 2. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.
   O programie studiów

Studia drugiego stopnia kierunku Geodezja i gospodarka nieruchomościami trwają 3 semestry. W programie studiów wyróżniono dwie specjalności: geomatyka oraz gospodarka nieruchomościami. Plan studiów każdej ze specjalności obejmuje przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe i umożliwia Studentowi wybór zajęć na podstawie opracowanego planu kształcenia. Zgodnie z planem studia stacjonarne kierunku Geodezja i kartografia obejmują 930 godzin, w ramach których prowadzone są zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów i seminariów. W ramach programu studiów realizowane są przedmioty, których treści są ściśle związane z dwiema dyscyplinami naukowymi, które przypisane są do kierunku: Inżynieria lądowa i transport oraz Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. 
Studia kończą obowiązkowe złożenie pracy dyplomowej magisterskiej oraz zdanie egzaminu magisterskiego.
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia II stopnia