PL

EN

Elektrotechnika
niestacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 4 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 2750 zł

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku elektrotechnika pozwalają na nabycie umiejętności: samodzielnego poszerzania i tworzenia wiedzy z zakresu projektowania, wytwarzania, użytkowania i diagnostyki nowoczesnych urządzeń i układów elektroenergetycznych i energoelektronicznych, rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej, wykorzystania nowoczesnych systemów teleinformatycznych w elektroenergetyce. Po ukończeniu – uzyskasz dyplom, upoważniający Cię do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do prac w instytucjach związanych z elektrotechniką, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach naukowo-badawczych.Kryteria przyjęć na kierunek

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek elektrotechnika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:
a)  kierunku obieralnego oraz po kierunkach automatyka i elektronika, energetyka – kierunki: automatyka i elektronika, energetyka ukończone w PBŚ/UTP,
b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika, automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; architektura i urbanistyka; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria lądowa, geodezja  i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończonym na PBŚ);

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b)  przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a)  lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b)  w ramach ustalonego limitu przyjęć.
2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.
 Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Układy zasilające, prostownikowe i stabilizatory – budowa i działanie.
 2. Układy falownikowe – budowa i działanie.
 3. Przekształtniki AC/AC i DC/DC – budowa i działanie.
 4. Układy sterowania przekształtników –podstawowe bloki funkcjonalne.
 5. Elementy elektroniczne (w tym elementy mocy) – podział i charakterystyki.
 6. Wzmacniacze operacyjne, przykłady wykorzystania.
 7. Regulatory i ich realizacja elektroniczna.
 8. Podstawowe struktury układów regulacji automatycznej.
 9. Kryteria jakości regulacji.
 10. System mikroprocesorowy – podstawowe bloki i działanie.
 11. Silnik indukcyjny – schemat zastępczy, interpretacja fizyczna parametrów.
 12. Rozruch silników indukcyjnych. Hamowanie silnikami indukcyjnymi.
 13. Sposoby regulacji prędkości obrotowej silników indukcyjnych.
 14. Praca prądnicy synchronicznej, samotna oraz na sieć sztywną.
 15. Silnik synchroniczny (rozruch, charakterystyki).
 16. Transformatory 1 i 3-fazowe – budowa i zasada działania.
 17. Instalacje elektryczne – podstawy projektowania, kryteria doboru elementów.
 18. Środki ochrony przeciwporażeniowej w sieciach i instalacjach elektrycznych.
 19. Kompensacja mocy biernej.
 20. Straty mocy i energii elektrycznej w liniach i transformatorach elektroenergetycznych.
 21. Jakość energii elektrycznej.
 22. Cieplne i dynamiczne oddziaływanie prądu w urządzeniach elektroenergetycznych.
 23. Błędy i niepewność pomiaru.
 24. Poszerzania zakresów prądowych przyrządów pomiarowych prądu stałego i prądu zmiennego.
 25. Definicja prawdziwej wartości skutecznej i przyrządy do jej pomiaru.
 26. Pomiary mocy czynnej, biernej i pozornej w obwodach jedno i trójfazowych.
 27. Podstawowe prawa elektrotechniki. 28. Obliczenia obwodów elektrycznych.
 28. Sprzężenia magnetyczne w obwodach elektrycznych.
 29. Histereza magnetyczna.
 30. Rezonans w obwodach elektrycznych.
 31. Wyższe harmoniczne w obwodach elektrycznych.
 32. Zastosowanie liczb zespolonych w elektrotechnice.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!