PL

EN

Technologia chemiczna
niestacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 4 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 3425 zł

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Technologia chemiczna to kierunek dla absolwentów studiów z zakresu nauk technicznych, ścisłych, a także rolniczych leśnych i weterynaryjnych, którzy chcą zdobyć wysokie i zgodne z potrzebami rynku pracy kwalifikacje. Po ukończeniu studiów uzyskasz tytuł magistra inżyniera i kompetencje przydatne w pracy nie tylko bezpośrednio związanej z branżą chemiczną i sektorami pokrewnymi lecz również w każdej, w której wymagana jest umiejętność krytycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Zdobędziesz pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii, materiałów i metod badawczych zgodnych ze współczesnymi osiągnięciami naukowymi i technicznymi w obszarze technologii chemicznej. Studia przygotują Cię do wykonywania zadań obejmujących badania technologiczne, tworzenie nowych koncepcji, projektowanie, realizację i modernizację chemicznych procesów technologicznych, a także rozwijanie technologii i wdrażanie nowych procesów i produktów do praktyki produkcyjnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska.Specjalności

 • technologia procesów chemicznych

  Specjalność przygotuje Cię do pracy w zakresie syntezy, modyfikacji i przetwórstwa polimerów, powłok ochronnych, modelowania procesów technologicznych, uzdatniania wody oraz katalizy biologicznej i utylizacji odpadów. Treści kształcenia umożliwiają pogłębione zrozumienie problemów i zdobycie umiejętności wykonywania obliczeń technologicznych, usprawniania i wdrażania operacji procesów jednostkowych oraz tworzenia nowych technologii.

 • nowoczesne technologie materiałowe

  Na tej specjalności zdobędziesz obszerną wiedzę z zakresu nauk o materiałach inżynierskich i wysoko zaawansowanych technologiach materiałowych typu high-tech. Zdobyta wiedza i umiejętności techniczne oraz inżynierskie pozwolą Ci na sprawne projektowanie nowoczesnych materiałów użytkowych. Dowiesz się, jak produkuje się takie materiały oraz nauczysz się oceniać ich wytrzymałość i inne właściwości. Poznasz też zasady wdrażania nowych materiałów konstrukcyjnych i nanomateriałów stosowanych w nowoczesnych gałęziach gospodarki.

Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Ukończenie studiów na kierunku technologia chemiczna pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie pracy w przemyśle, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach, służbach ochrony środowiska, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania, itp. Absolwenci kierunku zajmują często eksponowane stanowiska stanowiąc kadrę kierowniczą i zarządzającą w liczących się firmach na rynku krajowym i europejskim. Będziesz również przygotowany do podjęcia studiów III stopnia. Po ukończeniu studiów jako magister inżynier możesz pracować w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, w laboratoriach małych firm produkcyjnych czy laboratoriach jednostek badawczo-rozwojowych, w zakładach zajmujących się przetwórstwem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem żywności, zajmujących się wytwarzaniem i przetwórstwem nowoczesnych materiałów, w szczególności tworzyw polimerowych a także w przedsiębiorstwach zajmujących się odzyskiwaniem metali, recyklingiem materiałowym i energetycznym różnego rodzaju odpadów przemysłowych i komunalnych. Możesz również kierować działem kontroli jakości, prowadzić działalność konsultingowo-projektową związaną z doradztwem w zakresie doboru materiałów, a także założyć własną firmę.Kryteria przyjęć na kierunek

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna studia stacjonarne i niestacjonarne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata:
a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: analityka chemiczna i spożywcza, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria procesowa, technologia i inżynieria chemiczna, chemia kosmetyczna, inżynieria środowiska, analityka chemiczna, analityka środowiska i przemysłowa, chemia i analityka przemysłowa, chemia i inżynieria materiałów, chemia materiałów i nanotechnologia lub kierunków przyporządkowanych do dziedziny nauk inżynieryjno – technicznych, dyscyplin inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscypliny nauki chemiczne;
b) pozostałych kierunków studiów nie należących do lit. a).
Kandydaci pozostałych kierunków (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z przedmiotu/-ów, o których decyduje komisja kwalifikacyjna jednego przedmiotu z zakresu studiów pierwszego stopnia, jeśli uzyska z rozmowy średnią ocenę od 3,5 do 3,99 lub dwóch przedmiotów jeśli uzyska średnią ocenę od 3,0 do 3,49. Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.
2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.O programie studiów

W programie studiów II stopnia znajdują się przedmioty, których treści poszerzą Twoją wiedzę i umiejętności z zakresu procesów technologicznych recyklingu i odzysku materiałowego, procesów biotechnologicznych, badań właściwości produktów i surowców, kontroli jakości wyrobów a także przygotują do rozwiązywania problemów technologicznych pojawiających się w praktyce w przemyśle chemicznym i pokrewnych. W treściach kształcenia uwzględniony jest aktualny stan wiedzy i techniki oraz najnowsze rozwiązania będące efektem badań własnych nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku. W kształtowaniu kompetencji inżynierskich cenne są bezpośrednie kontakty studentów z przedstawicielami branży przemysłowej. Tematyka wielu prac dyplomowych często dotyczy rzeczywistych problemów technologicznych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się np. przetwórstwem tworzyw polimerowych, recyklingiem czy zabezpieczeniami antykorozyjnymi. Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Właściwości kwasowo - zasadowe związków organicznych oraz reakcje (na przykładzie substytucji elektrofilowej i nukleofilowej).
 2. Budowa, struktura polimerów, metody przetwórstwa i recyklingu tworzyw polimero-wych.
 3. Rodzaje materiałów konstrukcyjnych oraz podstawy korozji metali.
 4. Rozdrabnianie i rozdzielanie mieszanin.
 5. Ogniwo elektrolityczne a ogniwo galwaniczne.
 6. Technologia węglowodorów na przykładzie otrzymywania acetylenu.
 7. Podstawowe procesy w technologii organicznej np. uwodornienie benzenu i nitrobenzenu oraz podstawy syntezy Fischera - Tropscha.
 8. Podział płynów i opory ich przepływu.
 9. Metody zabezpieczeń trwałości materiałów.
 10. Metody unieszkodliwiania odpadów.


 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia II stopnia