PL

EN

Budownictwo
niestacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 2800 zł

Limit miejsc: 45

Charakterystyka kierunku studiów

Studia na kierunku Budownictwo na poziomie magisterskim to droga do zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. Studia te przygotują absolwentów do podjęcia wyzwań badawczych oraz do zajmowania samodzielnych lub kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwach. Jest to doskonały wybór dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie budownictwa, pozwalający rozszerzyć posiadane kompetencje zarówno w zakresie dyscypliny podstawowej, jak również zagadnień specjalistycznych. Studia magisterskie umożliwiają zdobywanie i doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do podejmowania w sposób profesjonalny działań w środowisku społecznym, jak też nowych wyzwań zawodowych i osobistych. Absolwentów cechuje samodzielność, ale także umiejętność pracy w zespole i porozumienia ze specjalistami z innych dziedzin, co niezbędne jest w obecnie ciągle wdrażanej koncepcji BIM (modelowanie informacji o budynku, ang. Building Information Modeling). Przyjęta koncepcja nauczania przewiduje, że odpowiednie zbudowanie kompetencji ma dać absolwentom elastyczność i potencjał do samokształcenia – cechy niezbędne na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. W czasie studiów poszerza wiedzę zdobytą na studiach I stopnia. Uzyskuje podstawę do ubiegania się, po spełnieniu ustawowych wymagań, o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń, do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi.Specjalności

 • Drogi, ulice, lotniska

  Student otrzymuje poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji dróg, ulic, skrzyżowań i węzłów drogowych oraz innych elementów infrastruktury drogowej i transportowej. Jest także przygotowany do projektowania, budowy i eksploatacji lotnisk. Zapoznaje się również z metodami planowania rozwoju sieci drogowej, z metodami inżynierii ruchu, w tym bezpieczeństwem i organizacją ruchu oraz z rozwiązaniami w komunikacji zbiorowej. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią podstawę do twórczej pracy, ustawicznego kształcenia i zdobywania praktycznych umiejętności w szeroko rozumianej dziedzinie inżynierii lądowej i transportu. Absolwenci mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole. Absolwent jest przygotowany do pracy w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, własnych firmach budowlanych, placówkach naukowo-badawczych i konsultingowych, wyższych uczelniach, organach nadzoru budowlanego oraz w służbach administracji państwowej i samorządowej. Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności drogi, ulice i lotniska (DUL) na studiach stacjonarnych II stopnia i w ramach specjalności budowa i eksploatacja autostrad (BEA) na studiach niestacjonarnych II stopnia.

 • Mosty

  Student otrzymuje rozszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji mostowych żelbetowych, stalowych i zespolonych. Potrafi zastosować w projektowaniu zaawansowane modele obliczeniowe, używając nowoczesnych narzędzi projektowych. Zdobywa niezbędna wiedzę do wykonywania obiektów mostowych. Jest przygotowany pod względem wiedzy i umiejętności, w zakresie diagnostyki i napraw konstrukcji mostowych. Absolwent specjalności Mosty jest przede wszystkim przygotowany do podjęcia pracy w zespołach projektowych i wykonawczych, specjalizujących się w konstrukcjach mostowych. Może też pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego bądź znaleźć zatrudnienie w organach administracji budowlanej. Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności mosty.

 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie (kbi)

  Student otrzymuje poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji dróg, ulic, skrzyżowań i węzłów drogowych oraz innych elementów infrastruktury drogowej i transportowej. Jest także przygotowany do projektowania, budowy i eksploatacji lotnisk. Zapoznaje się również z metodami planowania rozwoju sieci drogowej, z metodami inżynierii ruchu, w tym bezpieczeństwem i organizacją ruchu oraz z rozwiązaniami w komunikacji zbiorowej. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią podstawę do twórczej pracy, ustawicznego kształcenia i zdobywania praktycznych umiejętności w szeroko rozumianej dziedzinie inżynierii lądowej i transportu. Absolwenci mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole. Absolwent jest przygotowany do pracy w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, własnych firmach budowlanych, placówkach naukowo-badawczych i konsultingowych, wyższych uczelniach, organach nadzoru budowlanego oraz w służbach administracji państwowej i samorządowej. Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności drogi, ulice i lotniska (DUL) na studiach stacjonarnych II stopnia i w ramach specjalności budowa i eksploatacja autostrad (BEA) na studiach niestacjonarnych II stopnia.

 • Budownictwo niskoenergetyczne (bn)

  Student otrzymuje wiedzę niezbędną do projektowania i realizacji budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz do działań umożliwiających zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej i dekarbonizacji budynków istniejących oraz przekształcenia ich w budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Studia w specjalności Budownictwo niskoenergetyczne zapewniają wykształcenie specjalistów budownictwa, uprawniające do ubiegania się o pełne uprawnienia budowlane oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie racjonalnego użytkowania energii zarówno w procesie wznoszenia jak i eksploatacji obiektów. Absolwenci specjalności Budownictwo niskoenergetyczne mogą zasilać branże gospodarki, w których istnieją problemy energooszczędności. Są przygotowani do zarządzania i pracy w firmach projektowo-konstrukcyjnych, wykonawczych oraz zajmujących się eksploatacją budynków i w instytutach badawczych. Mogą też pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego bądź znaleźć zatrudnienie w organach administracji budowlanej. Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności budownictwo niskoenergetyczne (BN).

Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Budownictwo będziesz przygotowany do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, w firmach budowlanych świadczących wykonawstwo obiektów budowlanych, w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Otrzymujesz tytuł magistra inżyniera. Możesz uzyskać uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w pełnym zakresie w odpowiedniej specjalności. Po ukończeniu studiów na kierunku Budownictwo możesz otworzyć własną firmę projektową lub wykonawczą. Rynek pracy czeka na naszych absolwentów.Kryteria przyjęć na kierunek

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek budownictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera w zakresie obieranego kierunku oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.  
2. Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów w ramach określonego limitu.
3. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
4. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.
 O programie studiów

Program kierunku Budownictwo – studia magisterskie – znacznie poszerza wiedzę i umiejętności zdobyte na poziomie inżynierskim. W trakcie studiów zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania oraz realizacji obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Nauczysz się projektować obiekty budowlane używając zaawansowanych metod mechaniki budowli, stosować nowoczesne narzędzia komputerowego wspomagania projektowania i realizacji procesu budowlanego. Studia magisterskie uczą jak wykorzystać zdobyte do tej pory umiejętności w życiu zawodowym. Dużą wagę przykłada się zatem do zdobycia przez studentów umiejętności rozwiązywania podstawowych oraz złożonych problemów inżynierskich dotyczących projektowania, kształtowania i realizacji obiektów budowlanych i inżynierskich. Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Budownictwo zdobędziesz wykształcenie, pozwalające podjąć pracę w projektowaniu, kierowaniu robotami budowlanymi, nadzorze oraz działalności techniczno-badawczej. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki na studiach III stopnia. Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!Opis specjalności

Oferta edukacyjna na kierunku Budownictwo dostosowana jest do wymagań rynku pracy. W ramach kierunku możesz realizować jedną z czterech specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie (KBI), drogi, ulice i lotniska (DUL) na studiach stacjonarnych, budowa i eksploatacja autostrad (BEA) na studiach niestacjonarnych, mosty, budownictwo niskoenergetyczne (BN).Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia II stopnia