PL

EN

Zarządzanie i inżynieria produkcji
stacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: praktyczny

Limit miejsc: 45

Charakterystyka kierunku studiów

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji skierowane są do absolwentów studiów inżynierskich z obszaru nauk technicznych oraz licencjackich z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zagadnień menadżerskich, zarządzania systemami informatycznymi w inżynierii produkcji, recyklingu, a także procesów wytwarzania. Na studiach magisterskich zdobędziesz wiedzę między innymi z zakresu: organizacji i modelowania procesów produkcyjnych, zarządzania organizacją, zarządzania zmianami w organizacji, nowoczesnych technologii w inżynierii produkcji, analizy strategicznej technologii wytwarzania, zintegrowanych systemów zarządzania oraz logistyki produkcji i dystrybucji. Zdobędziesz również wiedzę i umiejętności z nowatorskich przedmiotów, takich jak np. Systemy Informacji Geograficznej w procesach wytwarzania, nowoczesne technologie w inżynierii produkcji czy nowe tendencje w konsumpcji dóbr i usług. Wybierając specjalność Systemy informatyczne w inżynierii produkcji będziesz potrafił stosować systemy i metody komputerowe wspomagające zarządzanie produkcją, jakością i logistyką i projektami, a także innowacje w biznesie. Z kolei wybierając specjalność Zarządzanie recyklingiem dowiesz się, jak gospodarować odpadami i opakowaniami w procesie produkcyjnym oraz jak zarządzać recyklingiem w przemyśle i przetwórstwem odpadów. Będziesz przygotowany do wykorzystania posiadanej wiedzy w podejmowaniu decyzji w zakresie organizacji oraz zarządzania produkcją wykorzystując przy tym specjalistyczne narzędzia wspomagające procesy decyzyjne w gospodarce opartej na wiedzy. Będziesz również przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.Specjalności

 • systemy informatyczne w inżynierii produkcji
 • zarządzanie recyklingiem

Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji będziesz przygotowany do pracy jako menedżer zarządzający procesami wytwórczymi, możesz zająć się planowaniem i przygotowywaniem produkcji, a także rozwojem i opracowywaniem nowych produktów. Studia umożliwią Tobie również zarządzanie jakością w podmiotach produkcyjnych. Dzięki zdobytej wiedzy techniczno-menadżerskiej możesz być ekspertem w jednostkach, które wymagają łączenia umiejętności związanych z obszarami zarządzania, techniki, ekonomii oraz informatyki. Studia magisterskie przygotują Cię m. in. do podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłowych, logistycznych, transportowych, usługowych, firmach zajmujących się doradztwem oraz audytami systemu zapewnienia jakości, a także firmach związanych z ochroną środowiska, ekologią i utylizacją odpadów. Możesz również prowadzić własny biznes związany z kompetencjami z ww. obszarów.Kryteria przyjęć na kierunek

 1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł: magistra inżyniera, magistra lub równorzędny) obieranego kierunku lub innego wymienionego w szczegółowych zasadach postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku.
 2. Kandydat, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli dyplom ten został uznany na podstawie umowy międzynarodowej albo uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych. Do zagranicznego dyplomu kandydat załącza kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).
 3. Rozmowę kwalifikacyjną/procedurę kwalifikacyjną dla kandydatów-absolwentów kierunków studiów I stopnia innych niż kierunek obieralny i/lub wymieniony w szczegółowych zasadach rekrutacji przeprowadza komisja złożona z nie mniej niż 3 członków rady programowej danego kierunku studiów powołana przez dziekana. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmowy/procedury z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających zdalną weryfikację umiejętności oraz potwierdzenie tożsamości kandydata.
 4. Komisja, o której mowa w pkt. 3 wskazuje przedmioty z zakresu studiów I stopnia do uzupełnienia efektów uczenia się, zgodnie ze szczegółowymi zasadami postępowania klasyfikacyjnego.
 5. Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów lub ocena z rozmowy/procedury w ramach określonego limitu.
 6. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy/procedury kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
 7. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy/procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy/procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.Szczegółowe zasady postępowania klasyfikacyjnego

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata:
a) kierunku obieralnego,  
b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk społecznych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: inżynieria lądowa i transport; inżynieria lądowa, geodezja  i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; zootechnika i rybactwo; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; automatyka, elektronika i elektrotechnika; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; architektura i urbanistyka; sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.
 O programie studiów

Program studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia magisterskie – znacznie poszerza wiedzę zdobytą na poziomie inżynierskim. Nauczysz się nowoczesnych rozwiązań z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania, nowoczesnych technologii w inżynierii produkcji, sterowania maszynami technologicznymi, projektowania procesów wytwarzania czy też zarządzania wiedzą produkcyjną. Program studiów na poziomie magisterskim odpowiada wymaganiom rynku pracy i pozwala zdobyć wiedzę zarówno menedżerską, jak i specjalistyczną. W ramach kierunku możesz realizować jedną z dwóch specjalności: Systemy informatyczne w inżynierii produkcji oraz Zarządzanie recyklingiem. W czasie studiów możesz realizować praktyki zawodowe w kraju i za granicą, między innymi w ramach programu ERASMUS. Wydział Zarządzania ma podpisane umowy o wymianie studenckiej z 52 uczelniami w 17 krajach. Staże i praktyki studenckie odbywają się w firmach i instytucjach współpracujących z Wydziałem Zarządzania, takich jak: ATOS Global Delivery Center Polska sp. z o. o. sp. k., PESA Bydgoszcz S.A., Remondis Sp. z o. o. Oddział Bydgoszcz, DB Schenker Oddział Bydgoszcz, Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - ProNatura Can-Pack S.A., MIKO RHC Sp.z o.o. Polska, POLITECH Sp.z o.o., BART Sp.z o.o., Cukiernia SOWA, Metalkas Sp.z o.o.Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Organizacja – pojęcie, funkcje, rodzaje, formy organizacyjno-prawne;
 2. Otoczenie organizacji;
 3. Proces zarządzania;
 4. Planowanie w organizacji;
 5. Organizowanie jako funkcja zarządzania;
 6. Przewodzenie, motywowanie, przywództwo w organizacji;
 7. Kontrola jako funkcja zarządzania;
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 9. Elementy marketingu – produkt, cena, dystrybucja i promocja;
 10. Podstawowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa - bilans i rachunek zysków i strat
 11. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie;
 12. Inwestycje – finansowanie i ocena efektywności;
 13. Funkcje i cele rachunkowości;
 14. Zasoby materialne i niematerialne;
 15. Koszty w przedsiębiorstwie;
 16. Wybrane elementy podstaw mechaniki i konstrukcji;
 17. Wybrane zagadnienia z metrologii;
 18. Kryteria i metody wyboru materiału na wytwory techniczne;
 19. Współczesne systemy i koncepcje zarządzania produkcją;
 20. Podstawowe zagadnienia związane z automatyzacją procesów produkcyjnych;
 21. Modele strukturalne produkcji i przedsiębiorstwa;
 22. Klasyfikacja produkcji;
 23. Sterowanie produkcją;
 24. Koncepcje i metody zarządzania jakością;
 25. Pojęcia i definicje logistyki oraz łańcucha dostaw;
 26. Zarządzanie zapasami;
 27. Logiczne i strukturalne powiązania w planowaniu kooperacyjnej struktury procesów produkcji;
 28. Zarządzanie dostawcami i klientami;
 29. Trendy rozwojowe procesów wytwórczych w świetle rozwoju zrównoważonego oraz globalizacji
 30. Technologia i organizacja procesów produkcyjnych.
   Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia II stopnia