PL

EN

Mechatronika
stacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30 15

Języki wykładowe na kierunku:

Charakterystyka kierunku studiów

Języki wykładowe na kierunku:  

Mechatronika jest kierunkiem interdyscyplinarnym umożliwiającym ugruntowanie posiadanej wiedzy oraz jej pogłębienie z obszarów: inżynierii mechanicznej, elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyki, informatyki oraz nowoczesnych konstrukcji i materiałów.Specjalności

 • mechatronika przemysłowa
 • mechatronika pojazdów

Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Program studiów ułożono tak, że absolwent po jego realizacji jest przygotowany zarówno do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych gdzie może zarządzać procesami przemysłowymi w zakresie konstrukcji maszyn i ich sterowania, w jednostkach naukowo-badawczych oraz w centrach badawczo-rozwojowych, jak również jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, projektowania czy serwisowania urządzeń mechatronicznych. Absolwent drugiego stopnia studiów na kierunku Mechatronika jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia w szkole doktorskiej.Kryteria przyjęć na kierunek

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek mechatronika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria odnawialnych źródeł energii, mechaniczna inżynieria tworzyw, mechanika i budowa maszyn, przetwórstwo tworzyw sztucznych, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria lądowa, geodezja  i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna;

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna. Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) )lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.O programie studiów

Plan studiów obejmuje 960 godzin zajęć dydaktycznych, w ramach których prowadzone są zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów i seminariów. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci – absolwenci z tytułem inżyniera po ukończeniu kierunków studiów pierwszego stopnia w obszarze nauk technicznych oraz pozostałych kierunków studiów po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje zawarto w zasadach rekrutacji. JAKIE ZDOBĘDIESZ KWALIFIKACJE PO STUDIACH? Nowoczesny przemysł wymaga od pracowników umiejętności łączenia wiedzy oraz informacji z wielu dyscyplin naukowych, dlatego absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Mechatronika realizowanego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej zdobywa umiejętności projektowania, konstruowania i programowania zautomatyzowanych maszyn, urządzeń, środków transportu, w tym i pojazdów samochodowych.Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku: mechatronika posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje, cechujące absolwentów studiów I stopnia wymienionego kierunku z zakresu:

 • podstawowychzagadnień z podstaw konstrukcji maszyn,
 • podstaw wytwarzania elementów urządzeń technikami przyrostowymi,
 • nowoczesnych źródeł napędu i układów jego sterowania,
 • istoty budowy i funkcjonowania mechanizmu płaskiego i przestrzennego,
 • programowania strukturalnego i obiektowego (cechy paradygmatów),
 • podstawowych algorytmów i struktur danych,
 • podstawowych elementów elektronicznych,
 • sieci neuronowych,
 • silników prądu stałego i przemiennego,
 • budowy i zastosowania sterowników PLC (rodzaje sygnałów wejściowych i wyjściowych),
 • regulatorów w układach regulacji,
 • funkcji logicznych w układach sterowania i ich programowania,
 • rodzajów i zastosowania czujników dyskretnych oraz pomiarów przemieszczeń liniowych i kątowych.
   Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia II stopnia