PL

EN

Technologia i chemia żywności
stacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Technologia i chemia żywności to jedyny kierunek kształcenia w Polsce, który łączy nauki podstawowe i techniczno-inżynieryjne z obszaru chemii, technologii żywności i żywienia oraz inżynierii chemicznej. Dzięki temu podczas studiów nabędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności. 

Po ukończeniu studiów uzyskasz tytuł magistra i kompetencje przydatne w pracy nie tylko bezpośrednio związanej z przemysłem spożywczym, chemicznym i pokrewnymi lecz również w każdym, w którym wymagane jest krytyczne myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów. 

Program kształcenia technologii i chemii żywności powstał we współpracy z przedstawicielami sektora przemysłowego i zawiera treści służące nabyciu wiedzy o zarządzaniu procesem produkcji, zasobami ludzkimi oraz wykorzystaniem social mediów. Jest to gwarancja zdobycia kluczowych kompetencji niezbędnych m.in. dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych.

Zdobędziesz pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii, materiałów i metod badawczych, zgodnych ze współczesnymi osiągnięciami naukowymi i technicznymi, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, chemicznym czy farmaceutycznym. Studia przygotują Cię do prowadzania badań związanych z obszarem technologii, tworzenia nowych koncepcji, projektowania, realizacji i modernizacji linii technologicznych stosowanych w przemyśle spożywczym a także tworzenia nowych, innowacyjnych produktów spożywczych w oparciu o aktualne trendy i nurty w przemyśle spożywczym, zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dbałością o środowisko.

Jako osoba studiująca na kierunku technologia i chemia żywności będziesz miała, m.in. możliwość zaprojektowania i wyprodukowania produktu na specjalnie utworzonych modułowych liniach technologicznych. To jednocześnie jedyne tego typu modułowe linie w regionie z możliwością swobodnego komponowania ciągu technologicznego dedykowane do zajęć ze studentami. 
 Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Absolwenci Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej są poszukiwanymi i chętnie zatrudnianymi pracownikami z uwagi na wysoką jakość kształcenia i stały kontakt Wydziału z pracodawcami. Z reguły są szybko doceniani i pracują na stanowiskach kierowniczych np. jako szefowie działów B+R, główni technolodzy itd.

Ukończenie studiów na kierunku technologia i chemia żywności otworzy Ci drzwi do dalszego rozwoju, który sam możesz kreować wybierając interesujące Ciebie obszary rynku pracy, np. przemysł, instytuty naukowo-badawcze, laboratoria, sektory administracji i zarządzania i wiele innych. 

Jednocześnie, jeśli wiążesz swoją przyszłość z nauką, będziesz przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia w ramach Szkoły Doktorskiej. 
 Kryteria przyjęć na kierunek

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek technologia i chemia żywności studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci – absolwenci z tytułem inżyniera, licencjata, magistra lub równoważnym:
a)    kierunku obieralnego oraz kierunków: analityka chemiczna i spożywcza,  bezpieczeństwo żywności, chemia żywności, chemia i technologia żywności, inżynieria farmaceutyczna, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka lub kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej) lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: inżynieria chemiczna; inżynieria biomedyczna; nauki chemiczne; technologia żywności i żywienia, nauki o zdrowiu, 
b)    pozostałych kierunków nie należących do lit. a.
Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia drugiego stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
51-60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z przedmiotu/-ów, o których decyduje komisja kwalifikacyjna – jednego przedmiotu z zakresu studiów pierwszego stopnia, jeśli uzyska z rozmowy średnią ocenę od 3,5 do 3,99 lub dwóch przedmiotów jeśli uzyska średnią ocenę od 3,0 do 3,49.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej w ramach ustalonego limitu przyjęć.


 O programie studiów

W programie studiów II stopnia znajdują się przedmioty, których treści pogłębią Twoją wiedzę i umiejętności z zakresu najnowszych obszarów badań związanych z poszukiwaniem i opracowywaniem nowych materiałów, składników i surowców, które mogą być wykorzystywane np. do otrzymywania innowacyjnych produktów żywnościowych czy opakowaniowych. 

Zapoznasz się ze współczesnymi problemami i dylematami, które towarzyszą np. wprowadzaniu nowej żywności czy funkcjonującym systemom organizacyjnym w przedsiębiorstwie. 

Treści kształcenia obejmują także nowoczesne metody analizy i kontroli procesu on-line, projektowanie i doskonalenie nowych produktów żywnościowych (będziesz miał możliwość rzeczywistego kreowania procesu technologicznego na nowoczesnych modułowych liniach technologicznych - jedynych w regionie kujawsko-pomorskim), zwinne zarządzanie, gospodarkę obiegu zamkniętego (szczególnie w oparciu o wykorzystanie potencjału produktów ubocznych przemysłu spożywczego) oraz ochronę środowiska i klimatu. 

Realizowane przedmioty wzbogacą Twoją wiedzę o kompetencje zarządcze związane z zarządzaniem procesem produkcji i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zdobędziesz cenne kompetencje związane z E-commerce i wykorzystaniem social mediów. Poznasz również zasady projektowania uniwersalnego. 

Opracowane dla Ciebie zagadnienia powstały w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i technologiczne niezbędne dla rozwoju nowoczesnego przemysłu. 
 Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Główne składniki żywności, ich budowa, właściwości, reakcje charakterystyczne
 2. Związki bioaktywne o potencjale prozdrowotnym
 3. Rodzaje i funkcje dodatków do żywności
 4. Budowa, struktura polimerów, recykling
 5. Biopolimery i biokompozyty
 6. Metody oceny i analizy składu chemicznego żywności z uwzględnieniem oceny sensorycznej
 7. Procesy wydzielania i oczyszczania w chemii
 8. Podstawowe procesy i operacje stosowane w przemyśle spożywczym i pokrewnych z uwzględnieniem metod utrwalania żywności
 9. Gospodarka obiegu zamkniętego w przemyśle chemicznym i spożywczym
 10. Aspekty zrównoważonego rozwoju w kontekście produkcji i konsumpcji żywności
   studia II stopnia